HEMŞİRELİKTE ÖZEL ALAN YETKİ BELGESİ

23 Ekim 2010 Cumartesi 14:56

SAĞLIK BAKANLIĞI

 

 HEMŞİRELİKTE ÖZEL ALAN YETKİ BELGESİ /SERTİFİKA VERİLMESİ

 

USUL VE ESASLARINI

 

 BELİRLEYEN YÖNETMELİK

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

 

Amaç

 

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Türkiye’de diploması onaylanmış hemşire ve hemşireliğe denk eğitimli sağlık memurlarına yönelik “Hemşirelikte Özel Alan Sertifika Eğitimi programlarının” usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

 

Madde 2- Bu yönetmelik, sağlık hizmetlerinde görevli hemşire ve sağlık memurlarının hemşireliğin özel alanlarında eğitilerek yetki belgesi/ sertifika almalarını sağlayan “Hemşirelikte Özel Alan Eğitimi”nin usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

 

Madde 3- Bu yönetmelik; 6283 Sayılı Hemşirelik Kanununun 8. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.(Değ.: Kanun No. 5634 RG: 2.5.2007/26510)
Hemşireler meslekleri ile ilgili olan özellik arz eden birim ve alanlarda belirlenecek esaslar çerçevesinde yetki belgesi alırlar. Yetki belgesi alınacak eğitim programlarının düzenlenmesi, uygulanması, koordinasyonu, belgelendirme ve tescili ile kredilendirme ve yetki belgelerinin iptali gibi hususlar, Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

 

 

Tanımlar

 

Madde 4- Bu yönetmelikte geçen,

 

Bakanlık”: Sağlık Bakanlığını;

 

 “Hemşirelik Eğitim Kurumu”:  Hemşirelikte lisans eğitimi veren herhangi bir yüksek öğretim kurumunu;

 

Türk Hemşireler Derneği Eğitim Konseyi (Kurulu)”: Türk Hemşireler Derneği bünyesinde, Hemşirelik Eğitim Kurumları ve Hemşirelik Özel Alan Dernekleri yöneticilerinden oluşan  kurulu

“Hemşirelik Özel Alan Derneği”: Hemşireliğin özel bir alanında Türk Hemşireler Derneği üyesi olarak faaliyet gösteren tüzel kuruluşu;

 

“Hemşirelikte Özel Alan Eğitim Üst Kurulu”: Bakanlık Müsteşar yardımcısının başkanlığında, Sağlık Eğitim Genel Müdürlüğü, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün birer temsilcisi ile Türk Hemşireler Derneği Hemşirelik Eğitim Konseyi  (THD-HEK)’nin yedi üyesinden oluşan toplam 11 kişilik kurulu;

Eğitim Düzenleme ve Yürütme Kurulu”: İlgili özel alan/dal eğitiminde yetkin olan, Hemşirelik eğitim kurumları ve Hemşirelik Özel Dal/Alan Dernekleri temsilcilerinden oluşan en az 3 kişilik kurulu;

 

“Koordinatörler”: Özel alan/dal eğitim programının koordinasyonundan sorumlu, o alanda eğitimli, uzman (doktora ve yüksek lisans diplomalı) hemşireleri;

 

Öğretim Elemanı”: İlgili özel alan/dal eğitimini yürütmek üzere Hemşirelik Yüksek Okulları ve uygulama alanlarında görevli akademik ünvanlı (en az yüksek lisans diplomalı) hemşireler ile ilgili alanda yetki belgesi/sertifika sahibi rehber hemşireler ve diğer ilgili eğitimcileri (hekim, fizyoterapist, diyetisyen, psikolog, vb);

“Klinik Rehber Hemşireler”: Katılımcılara, ilgili özel alan/dal eğitiminin uygulamalı bölümünde rehberlik yapan, en az lisans diplomalı ve ilgili alanda yetki belgesi sahibi hemşireleri;

“Özel Alan/Dal Eğitimi”: Türk Hemşireler Derneği Eğitim Konseyi (Kurulu)  tarafından süresi, içeriği ve sıklığı  belirlenen, herhangi bir hemşirelik alanında temel hemşirelik eğitimi süresince edinilenden/kazanılandan daha ileri düzeyde bilgi ve beceriyi kazandıran;  yüz yüze veya uzaktan  ve en az yarı süresi uygulamalı olan eğitim programını;

 

“Uygulama Alanı”: Özel alan/dal eğitiminin uygulamalı bölümünün yürütüldüğü ilgili sağlık kurum ve kuruluşların;

 

“Katılımcı”: Özel alan/dal eğitimine katılan, Türkiye’de diploması onaylanmış, meslekte en az bir yıl deneyimli hemşire ve hemşireliğe denk eğitimli sağlık memurlarını,

 

“Özel Alan/Dal hemşiresi”: Özel alan eğitimi programını tamamlayan ve o alanda yetki belgesi alan hemşire veya sağlık memurunu,

 

 

“Yetki Belgesi” (Sertifika): Hemşirelikte Özel Alan eğitim programını başarı ile tamamlayan hemşire ve sağlık memurlarına verilen ve Sağlık Bakanlığı, eğitimi yürüten hemşirelik programı yöneticisi ve varsa ilgili özel dal derneği yoksa Türk Hemşireler Derneği başkanının imzalayacağı belgeyi ifade eder.

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

İlkeler ve Usuller

 

 

 

Madde 5- Hemşirelikte özel alan/dal eğitiminin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi ile katılımcıların istihdam edilmesinde aşağıdaki ilke ve usuller esas alınır.

 

İlkeler:

 

a.      Özel alan/dal eğitimi, Hemşirelikle ilgili kuruluşlar ( okullar, dernekler, birlik v.b)

tarafından hemşirelikle ilgili mevzuata dayandırılarak geliştirilir, yürütülür ve kontrol   edilir.

b.   Özel alan/dal eğitimi hemşireliğe özgüdür, hemşireliğin felsefesi, ana amacı, işlevleri ve etik kuralları ile uyumludur.

c.   Özel alan/dal eğitimi, temel hemşirelik eğitiminde kazandırılan bilgi beceri ve tutumun ilerisinde bir derinlik ve kapsamda olup araştırma ve deneyimlerle sürekli olarak geliştirilir ve güncellenir.

 

d.     Özel alan/dal eğitimi, hem istek, hem de gereksinim doğrultusunda belirlenir.

 

e.       Özel alan/dal eğitimi, hemşirelik mesleği kapsamında olup sürekli tekrarlayan sorunlara ve olgulara odaklanır.

 

f.       Özel alan/dal eğitimi, kabul edilmiş ulusal düzeyde mesleki standartlar ve özel alana ilişkin eğitim standardı   ile uyumludur.

 

g.      Özel alan/dal eğitim programının kredilendirilmesi doğrudan hemşirelik mesleği ya da ülkemizdeki diğer sağlık meslekleri için belirlenen kredilendirme sistemi ile uyumludur.

 

h.      Özel alan/dal eğitimi özellikle uygulama yönünden uygun kaynaklara sahip olan bir üniversitenin hemşirelik eğitim kurumlarının ve ilgili özel dal/alan hemşirelik derneğinin ortak sorumluluğundadır.

 

i.        Koordinatörler özel alan/dal eğitim programı süresince tam zamanlı görev yapar.

 

 

 

Usuller:

 

a.      Özel alan/dal eğitimi; Sağlık hizmetlerinde ihtiyaç duyulan alanlarda Türk Hemşireler Derneği Hemşirelik Eğitim Konseyine yapılan başvurular, Türk Hemşireler Derneği bünyesinde oluşturulmuş olan Özel Alan Bilimsel Danışma Kurulu tarafından değerlendirilir. Uygun görülen program Türk Hemşireler Derneği tarafından Hemşirelikte Özel Alan Eğitim Üst Kuruluna sunulur ve Eğitim Üst Kurulu’nun onayı alındıktan sonra yürürlüğe konulur.

b.      Özel alan eğitim programları, tercihen uzman (doktora ve yüksek lisans diplomalı) ya da o alanda sertifikalı ve eğitim formasyonu olan lisans diplomalı hemşire ve sağlık memurları tarafından koordine edilir.

c.       Özel alan eğitim programları, Hemşirelik Yüksek Eğitim programı bulunan illerde, Hemşirelik Eğitim kurumları ve ilgili özel alan hemşirelik derneğinin ortak sorumluluğunda, Özel alan eğitiminin uygulamalı bölümünün yürütüldüğü ilgili sağlık kurum ve kuruluşlarının hemşire yöneticileri ile işbirliği yapılarak yürütülür.

 

d.       Özel alan eğitim programları her yıl açılır

 

e.       Özel alan eğitimi alan hemşire ve sağlık memurlarının atama ve görevlendirmeleri, aldıkları eğitime uygun hizmet sunan sağlık kuruluşlarına ve bu kuruluşların ilgili birimlerine yapılır.

 

f.       Özel alan eğitimi almış hemşire ve sağlık memurlarının özlük hakları iyileştirilir.

 

d.      Özel alan eğitimi almış hemşire ve sağlık memurlarının hizmete katkıları araştırmalarla ölçülür ve değerlendirilir; bu sonuçlar programların yeniden planlanmasında kullanılır.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

6-Hemşirelikte Özel Alan Eğitim Üst Kurulu’nun çalışma esas ve usulleri:

 

a. Bakanlık Müsteşar /Yardımcısının başkanlığında, Sağlık Eğitim Genel Müdürlüğü, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün birer temsilcisi ile Türk Hemşireler Derneği Hemşirelik Eğitim Konseyi  (THD-HEK)’nin yedi üyesinden oluşur.

 

b. Bakanlık temsilcileri, Sağlık Bakanlığı’nın ilgili Genel Müdürlüklerince görevlendirilir. Türk Hemşireler Derneği temsilcileri Derneğin Hemşirelik Eğitim Komisyonu üyeleri arasından belirlenir.

c. Eğitim Üst Kurulu üyeleri, iki yıl süre için görev yapar. Yeni kurul üyeleri seçilinceye kadar mevcut üyelerin görevi devam eder. Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür. Kurul toplantılarına kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın iki defa üst üste veya bir üyelik döneminde toplam dört defa katılmayan üyenin kurul üyeliği sona erer. Üyeliğin boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.

d. Kurul Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere en az üç kez toplanır. Bakanlık gerekli hallerde kurulu toplantıya davet edebilir ve en az 15 gün önce üyelere yazılı olarak bildirilir.

e. Kurul en az 6 üyenin katılımı ile toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

f. Kurul kararları karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Kararı imzalamadan toplantıyı terk eden üye o toplantıya katılmamış sayılır. Karara muhalif olanlar, şerh koymak suretiyle kararları imzalarlar. Muhalif görüş gerekçesinin karar altında veya ekinde belirtilmesi zorunludur.

 

f. Kurulun sekreterya hizmetleri Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülür.

 

g. Kurul gerekli gördüğü hallerde,  ilgili sivil toplum kuruluşunu tüm masrafları kendilerine ait olmak üzere toplantıya davet edebilir.

 

h. Ankara dışından toplantıya katılan kurul üyelerine 6245 sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri çerçevesinde Bakanlık tarafından harcırah ödenir.

 

 

 

Madde 7- Hemşirelikte Özel Alan Eğitim Üst Kurulunun yetki, sorumluluk ve görevleri şunlardır:

 

 1. Türk Hemşireler Derneği tarafından önerilen sertifika programlarını yönetmelik ilkeleri doğrultusunda değerlendirmek, başvuran kurumlara eğitim yetkisi vermek veya verilmiş yetkiyi kaldırmak,

   

 2. Ulusal düzeyde hemşirelikte özel alan eğitim faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirmek,

   

 3. Eğitilen personelin özlük haklarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.

   

 

Madde 8- Hemşirelik Eğitim Konseyi (HEK) THD bünyesinde kurulmuş olan Türk Hemşireler Derneği’nden 3 temsilci ile Hemşirelik Eğitim Kurumları ve Hemşirelik Özel Alan Dernekleri başkan ya da temsilcilerinden oluşan ve hemşirelikte temel ve temel üstü eğitimle ilgili geniş katılımlı bir kuruldur.  

THD- HEK’e görevlendirilenler,  üç yıl süre ile görev yapar. Yeni kurul üyeleri seçilinceye kadar mevcut üyelerin görevi devam eder. 

Madde: 9- Türk Hemşireler Derneği Hemşirelik Eğitim Konseyinin görev, yetki, sorumlulukları şunlardır:

 

 

 1. Türk Hemşireler Derneği Hemşirelik Eğitim Konseyi, özel alan hemşirelik eğitimi programlarını, Türk Hemşireler Derneğinin ‘Özel Alan Hemşirelik Eğitimi Yönergesi’ doğrultusunda yönetir.
 2. Hemşirelik alanında Özel Dal Dernekleri ve eğitim kurumları tarafından teklif edilen sertifika programları ile ilgili başvuruları, ulusal ve uluslar arası standartlar doğrultusunda değerlendirmek üzere ilgili Hemşirelik Özel Alan Bilimsel Kurullarını (Board/Çalışma Grupları) oluşturmak,
 3. Uygun görülen programları ‘Hemşirelikte Özel Alan Eğitim Üst Kurulu’na sunmak,
 4. ‘Hemşirelikte Özel Alan Eğitim Üst Kurul’u tarafından açılması istenen programlara ilişkin ‘Özel Alan Bilimsel Kurulları’nı oluşturmak ,

   

 5. Özel Alan Bilimsel Kurulları tarafından oluşturulan eğitim programlarının,  Eğitim Düzenleme ve Yürütme Kurulu aracılığı ile uygulanmasını sağlamak,
 6. Uygulanan sertifika programlarını değerlendirmek ve sonuçlarını ‘Hemşirelikte Özel Alan Eğitim Üst Kurulu’na bildirmek.

 

Madde 10-Hemşirelikte Özel Alan Bilimsel Kurulu

 

Açılacak her özel hemşirelik alanı için, Türk Hemşireler Derneği-HEK tarafından çağrılan, ilgili özel alanda uzman olan hemşirelik öğretim üyeleri ve var ise hemşirelik özel dal derneklerinin yok ise THD’ nin en az lisans diplomalı ve sertifikalı temsilcileri ile “eğitim fakültelerinin “program geliştirme” ve “ölçme ve değerlendirme” uzmanlarından oluşur.

Madde 11- Özel Alan Bilimsel Kurulu yetki, sorumluluk ve görevleri şunlardır;

 

a.      Bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında eğitim programı düzenlenecek özel alanların görev analizlerine ve görev tanımlarına dayalı ders müfredatını oluşturmak ,

 

b.      Özel alan/dal eğitimlerine model olacak eğitim planlarını hazırlamak ve Hemşirelik Eğitim Konseyi’ne önermek,

 

c.       Özel alan/dal eğitiminde sorumluluk almak isteyen hemşirelik kuruluşlarının programlarının uygunluğunu değerlendirmek, uygulanan programları denetlemek ve sonuçlarını Hemşirelik Eğitim Konseyi’ne rapor etmek,

 

d.      Eğitimlerle ilgili yayın ve doküman çalışmaları yapmak,

 

e.       Özel alan/dal eğitimi almış hemşire ve sağlık memurlarının hizmete katkılarını araştırmalarla ölçmek, değerlendirmek; bu sonuçlardan programların yeniden  planlanmasında  yararlanmak,

 

f.       Özel alan/dallarla ilgili “Ulusal Bakım Protokolleri”ni belirlemek ve duyurulmak üzere Hemşirelik Eğitim Konseyi’ne önermek,

 

g.      Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak “Hemşirelik Eğitim Konseyi’ne gerekli gördüğü diğer konularda görüş bildirmek.

 

h.      Programın kredilendirme sistemini oluşturmak ve Hemşirelik Eğitim Konseyi’ne önermek.

 

 

Eğitim Düzenleme ve Yürütme Kurulu

 

Madde 12- Eğitim Düzenleme ve Yürütme Kurulu”, ilgili özel alanda yeterli kaynaklara (Öğretim üyesi, uygulama alanı, malzeme vb donanıma) sahip bir üniversiteye bağlı hemşirelik eğitimi veren kurumun ve var ise özel dal derneklerinin yok ise THD’ nin en az lisans diplomalı ve sertifikalı temsilcilerinden oluşan en az 3 kişilik kurulu,

Özel hemşirelik alanında özelleşmiş en az bir hemşire, bir yönetici hemşire ve bir eğitim hemşiresi de yer alabilir. Eğitim programı hem özel alanda hem de eğitimde yetkili (en az )bir hemşire tarafından koordine edilir. Kurs koordinatörünün bilgi ve becerisini yenilemek için maddi ve yönetsel destek sağlanır.

 

 

Madde 13- Eğitim Düzenleme ve Yürütme Kurullarının yetki, sorumluluk ve görevleri şunlardır;

 

a.      Belirlenen özel alan/dal eğitim planlarınıEğitim Üst Kurulu”na sunmak ve onaylatmak,

 

b.      Belirlenen özel alan/dal eğitim programlarını yürütmek üzere koordinatör/koordinatörler seçmek,

 

c.       İlgili özel alan/dal eğitimine ilişkin eğitim ortamını hazırlamak,

 

d.      İlgili özel alan/dal eğitiminde kullanılacak kaynak ve dokümanları (kurs notları devam çizelgesi, sınav kağıtları, beceri kontrol listeleri vb.) oluşturmak,

 

e.       İlgili özel alan/dal eğitim programında rol alacak eğitimcilerle işbirliği yapmak,

 

f.       Uygulamalı eğitimle ilgili kuruluşların yöneticileri ile işbirliği yapmak, uygulamalı eğitimde rol alacak “Klinik  Rehber  Hemşireler” i belirlemek,

 

g.      İlgili özel alan/dal eğitim programına başvuran kişileri değerlendirmek ve katılımcıları belirlemek,

 

h.      Programla ilgili kişi ve kuruluşlarla yazışma ve iletişimi sağlamak,

 

i.        Programı başarı ile tamamlayanların yetki belgelerinin düzenlenmesini sağlamak,

 

j.        İlgili özel alan/dal eğitim programı ile ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak ve her bir programla ilgili rapor hazırlamak ve bu raporları THD’ ye ve “Eğitim Üst Kurulu”na bildirmek,

k.      İlgili özel alan/dal eğitim programında görev alan eğitimcilere ders ücreti, harcırah, yolluk vb ödemelerin yapılmasını sağlamak,

 

.

 

Koordinatörler

 

Koordinatörler” Özel alan/dal eğitim programının koordinasyonundan sorumlu, en az lisans diplomalı (o alanda sertifikalı ve eğitim formasyonu olan) ya da uzman (doktora ve yüksek lisans diplomalı) hemşirelerdir. Düzenleme kurulu içinden en az bir kişi koordinatör seçilir.

 

Madde 14- Koordinatörlerin yetki, sorumluluk ve görevleri şunlardır;

 

a.      Eğitim Düzenleme Kurulunun Madde 11’de yer alan yetki sorumluluk ve görevlerinin c,d,e,f,g,i,j,k fıkralarında belirtilen görevleri, Eğitim Düzenleme ve Yürütme Kuruluna karşı sorumlu olmak üzere yürütmek,

 

b.      İlgili özel alan/dal kuramsal ve uygulamalı eğitimini izlemek ( kapsam,devam,disiplin vb)  iyileştirici ve kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunmak,

 

c.       Kuramsal ve uygulamalı eğitimin ölçme ve değerlendirmelerini yapmak

 

d.      İlgili özel alan/dal eğitim programı ile ilgili kayıtları tutmak, her bir programla ilgili rapor hazırlamak ve bu raporları “Eğitim Düzenleme ve Yürütme Kurulu”na bildirmek,

 

 

Uygulama Alanları

 

 

Madde 15- Uygulama alanı hemşire yöneticilerinin yetki, sorumluluk ve görevleri şunlardır;

 

a.      Planlanan özel alan/dal eğitimindeki uygulama faaliyetlerinin yürütülmesinde “Eğitim Düzenleme ve Yürütme Kurulu” ve “Koordinatör” e destek olmak,

 

b.      Planlanan özel alan/dal eğitimine katılması istenen eğitimci hemşire ve klinik rehber hemşirelerin görevlendirilmesi ile uygulamalı eğitim ortamının hazırlanmasına destek vermek.

 

.

 

                                                    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Eğitime Katılacaklar ve Programla İlgili Hususlar

 

Kayıt-Kabul Şartları

 

Madde 16- Hemşirelikte Özel Alan/Dal Eğitimine katılacak adaylarda aranacak şartlar şunlardır;

 

 1. Türkiye’de diploması onaylanmış hemşire ve hemşireliğe denk eğitimli sağlık memurluğu diplomasına sahip olmak,
 2. Bilimsel Danışma Kurulu tarafından ilgili özel alana ilişkin belirlenen koşulları sağlamış olmak.

Programla İlgili Hususlar

 

Madde 17- Programla ilgili aşağıda belirtilen hususlar uygulanır:

 

a.      Her bir özel alan/dal eğitim programı, en az 20 en fazla 30 kişilik gruplardan oluşturulur.

 

b.      Özel alan/dal eğitiminin uygulamalı kısmında en fazla 6 kişi için bir klinik rehber hemşire görevlendirilir.

 

c.        Özel alan/dal eğitim programına katılanlar, eğitim süresince ders, beceri laboratuvarı uygulamaları ve klinik uygulamalara devam etmeye, verilen ödevleri ve görevleri zamanında yapmaya ve sınavlara girmeye zorunludurlar.

 

d.      Özel alan/dal eğitim programına devam zorunludur, geçerli bir özüre dayansa bile kuramsal ve uygulamalı eğitime devamsızlık yapanlar telafi etmemeleri halinde yetki belgesi alamazlar.

 

e.       Özel alan/dal eğitim programında katılımcıların değerlendirilmesi öğrenim hedefleri doğrultusunda yapılır; kuramsal konularla ilgili yazılı olarak en az iki “Ara sınavı” ve/veya ödevler, eğitim oyunları, vaka çalışmaları, problem çözme egzersizleri ve “Bitirme Sınavı” yapılır; ara sınavların veya dönem içi çalışmalara verilen puanların % 40’ı, bitirme sınavının %60’ı alınarak geçme notu hesaplanır. Beceri laboratuvarı ve klinik uygulamalarda ise adaylar özel alan/dal ile ilgili hedeflenen beceriler (örneğin hasta ile iletişim, hasta eğitimi, vb) yönünden beceri kontrol listeleri ile değerlendirilir.  Katılımcıların başarılı sayılması için eğitimin tamamına katılmış olmaları, kuramsal sınavlardan ve dönem içi çalışmalardan en az 80 almaları ve hedeflenen becerileri başarmaları gerekir.

 

 

 

f.       Özel alan/dal eğitim programında başarılı olanlara ilgili alanda yetkiyle çalışabileceklerini belgeleyen sertifika verilir. Sertifikalar ilgili alandaki bilgi ve uygulamanın gelişme hızına göre 2 ile 5 yıl arasında ki bir sürede yeniden onaylanır. Yeniden onaylama, (uzaktan eğitim de dahil olmak üzere) çeşitli yöntemler ile “yeni bilgi ve becerileri içeren kuramsal ve/veya uygulamalı türde sınavlar yapılmasını veya sürekli eğitim kredilerinin belgelendirilmesini gerektirir.

 

g.      Özel alan/dal eğitim programında başarısız olanlar ikinci bir kez aynı programa alınabilir, ancak ikinci kez başarısız olanlar aynı programa bir daha alınmazlar.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Atama ve özlük Haklarına İlişkin Hükümler

 

 

 

Madde 18- Hemşirelikte özel alan/dal eğitimini başarı ile tamamlamış olan hemşire ve sağlık memurlarına eğitim aldıkları alanda hizmet veren sağlık kuruluşlarında ilgili birimde çalışma önceliği verilir.

Madde 19- Hemşirelikte özel alan/dal eğitimini başarı ile tamamlamış hemşire ve sağlık memurlarının özlük hakları ile ilgili düzenlemeler ilgili Bakanlık ve kuruluşlar nezdinde yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

 

Yürürlük ve Yürütme

 

Yürütme

 

Madde 20- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürürlük

 

Madde 21- Bu yönetmeliği Sağlık Bakanlığı yürütür.

                                              

 

 

 

 

   EK BÖLÜM

 

Hemşirelikte Özel Alan Eğitim Programlarının Açılması, Başvuru Yapılması İle İlgili Hususlar

 

 

Madde 22 -  Hemşirelerin “Özel Alan Eğitimi” alması ile ilgili yeni eğitim programlarının başlatılması teklifi, “sağlık kuruluşları, özel dal dernekleri, hemşirelik eğitim kurumları veya kişiler” tarafından “THD’ ye yapılır.  Bu teklif THD Hemşirelik Eğitim Konseyi’nde oluşturulan bir çalışma grubu tarafından incelenir; karar ve gerekçeleri ve karar olumlu ise “eğitim programının standartları”  THD aracılığı ile üst kurula bildirilir.

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A .                  HEMŞİRELİKTE  ÖZEL ALAN SERTİFİKA PROGRAMI

 

                  BAŞVURU FORMU

 

PROGRAM ADI:

 

UYGULAMA ALANI:

 

GEREKÇE: talep, ihtiyaç ve hemşirelik mesleği için uygunluğu, uluslararası ve ulusal örnekleri, standartlarla uygunluğu, hemşireliğe katkısı

 

AMAÇ:

 

KAPSAM:

 

HEDEF GRUP:

 

PROGRAMA KABUL KOŞULLARI:

 

SÜRE: Kuramsal ve Uygulamalı eğitim saatleri ve günleri- genel süreye oranı

 

YÖNTEM: (Sınıfta, interaktif, anlatım, ... ;Uzaktan Eğitim- Uygulama)

 

YER: Kuramsal eğitim ortamı ve uygulama alanına ilişkin ilkeler

 

EĞİTSEL- YÖNETSEL SÜREÇ VE SONUÇLAR

 

Eğitim sonucunun değerlendirilmesi yöntem ve süreçleri- sonuç kriterleri

 

 1. Gerekliliğe ilişkin saptamalar, işleyiş, süreç nasıl değerlendirilecek, beklenen sonuçlar

   

GEÇERLİLİK SÜRESİ:

 

YENİLENME KOŞULLARI:

 

PROGRAM ORTAKLARI:

 

DÜZENLEME KURULU (Üyeler ve özgeçmişleri)

 

 1. Hemşirelik eğitim kurumu- TARAF OLAN ÜNİVERSİTE

   

 2. Hemşirelik Özel Dal Derneği / THD

   

 3. Alanda Uzman Hemşire

   

PROGRAM BAŞKANI

KOORDİNATÖR

 

ÖĞRETİM ELEMANLARI

 

KLİNİK REHBER HEMŞİRELER

 

BAŞVURU TARİHİ

 

BAŞVURUYU YAPAN:

 

İLGİLİLERİN İMZASI- ONAYI (ile başvurulur)                       

 

 

 İmza                               İmza                                  İmza  

 

 

B. DEĞERLENDİRME FORMU/ÇİZELGESİ (eklenecek)

 

……………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

C)                       ORGANIZASYON   ŞEMASI

 

                                            

 

                                                        

 

                                                SAĞLIK BAKANLIĞI 

 

                              HEMŞİRELİK ÖZEL ALAN EĞİTİMİ ÜST KURULU

 

                                                                               

 

 

                                    

 

                

 
Tüm Duyurular

15 Aralık 2015 Salı 12:09» HEMŞİRE GİBİ BAKMAK, ÇALIŞMAK, KORUMAK, SAVUNMAK İÇİN ÇOK ERGEN
15 Aralık 2015 Salı 12:08» SAĞLIK (SIZLIK) YILLIĞI 2013 Sağlıkta Yıkımın Güncesi
15 Aralık 2015 Salı 12:07» Savaşlardan Modern Hastanelere Türkiye de Hemşirelik Tarihi
08 Mart 2014 Cumartesi 17:54» 1.ULUSAL SAĞLIK HUKUKU KONGRESİ
08 Mart 2014 Cumartesi 16:44» Acil Tıp Hemşireliği Sempozyumu 08-09 Mart 2014 Bornova /İZMİR
08 Mart 2014 Cumartesi 16:43» 10. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, 4-8 Nisan 2014 Beldibi Antalya
08 Mart 2014 Cumartesi 16:42» 7. TSK Ulusal Hemşirelik Kongresi, 13-15 Mayıs 2014 / Ankara
16 Ekim 2013 Çarşamba 04:07» "3 EKİM TEZKERESİNE HAYIR!"
16 Ekim 2013 Çarşamba 04:06» Değerli Meslektaşlarımız,
16 Ekim 2013 Çarşamba 04:05» Başsağlığı
16 Ekim 2013 Çarşamba 04:04» MESLEKTAŞLARIMIZA VE HALKIMIZA DUYURUMUZDUR!
16 Ekim 2013 Çarşamba 04:03» Hemşirelik Hizmetlerinin Yönetimi ve Organizasyonu
04 Mart 2013 Pazartesi 02:22» 1. Türk Romatoloji Hemşireliği Sempozyumu, 12-13 Nisan 2013 / Dalaman
04 Mart 2013 Pazartesi 02:21» V. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 3-6 Ekim 2013 / Antalya
04 Mart 2013 Pazartesi 02:21» Şiddetle Başa Çıkmak 2013 (Broşür)
25 Ocak 2013 Cuma 02:05» HEMŞİRE GİBİ BAKMAK, ÇALIŞMAK, KORUMAK, SAVUNMAK İÇİN ÇOK ERGEN
25 Ocak 2013 Cuma 02:04» Hasta Güvenliği ve Tıbbi Uygulama Hataları Anketi
25 Ocak 2013 Cuma 02:03» Şiddetle Başa Çıkmak 2013
25 Ocak 2013 Cuma 02:02» Doğru Kan Kültürü Alma Teknikleri
25 Ocak 2013 Cuma 02:02» YÖK Yasa Taslağı' na Hayır!
25 Ocak 2013 Cuma 02:01» VII. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 15-19 Mayıs 2013 / Antalya
01 Ocak 2013 Salı 23:33» Uluslararası Spinal Kord Cemiyetinin (International Spinal Cord Society-ISCoS) 52. Yıllık Bilimsel
20 Aralık 2012 Perşembe 17:37» 2. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi, 19-21 Nisan 2013 / Kuşadası
20 Aralık 2012 Perşembe 17:36» Hemşirelikte Ağrı Yönetimi Kursu, 21-22 Ocak 2013 / Ankara
16 Kasım 2012 Cuma 16:02» Hasta Güvenliği ve Tıbbi Uygulama Hataları Anketi
16 Kasım 2012 Cuma 15:49» "Temel İstatistik Kursu" 18-20 Ocak 2013 / Ankara
16 Kasım 2012 Cuma 15:48» Aile Danışmanlığı Sertifika Programı
16 Kasım 2012 Cuma 15:48» 2. Akdeniz Hemşirelik Günleri ''Yoğun Bakım Hemşireliği'' 22-24 Kasım 2012 / Antalya
16 Kasım 2012 Cuma 15:47» Hemşirelikte Temel Araştırma Kursu, 25 Şubat 2013 - 1 Mart 2013, Ankara
16 Kasım 2012 Cuma 15:47» II. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, 3-5 Haziran 2013, Antalya
16 Kasım 2012 Cuma 15:46» Romatoloji Bilimsel Etkinliği, 1 Kasım 2012, Ankara
12 Eylül 2012 Çarşamba 01:40» Değerli Meslektaşlarımız,
10 Eylül 2012 Pazartesi 18:20» 1.OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU
04 Ağustos 2012 Cumartesi 20:37» VII. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hemşireliği Kurultayı 31 Ekim2 Kasım 2012 / Antaly
04 Ağustos 2012 Cumartesi 20:37» 1. ULUSAL HEMŞİRELİKTE YENİLİKLER KONGRESİ, Uluslararası Katılımlı. 11 - 13 EKİM 2012 - ANKARA
04 Ağustos 2012 Cumartesi 20:36» 1.Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi Hemşirelik Sempozyumu - 18 Ekim 2012 / İstanbul
03 Haziran 2012 Pazar 01:18» Hemşire Eğiticiler İçin Fiziksel Muayene Yöntemleri Kursu
03 Haziran 2012 Pazar 01:14» Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu tarafından 13-14 Haziran 2012 tarihler
19 Nisan 2012 Perşembe 01:15» 14 Mayıs 2012 Dünya Hemşireler Günü Programı
09 Mart 2012 Cuma 00:05» Sağlık Hakkı Meclisi
29 Şubat 2012 Çarşamba 20:58» 01.03.2012(YARIN),saat 15:00 te Kayalı Parkta Basın Açıklaması yapacağız
28 Şubat 2012 Salı 02:12» Hastalar Tazminat Davalarını Hemşirelere Değil, Kamu Kurumuna Karşı, İdare Mahkemesinde Açacak.
23 Şubat 2012 Perşembe 19:55» Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği 8.Ulusal Kongresi 11-14 Ekim 2012 / İstanbul
23 Şubat 2012 Perşembe 19:54» Cerrahi Bakım ve Yaşam Kalitesi Sempozyumu, 03-04 Mayıs 2012 / Manisa
23 Şubat 2012 Perşembe 19:52» THD KONYA ŞUBESİ AKŞAM KON TV HABER BÜLTENİNDE
09 Şubat 2012 Perşembe 05:15» 1.Onkoloji Hemşireliği Sempozyumu 1-3 Mart 2012 Ankara
09 Şubat 2012 Perşembe 05:14» 13. Uluslararası Hemşirelikte Etik Kongresi 04-06 Ekim 2012 / İzmir
09 Şubat 2012 Perşembe 05:14» I. Türk Romatoloji Hemşireliği Kongresi, 29 Mart 2012
21 Ocak 2012 Cumartesi 01:26» Uluslararası Katılımlı 1. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, 21-23 Eylül 2012 Çeşme, İ
21 Ocak 2012 Cumartesi 01:25» Ulusal Evde Sağlık ve Bakım Kongresi, 12-14 Nisan 2012 Kuşadası / Aydın
21 Ocak 2012 Cumartesi 01:25» 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 26-28 Nisan 2012, Bursa
03 Ocak 2012 Salı 16:04» THDnin yabancı hemşire çalıştırılması hakkında açıklaması var.
31 Aralık 2011 Cumartesi 18:15» Değerli Meslektaşlarımız,
20 Aralık 2011 Salı 15:17» Tüik Araştırma
15 Aralık 2011 Perşembe 23:38» Yoğun Bakım Hastalarında Enfeksiyonu Önlemek İçin Kanıt Temelli Yoğun Kurs
13 Aralık 2011 Salı 15:48» Acil Bakım Hemşireliği Kursu
13 Aralık 2011 Salı 15:43» Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği
13 Aralık 2011 Salı 15:11» Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu
13 Aralık 2011 Salı 14:55» Fakültemiz Hemşirelik Bölümü araştırma görevlisi Alime Selçuk Paris de Dünya Jinekoloj, Obsteteri ve
13 Aralık 2011 Salı 14:22» Temel İstatistik Kursu
15 Kasım 2011 Salı 17:07» Sağlığın Geliştirilmesi ve Hemşirelik Sempozyumu, 12-13 Ocak 2012 / İstanbul
15 Kasım 2011 Salı 17:05» AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI
04 Kasım 2011 Cuma 07:09» Afet 11 Sempozyumu, 23 - 25 Aralık 2011, Büyükçekmece / İstanbul
04 Kasım 2011 Cuma 07:08» I. Ulusal İletişim Sempozyumu; Ben, Sen ve Biz: İlişkilerimiz
27 Eylül 2011 Salı 20:52» Uluslararası Sağlık Politikaları Birliği Avrupa Birimi
27 Eylül 2011 Salı 20:50» Niteliksel Araştırma ve Evde Bakım Kursları
28 Ağustos 2011 Pazar 17:15» Transplantasyon 2011 Kongresi
12 Haziran 2011 Pazar 02:03» 2. Ulusal Hematoloji ve Hematolojik Onkoloji Kemik İliği Transplantasyon Hemşireliği Kongresi
12 Haziran 2011 Pazar 02:01» Ücretsiz, İşyerlerinde Sağlık Gözetimi Eğitimi Başvuru
12 Haziran 2011 Pazar 01:58» Türk Hemşireler Derneğine Ödül
08 Haziran 2011 Çarşamba 23:19» SÖZLEŞMELİ ÇALIŞAN MESLEKTAŞLARIMIZA memurluğa geçiş hakkında ÇOK ÖNEMLİ BİR DUYURU VE DİLEKÇE ÖRNEĞ
10 Mayıs 2011 Salı 01:45» BASIN AÇIKLAMASI
10 Mayıs 2011 Salı 01:44» ŞİDDET HATTI
10 Mayıs 2011 Salı 01:42» Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 3. Ulusal Kongresi, 18-20 Kasım 2011 / Ankara
22 Nisan 2011 Cuma 02:59» MÜJDE!
22 Nisan 2011 Cuma 02:57» Sağlık Kuruluşlarında Kurumsallaşma ve Kurum Kültürü" Sempozyumu,
22 Nisan 2011 Cuma 02:55» SAYIN PERSONEL SAĞLIK NET İLGİLİLERİNE,
08 Nisan 2011 Cuma 23:22» TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİNDEN ÖNEMLİ BİR AÇIKLAMA
08 Nisan 2011 Cuma 23:17» DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ,
08 Nisan 2011 Cuma 23:15» TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİNDEN BASIN DUYURUSU
24 Mart 2011 Perşembe 02:24» AİLE SAĞLIĞI ELEMANI ARANIYOR!
16 Mart 2011 Çarşamba 01:12» 13. IPOS Dünya Psikoonkoloji Kongresi
11 Mart 2011 Cuma 01:45» İl Sağlık Müdürü Sayın Hasan Küçükkendirci'yi ziyaret ettik.
11 Mart 2011 Cuma 00:27» I. Uluslararası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 22-24 Eylül 2011 / İstanbul
11 Mart 2011 Cuma 00:25» ''YAŞAM BOYU SAĞLIK İÇİN EVDE BAKIM OKULU''
05 Mart 2011 Cumartesi 12:40» TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ'NDEN SESLENİŞ..
05 Mart 2011 Cumartesi 12:26» II. Mobbing Türkiye Zirvesi, 20 Mart 2011, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği Konferans Salonu
05 Mart 2011 Cumartesi 12:26» Türk Hemşireler Derneği Sesleniyor
03 Mart 2011 Perşembe 00:46» ÇOK SES, TEK YÜREK MİTİNGİ
03 Mart 2011 Perşembe 00:45» 1.Mersin Yenidoğan Hemşireliği Günleri, 23-25 Mart 2011 / MERSİN
03 Mart 2011 Perşembe 00:41» 02 Mart 2011 Çarşamba Günü (Bugün) saat 21:05 te Habertürk TV Kanalı Karşıt Görüş Programında Balçi
19 Şubat 2011 Cumartesi 13:12» 7.Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 22-25 Nisan 2011 / Ankara
19 Şubat 2011 Cumartesi 13:10» http://www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/menu/duyurular/kongre-sempozyum-egitim/v-ulusal-hemsirelik-a
19 Şubat 2011 Cumartesi 13:08» www.saglikajansi.com tarafından Türk Hemşireler Derneği'ne Gönderilen Metin Hakkında Türk Hemşireler
10 Şubat 2011 Perşembe 22:46» Patagonya sağlık işleri (Kadrolaşmanın Boyutları)
10 Şubat 2011 Perşembe 22:42» Değerli Meslektaşlarımız
10 Şubat 2011 Perşembe 22:30» Değerli Meslektaşlarımız
10 Şubat 2011 Perşembe 22:30» HEMŞİRELİK ALANINDA YÜKSEK LİSANSI (UZMANLIĞI) OLAN MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNE
10 Şubat 2011 Perşembe 22:29» "7. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi" 22-26 Nisan 2011, Belek/Antalya
10 Şubat 2011 Perşembe 22:27» V.Ulusal Hemşirelik Araştırma Sempozyumu 15-16 Nisan 2011 / Ankara
30 Ocak 2011 Pazar 18:11» Türk Hemşireler Derneği'nden Açıklama!
30 Ocak 2011 Pazar 18:11» Türk Hemşireler Derneği'nden Önemli Açıklama!
30 Ocak 2011 Pazar 18:10» Avrupa Doktora Eğitimi Kongresi (6. ORPHEUS Conference)
06 Ocak 2011 Perşembe 23:23» 2010 YILI ve TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ
06 Ocak 2011 Perşembe 23:22» HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ VE HEMŞİRELİK AÇISINDAN YORUMU
31 Aralık 2010 Cuma 13:54» Sağlığın Sesi, Aralık 2010 - Meslek Örgütleri 2011 Yılından Neler Bekliyorlar?
31 Aralık 2010 Cuma 13:54» 10. ULUSLARARASI KATILIMLI ULUSAL ÖĞRENCİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ
10 Aralık 2010 Cuma 13:26» STOMA EĞİTİM ETKİNLİĞİ
06 Aralık 2010 Pazartesi 07:34» HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
06 Aralık 2010 Pazartesi 07:33» PROF.DR. ÖZER KENDİ ANISINA TIPTA UYGULAMA HATALARI SEMPOZYUMU
06 Aralık 2010 Pazartesi 07:32» EMEK SÜREÇLERİNİN TAŞERONLAŞTIRILMASI İŞÇİ SAĞLIĞI-İŞ GÜVENLİĞİ İLE TOPLUM SAĞLIĞI VE ÇEVRE SAĞLIĞIN
30 Kasım 2010 Salı 08:04» ANI YARIŞMASI DUYURUSU
23 Kasım 2010 Salı 03:32» Meram Belediye Başkanı Dr.Serdar KALAYCI'ya ziyaretimiz. Meram Belediye Başkanı Sayın Dr. Serdar Kal
21 Kasım 2010 Pazar 22:26» ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
05 Kasım 2010 Cuma 04:50» MAHKEME KARARI
29 Ekim 2010 Cuma 11:39» Avrupa Allerji ve Klinik İmmünoloji Akademisi (EAACI) 30. Yıllık Kongresi, 11-15 Haziran 2011, İstan
23 Ekim 2010 Cumartesi 14:56» HEMŞİRELİKTE ÖZEL ALAN YETKİ BELGESİ
16 Ekim 2010 Cumartesi 14:48» THD Şubeleri ve Adresleri
16 Ekim 2010 Cumartesi 14:47» 3. Toplum Ruh Sağlığı Günleri
14 Ekim 2010 Perşembe 16:28» SEVİNÇ ve HÜZÜN
14 Ekim 2010 Perşembe 16:27» Sağlık Hizmeti Üretim Alanlarında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalıştayı...
14 Ekim 2010 Perşembe 16:24» Hemşireliğin bir hukuk zaferi daha!
14 Ekim 2010 Perşembe 16:17» Valimiz Sayın Aydın Nezih DOĞANa ziyaretimiz.
27 Eylül 2010 Pazartesi 04:43» Hasta Güvenliği ve Tıbbi Uygulama Hataları Anketi
27 Eylül 2010 Pazartesi 04:09» Tacizci başhekim yardımcısına 12 bin TL ceza
10 Eylül 2010 Cuma 03:44» Ramazan Bayramı Kutlaması
05 Eylül 2010 Pazar 06:08» 2.Avrasya Acil Tıp Kongresi 28-31 Ekim 2010
05 Eylül 2010 Pazar 06:07» 13-16 Ekim 2010, Kuşadası, Avrupa Sosyal Pediatri (EESOP) Kongresi
23 Ağustos 2010 Pazartesi 04:49» Sağlık Senin Sağlık Bakanlığı ilgili birimlerine gönderdiği, web sayfasında bir hafta kadar yer v
23 Ağustos 2010 Pazartesi 04:47» 1. Ulusal Hematoloji ve Hematolojik Onkoloji Kemik İliği Transplantasyon Hemşireliği Kongresi
23 Ağustos 2010 Pazartesi 04:46» 2.Avrasya Acil Tıp Kongresi 28-31 Ekim 2010
23 Ağustos 2010 Pazartesi 04:45» Hemşirelikte Uzmanlık Diplomalarının Onaylanması Hakkında
06 Ağustos 2010 Cuma 19:15» Haber Türk Karşıt Görüş Programı - Tam Gün Yasa Tasarısı
15 Temmuz 2010 Perşembe 03:19» THD KONYA ŞUBESİ YÖNETİM KURULU
07 Temmuz 2010 Çarşamba 14:08» I.Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi
09 Haziran 2010 Çarşamba 04:57» TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ KONYA ŞUBESİ 1. OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURULU
03 Haziran 2010 Perşembe 22:22» Böbrek Naklinde Hemşirelik
28 Mayıs 2010 Cuma 22:02» BASIN AÇIKLAMASI
28 Mayıs 2010 Cuma 12:22» KAMUOYUNA DUYURU
24 Mayıs 2010 Pazartesi 05:14» Kutlama Mesajı
24 Mayıs 2010 Pazartesi 05:13» 12 Mayıs Hemşirler Günü Tv Programları
11 Mayıs 2010 Salı 03:00» ''Hemşireler Gecesi''ne Davet
11 Mayıs 2010 Salı 02:36» Hemşirelik Haftası Faaliyetleri
11 Mayıs 2010 Salı 02:28» Anıta Çelenk Sunma
11 Mayıs 2010 Salı 02:24» Hemşirelik Haftası Panele Davet
11 Mayıs 2010 Salı 02:23» Hemşireler Gecesine Davet
HEMŞİRE GİBİ BAKMAK, ÇALIŞMAK, KORUMAK, SAVUNMAK İÇİN ÇOK ERGEN
HEMŞİRE GİBİ BAKMAK, ÇALIŞMAK, KORUMAK, SAVUNMAK İÇİN ÇOK ERGENHEMŞİRE GİBİ BAKMAK, ÇALIŞMAK, KORUMAK, SAVUNMAK İÇİN ÇOK ERGEN
SAĞLIK (SIZLIK) YILLIĞI 2013 Sağlıkta Yıkımın Güncesi
SAĞLIK (SIZLIK) YILLIĞI 2013 Sağlıkta Yıkımın GüncesiDeğerli Meslektaşlarımız, Ankara Tabip Odasının Sağlık (sızlık) Yıllığı 2013...
Savaşlardan Modern Hastanelere Türkiye de Hemşirelik Tarihi
Savaşlardan Modern Hastanelere Türkiye de Hemşirelik TarihiSavaşlardan Modern Hastanelere Türkiye de Hemşirelik Tarihi adlı Mayıs ..
1.ULUSAL SAĞLIK HUKUKU KONGRESİ
http://www.adlibilimcilerdernegisaglikhukukukongresi.org/?page_id=5040DAVET1.ULUSALSAĞLIKHUKUKUKONGRESİHak; hukukî ilişkinin birin..
Acil Tıp Hemşireliği Sempozyumu 08-09 Mart 2014 Bornova /İZMİR
Acil Tıp Hemşireliği Sempozyumu 08-09 Mart 2014 Bornova /İZMİR11.02.2014 11:28:05Sempozyum web sitesi adresi aşağıdadır. Program, ..
10. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, 4-8 Nisan 2014 Beldibi Antalya
10. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, 4-8 Nisan 2014 Beldibi Antalya14.01.2014 17:06:59http://2014.tndkongresi.info/
7. TSK Ulusal Hemşirelik Kongresi, 13-15 Mayıs 2014 / Ankara
7. TSK Ulusal Hemşirelik Kongresi, 13-15 Mayıs 2014 / Ankara07.01.2014 14:15:487. TSK Ulusal Hemşirelik Kongresi, 13-15 Mayıs 2014..
"3 EKİM TEZKERESİNE HAYIR!"
"3 EKİM TEZKERESİNE HAYIR!"TTB, TDB, SES, Dev Sağlık İş, THD, TED, SHUD, Türk Psikologlar Derneği, TMRT DER ve SÖZSEN tarafından y..
Değerli Meslektaşlarımız,
Değerli Meslektaşlarımız,16 Ağustos 2013günü Sağlık Bakanımız Dr. Mehmet MüezzinoğlununHaber Türk Kanalındaki söyleşisinde değindi..
Başsağlığı
Başsağlığı Van'ın Saray İlçesi'ndeAile Sağlığı Merkezinde görev yapan Hemşire Tuğçe Killi ile Aile Hekimi Sezer Yunus Kaya'nın sağ..
MESLEKTAŞLARIMIZA VE HALKIMIZA DUYURUMUZDUR!
MESLEKTAŞLARIMIZA VE HALKIMIZA DUYURUMUZDUR!HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ ŞİMDİ DE, BİR BAŞKA ÜLKENİN İÇ İŞLERİNE MÜDAHALE ETMEYİ HEDEFLEY..
Hemşirelik Hizmetlerinin Yönetimi ve Organizasyonu
Değerli Meslektaşlarımız, 8 Mart 2010 gün ve 27515 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hemşirelik Yönetmeliğinin pek çok hükmünün yan..
1. Türk Romatoloji Hemşireliği Sempozyumu, 12-13 Nisan 2013 / Dalaman
1. Türk Romatoloji Hemşireliği Sempozyumu, 12-13 Nisan 2013 / DalamanAyrıntılı bilgi için: http://www.turkrom2013.org
V. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 3-6 Ekim 2013 / Antalya
V. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 3-6 Ekim 2013 / Antalyahttp://www.tyhbd2013kongre.org/
Şiddetle Başa Çıkmak 2013 (Broşür)
Şiddetle Başa Çıkmak 2013 (Broşür)16.01.2013 14:10:01
HEMŞİRE GİBİ BAKMAK, ÇALIŞMAK, KORUMAK, SAVUNMAK İÇİN ÇOK ERGEN
HEMŞİRE GİBİ BAKMAK, ÇALIŞMAK, KORUMAK, SAVUNMAK İÇİN ÇOK ERGENHEMŞİRE GİBİ BAKMAK, ÇALIŞMAK, KORUMAK, SAVUNMAK İÇİN ÇOK ERGEN
Hasta Güvenliği ve Tıbbi Uygulama Hataları Anketi
Hasta Güvenliği ve Tıbbi Uygulama Hataları Anketi24.09.2010 15:18:30Meslektaşlarımızın http://anket.uzakyakin.net/ adresinde yer a..
Şiddetle Başa Çıkmak 2013
Şiddetle Başa Çıkmak 2013 (Broşür)16.01.2013 14:10:01
Doğru Kan Kültürü Alma Teknikleri
Doğru Kan Kültürü Alma Teknikleri10.01.2013 16:46:19https://webform.bd.com/Diagnostic-Systems-Turkey/
YÖK Yasa Taslağı' na Hayır!
YÖK Yasa Taslağı' na Hayır!08.01.2013 11:44:55
VII. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 15-19 Mayıs 2013 / Antalya
VII. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 15-19 Mayıs 2013 / Antalya07.01.2013 10:33:21Ayrıntılı bilgi için: http://tkrcd2013...
Uluslararası Spinal Kord Cemiyetinin (International Spinal Cord Society-ISCoS) 52. Yıllık Bilimsel
Uluslararası Spinal Kord Cemiyetinin (International Spinal Cord Society-ISCoS) 52. Yıllık Bilimsel Toplantısı 27-30 Ekim 2013 / İs..
2. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi, 19-21 Nisan 2013 / Kuşadası
2. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi, 19-21 Nisan 2013 / Kuşadası 18.12.2012 12:40:45www.ahemkon2013.orgDavet MektubuDeğerli Meslek..
Hemşirelikte Ağrı Yönetimi Kursu, 21-22 Ocak 2013 / Ankara
Hemşirelikte Ağrı Yönetimi Kursu, 21-22 Ocak 2013 / Ankara17.12.2012 12:02:41
Hasta Güvenliği ve Tıbbi Uygulama Hataları Anketi
Hasta Güvenliği ve Tıbbi Uygulama Hataları Anketi24.09.2010 15:18:30Meslektaşlarımızın http://anket.uzakyakin.net/ adresinde yer a..
"Temel İstatistik Kursu" 18-20 Ocak 2013 / Ankara
"Temel İstatistik Kursu" 18-20 Ocak 2013 / Ankara08.11.2012 09:36:54http://www.hemarge.org.tr/ckfinder/userfiles/files/brosur_son...
Aile Danışmanlığı Sertifika Programı
Aile Danışmanlığı Sertifika Programı05.11.2012 16:41:24
2. Akdeniz Hemşirelik Günleri ''Yoğun Bakım Hemşireliği'' 22-24 Kasım 2012 / Antalya
2. Akdeniz Hemşirelik Günleri ''Yoğun Bakım Hemşireliği'' 22-24 Kasım 2012 / Antalya30.10.2012 08:54:212. Akdeniz Hemşirelik Günle..
Hemşirelikte Temel Araştırma Kursu, 25 Şubat 2013 - 1 Mart 2013, Ankara
Hemşirelikte Temel Araştırma Kursu, 25 Şubat 2013 - 1 Mart 2013, Ankara18.10.2012 15:35:52Hemşirelikte Temel Araştırma Kursu, 25 Ş..
II. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, 3-5 Haziran 2013, Antalya
II. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, 3-5 Haziran 2013, Antalya 15.10.2012 09:45:54http://kulturlerarasihemsirelikkongres..
Romatoloji Bilimsel Etkinliği, 1 Kasım 2012, Ankara
Romatoloji Bilimsel Etkinliği, 1 Kasım 2012, Ankara15.10.2012 09:39:47
Değerli Meslektaşlarımız,
Değerli Meslektaşlarımız,Bir kuruluşta avukat olarak çalışan Sanem Güven imzalı bazı yazıları sizlerle zaman zaman paylaşmak istiy..
1.OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU
Değerli Meslektaşlarımız,Türk Hemşireler Derneği Konya Şubesinin Seçimli 1.Olagan Genel Kurulu aşağıda belirtilen tarihlerde Hamid..
VII. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hemşireliği Kurultayı 31 Ekim2 Kasım 2012 / Antaly
VII. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hemşireliği Kurultayı 31 Ekim2 Kasım 2012 / Antalya02.08.2012 14:46:51Detaylar için..
1. ULUSAL HEMŞİRELİKTE YENİLİKLER KONGRESİ, Uluslararası Katılımlı. 11 - 13 EKİM 2012 - ANKARA
1. ULUSAL HEMŞİRELİKTE YENİLİKLER KONGRESİ, Uluslararası Katılımlı. 11 - 13 EKİM 2012 - ANKARA02.08.2012 14:44:34http://www.hemsir..
1.Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi Hemşirelik Sempozyumu - 18 Ekim 2012 / İstanbul
1.Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi Hemşirelik Sempozyumu - 18 Ekim 2012 / İstanbul01.08.2012 16:33:271.Kartal Yavuz Selim Devle..
Hemşire Eğiticiler İçin Fiziksel Muayene Yöntemleri Kursu
HEMŞİRE EĞİTİCİLER İÇİN FİZİKSEL MUAYENE YÖNTEMLERİ KURSUSelçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik BölümüVeTürk Hem..
Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu tarafından 13-14 Haziran 2012 tarihler
Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu tarafından 13-14 Haziran 2012 tarihlerinde "Hemşirelikte Liderlik" k..
14 Mayıs 2012 Dünya Hemşireler Günü Programı
Değerli Meslektaşlarımızın Dikkatine!17.04.2012 18:09:29Temel mesleki eğitimimiz, hem eğitim düzeylerinin farklılığı hem de farklı..
Sağlık Hakkı Meclisi
Sağlık Hakkı Meclisi
01.03.2012(YARIN),saat 15:00 te Kayalı Parkta Basın Açıklaması yapacağız
Değerli Meslektaşlarım,Türkiyede hemşireler ve hemşire öğrenciler şiddetin muhtelif biçimlerine maruz kalmaktadırlar.Bu maruziyet,..
Hastalar Tazminat Davalarını Hemşirelere Değil, Kamu Kurumuna Karşı, İdare Mahkemesinde Açacak.
Hastalar Tazminat Davalarını Hemşirelere Değil, Kamu Kurumuna Karşı, İdare Mahkemesinde Açacak.Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay taraf..
Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği 8.Ulusal Kongresi 11-14 Ekim 2012 / İstanbul
Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği 8.Ulusal Kongresi 11-14 Ekim 2012 / İstanbul15.02.2012 15:41:31Kongre web sites..
Cerrahi Bakım ve Yaşam Kalitesi Sempozyumu, 03-04 Mayıs 2012 / Manisa
Cerrahi Bakım ve Yaşam Kalitesi Sempozyumu, 03-04 Mayıs 2012 / Manisa14.02.2012 10:33:19İlgili döküman için tıklayınız
THD KONYA ŞUBESİ AKŞAM KON TV HABER BÜLTENİNDE
DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM,THD KONYA ŞUBESİ KURULDUĞU GÜNDEN BU GÜNE KADAR,YAKLAŞIK 2 YIL İÇİNDE ÇOK GÜZEL ÇALIŞMALAR YÜRÜTTÜ,YÜRÜTMEY..
1.Onkoloji Hemşireliği Sempozyumu 1-3 Mart 2012 Ankara
1.Onkoloji Hemşireliği Sempozyumu 1-3 Mart 2012 Ankara07.02.2012 11:14:42*Sempozyum Duyurusu için tıklayınız*Bilimsel Program için..
13. Uluslararası Hemşirelikte Etik Kongresi 04-06 Ekim 2012 / İzmir
13. Uluslararası Hemşirelikte Etik Kongresi 04-06 Ekim 2012 / İzmir07.02.2012 09:02:24İlgili döküman için tıklayınız
I. Türk Romatoloji Hemşireliği Kongresi, 29 Mart 2012
I. Türk Romatoloji Hemşireliği Kongresi, 29 Mart 2012 26.01.2012 15:30:24http://www.turkrom2012.org/?page=rhk_davet
Uluslararası Katılımlı 1. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, 21-23 Eylül 2012 Çeşme, İ
Uluslararası Katılımlı 1. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, 21-23 Eylül 2012 Çeşme, İzmir19.01.2012 16:12:15http://..
Ulusal Evde Sağlık ve Bakım Kongresi, 12-14 Nisan 2012 Kuşadası / Aydın
Ulusal Evde Sağlık ve Bakım Kongresi, 12-14 Nisan 2012 Kuşadası / Aydın19.01.2012 16:11:35http://www.evdesaglikbakim2012.com/
11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 26-28 Nisan 2012, Bursa
11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 26-28 Nisan 2012, Bursa12.01.2012 10:25:36http://www.uhok2012.org/
THDnin yabancı hemşire çalıştırılması hakkında açıklaması var.
03 Ocak2012 Flash TV saat 19:30 haberini dinleyiniz. THDnin yabancı hemşire çalıştırılması hakkında açıklaması var.03 Ocak 2012 Fl..
Değerli Meslektaşlarımız,
Değerli Meslektaşlarımız,Türk Hemşireler Derneğinin Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük..
Tüik Araştırma
http://www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/Tüik AraştırmaDeğerli Meslektaşlarımız, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yaptığı araştı..
Yoğun Bakım Hastalarında Enfeksiyonu Önlemek İçin Kanıt Temelli Yoğun Kurs
Yoğun Bakım Hastalarında Enfeksiyonu Önlemek İçin Kanıt Temelli Yoğun Kurs13.12.2011 15:50:19WEB tabanlı Yoğun Bakım Hastalarında ..
Acil Bakım Hemşireliği Kursu
T.CSAĞLIK BAKANLIĞITedavi Hizmetleri Genel MüdürlüğüSayı : B.10.0.THG.0.84.00.02-216.99/ 12.12.2011 49620Konu : Acil Bakım Hemşire..
Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği
Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği EğitimiT.C.SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.12.00.02-774/03/0..
Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu
T.CSAĞLIK BAKANLIĞITedavi Hizmetleri Genel MüdürlüğüSayı : B.10.0.THG.0.84.00.02-216.99/ 12.12.2011 49621Konu : Yoğun Bakım Hemşir..
Fakültemiz Hemşirelik Bölümü araştırma görevlisi Alime Selçuk Paris de Dünya Jinekoloj, Obsteteri ve
Fakültemiz Hemşirelik Bölümü araştırma görevlisi Alime Selçuk Paris de Dünya Jinekoloj, Obsteteri ve İnfertilite Kongresinde "Genç..
Temel İstatistik Kursu
Temel İstatistik Kursu 12.12.2011 16:26:0613-15 Ocak 2011 / Ankara http://www.hemarge.org.tr/haberdetay.asp?h_sira=47
Sağlığın Geliştirilmesi ve Hemşirelik Sempozyumu, 12-13 Ocak 2012 / İstanbul
Sağlığın Geliştirilmesi ve Hemşirelik Sempozyumu, 12-13 Ocak 2012 / İstanbul07.11.2011 20:44:26Sempozyum ProgramıSempozyum Duyurus..
AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI
AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMIEğitim Başlama Tarihi : 17.12.2011Eğitim Toplam Süre : 100 + 20 (uygulama)Eğitim Yeri : Mevlan..
Afet 11 Sempozyumu, 23 - 25 Aralık 2011, Büyükçekmece / İstanbul
Afet 11 Sempozyumu, 23 - 25 Aralık 2011, Büyükçekmece / İstanbul 26.10.2011 15:53:01Acil ve Afet Tıbbı Derneği (ACAT) ve Fatih Üni..
I. Ulusal İletişim Sempozyumu; Ben, Sen ve Biz: İlişkilerimiz
I. Ulusal İletişim Sempozyumu; Ben, Sen ve Biz: İlişkilerimiz27.10.2011 11:32:37I. Ulusal İletişim Sempozyumu; Ben, Sen ve Biz: İl..
Uluslararası Sağlık Politikaları Birliği Avrupa Birimi
Uluslararası Sağlık Politikaları Birliği Avrupa Birimi XVI. Konferansı, Kapitalizmin Krizi ve Sağlık, 29 Eylül-2 Ekim 2011 / Ankar..
Niteliksel Araştırma ve Evde Bakım Kursları
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 3-5 Ekim 2011, İzmir Niteliksel Araştırma ve Evde Bakım KurslarıDokuz Eylül Üniversi..
Transplantasyon 2011 Kongresi
Transplantasyon 2011 KongresiTransplantasyon 2011 Kongresi, 12-16 Ekim 2011 / Antalya http://www.tx2011.org/tr/
2. Ulusal Hematoloji ve Hematolojik Onkoloji Kemik İliği Transplantasyon Hemşireliği Kongresi
15-17 Eylül 2011/ İstanbul Borüşürü indirmek için tıklayınız
Ücretsiz, İşyerlerinde Sağlık Gözetimi Eğitimi Başvuru
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün yararlanıcısı olduğu, AB Katılım Öncesi Mali..
Türk Hemşireler Derneğine Ödül
http://www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/anasayfa-icerik/turk-hemsireler-dernegine-odul.aspx
SÖZLEŞMELİ ÇALIŞAN MESLEKTAŞLARIMIZA memurluğa geçiş hakkında ÇOK ÖNEMLİ BİR DUYURU VE DİLEKÇE ÖRNEĞ
SÖZLEŞMELİ ÇALIŞAN MESLEKTAŞLARIMIZA memurluğa geçiş hakkında ÇOK ÖNEMLİ BİR DUYURU VE DİLEKÇE ÖRNEĞİ4924 VE 657 4/B KAPSAMINDASÖZ..
BASIN AÇIKLAMASI
12 Mayıs 2011 Dünya Hemşireler Günü AÇIK DAVETOLAĞANÜSTÜ BİR MESLEĞİN SORUNLARI VE NEDENLERİ ÜZERİNE TARTIŞMATürk Hemşireler Derne..
ŞİDDET HATTI
TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ ŞİDDET HATTI0 533 620 49 86
Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 3. Ulusal Kongresi, 18-20 Kasım 2011 / Ankara
Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 3. Ulusal Kongresi, 18-20 Kasım 2011 / Ankara
MÜJDE!
MÜJDE!19 Nisan 2011 Resmi Gazete, Sayı: 27910HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANMIŞTIR... tı..
Sağlık Kuruluşlarında Kurumsallaşma ve Kurum Kültürü" Sempozyumu,
Sağlık Kuruluşlarında Kurumsallaşma ve Kurum Kültürü" Sempozyumu, 14.05.2011 / İstanbul21.04.2011 10:03:17Uz.Hem. Ayşe Mutlu Hemşi..
SAYIN PERSONEL SAĞLIK NET İLGİLİLERİNE,
SAYINPERSONEL SAĞLIK NET İLGİLİLERİNE,06.04.2011 günü sayfanızda yer alan açıklama ve talebinize (http://www.personelsaglik.net/gu..
TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİNDEN ÖNEMLİ BİR AÇIKLAMA
TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİNDEN ÖNEMLİ BİRAÇIKLAMAYETER ARTIK!İSTANBUL ÖZEL KARTAL HASTANESİNDE CEREYEN EDEN OLAYLA İLGİLİ OLARAK İSTA..
DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ,
DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ,13 Mart 2011 günü Ankara'da yapılan "Çok Ses, Tek Yürek" mitingine THD olarak katıldık. Mesleğimiz adına ..
TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİNDEN BASIN DUYURUSU
TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİNDEN BASIN DUYURUSUGEÇEN HAFTA SONU İSTANBUL ÖZEL KARTAL HASTANESİNİN YENİDOĞAN BEBEK ÜNİTESİNDE CEREYAN ED..
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI ARANIYOR!
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI ARANIYOR!Türk Hemşireler Derneğine bir meslektaşımız tarafından gönderilen ve aşağıda yer alan ilanı sizlerle..
13. IPOS Dünya Psikoonkoloji Kongresi
13. IPOS Dünya Psikoonkoloji Kongresi13. IPOS Dünya Psikoonkoloji Kongresi: Antalya, Türkiye, 16 - 20 Ekim 2011 www.ipos2011.org
İl Sağlık Müdürü Sayın Hasan Küçükkendirci'yi ziyaret ettik.
İl Sağlık Müdürü Sayın Hasan Küçükkendirci'yi ziyaret ettik.11 Mart 2011 Cuma 00:25İl Sağlık Müdürü olarak tüm hemşireleri bir ara..
I. Uluslararası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 22-24 Eylül 2011 / İstanbul
I. Uluslararası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 22-24 Eylül 2011 / İstanbulİlgili dosyaya erişmek için tıklayınız. Psik..
''YAŞAM BOYU SAĞLIK İÇİN EVDE BAKIM OKULU''
TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ KONYA ŞUBESİ'NİN ''YAŞAM BOYU SAĞLIK İÇİN EVDE BAKIM OKULU''744 SIRA NUMARALI PROJESİ 'MEVLANA KALKINMA AJ..
TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ'NDEN SESLENİŞ..
Herkesle Paylaşın Lütfen HARİKA BİR VİDEO OLMUŞ.TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ'NDEN SESLENİŞ..http://www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/
II. Mobbing Türkiye Zirvesi, 20 Mart 2011, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği Konferans Salonu
II. Mobbing Türkiye Zirvesi, 20 Mart 2011, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği Konferans Salonu04.03.2011 15:55:53II. Mobbing T..
Türk Hemşireler Derneği Sesleniyor
http://www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/
ÇOK SES, TEK YÜREK MİTİNGİ
TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ KATILIYORÇOK SES, TEK YÜREK MİTİNGİ13 Mart 2011Afişler, davet yazısı ve Tıp Dünyasında Meslek Örgütlerinin..
1.Mersin Yenidoğan Hemşireliği Günleri, 23-25 Mart 2011 / MERSİN
1.Mersin Yenidoğan Hemşireliği Günleri, 23-25 Mart 2011 / MERSİN22.02.2011 15:23:551.Mersin Yenidoğan Hemşireliği Günleri, 23-25 M..
02 Mart 2011 Çarşamba Günü (Bugün) saat 21:05 te Habertürk TV Kanalı Karşıt Görüş Programında Balçi
02 Mart 2011 Çarşamba Günü (Bugün) saat 21:05 te Habertürk TV Kanalı Karşıt Görüş Programında Balçiçek İlterin Konuğu Sağlık Bakan..
7.Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 22-25 Nisan 2011 / Ankara
7.Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 22-25 Nisan 2011 / Ankara "7. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi" 22-26 Nisan 20..
http://www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/menu/duyurular/kongre-sempozyum-egitim/v-ulusal-hemsirelik-a
V.Ulusal Hemşirelik Araştırma Sempozyumu 15-16 Nisan 2011 / Ankara 09.02.2011 15:50:01V.Ulusal Hemşirelik Araştırma Sempozyumu 15-..
www.saglikajansi.com tarafından Türk Hemşireler Derneği'ne Gönderilen Metin Hakkında Türk Hemşireler
www.saglikajansi.com tarafından Türk Hemşireler Derneği'ne Gönderilen Metin Hakkında Türk Hemşireler Derneği'nin GörüşüSayın Fatih..
Patagonya sağlık işleri (Kadrolaşmanın Boyutları)
Patagonya sağlık işleri (Kadrolaşmanın Boyutları)2011-10-2020 Eylülde yayınlanan Pamuk Prenses ve 7 Cüceler!
Değerli Meslektaşlarımız
Değerli Meslektaşlarımız20 Eylül 2010 günü Konya Yeni Meram Gazetesinde yayımlanan Oğuz Akçakoca imzalı yazıyı, yazı sahibinin izn..
Değerli Meslektaşlarımız
Değerli MeslektaşlarımızSağlık Meslek Liseleri Hemşirelik Programına öğrenci alınmaması ve Hemşirelik Kanununda ilgili hükmün ipta..
HEMŞİRELİK ALANINDA YÜKSEK LİSANSI (UZMANLIĞI) OLAN MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNE
HEMŞİRELİK ALANINDA YÜKSEK LİSANSI (UZMANLIĞI) OLAN MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNEHemşirelik alanında sahip olduğunuz yüksek lisans ..
"7. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi" 22-26 Nisan 2011, Belek/Antalya
"7. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi" 22-26 Nisan 2011, Belek/Antalya09.02.2011 15:57:22"7. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi" 22-2..
V.Ulusal Hemşirelik Araştırma Sempozyumu 15-16 Nisan 2011 / Ankara
http://www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/menu/duyurular/kongre-sempozyum-egitim/v-ulusal-hemsirelik-arastirma-sempozyumu-15-16-nisa..
Türk Hemşireler Derneği'nden Açıklama!
Türk Hemşireler Derneği'nden Açıklama!Değerli Meslektaşlarımız,30 Ocak 2010 tarih ve 27801 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Aile ..
Türk Hemşireler Derneği'nden Önemli Açıklama!
Türk Hemşireler Derneği'nden Önemli Açıklama!HABERTÜRK' te 11 Ocak 2011 günü yer alan, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanes..
Avrupa Doktora Eğitimi Kongresi (6. ORPHEUS Conference)
Avrupa Doktora Eğitimi Kongresi (6. ORPHEUS Conference) 27-30 Nisan 201119.01.2011 15:26:43Avrupa Doktora Eğitimi Kongresi (6. ORP..
2010 YILI ve TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ
2010 YILI ve TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ15.10.2009 08:16:11THD bu yazıda mesleğin toplum yararına daha güçlü ve güvenilir bir meslek h..
HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ VE HEMŞİRELİK AÇISINDAN YORUMU
HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ VE HEMŞİRELİK AÇISINDAN YORUMU24.06.2010 10:16:54Prof. Dr. Aytolan Yıldırım Türk Hemşireler Derneği İstanbu..
Sağlığın Sesi, Aralık 2010 - Meslek Örgütleri 2011 Yılından Neler Bekliyorlar?
Sağlığın Sesi, Aralık 2010 - Meslek Örgütleri 2011 Yılından Neler Bekliyorlar?30.12.2010 15:26:34Güvencesiz koşullarda çalışan hem..
10. ULUSLARARASI KATILIMLI ULUSAL ÖĞRENCİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ
10. ULUSLARARASI KATILIMLI ULUSAL ÖĞRENCİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ14.12.2010 14:31:3128-30 Nisan 2011 Şato Kongre Merkezi /Gaziantep B..
STOMA EĞİTİM ETKİNLİĞİ
STOMA EĞİTİM ETKİNLİĞİ10.12.2010 10:26:1415 ARALIK 2010, ANKARA http://www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/menu/duyurular/kongre-semp..
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİİstanbul Üniversitesine bağlı olarak açılan Hemşirelik Fakültesinin, mesleğimizin gerek temel eğitim ve gereks..
PROF.DR. ÖZER KENDİ ANISINA TIPTA UYGULAMA HATALARI SEMPOZYUMU
PROF.DR. ÖZER KENDİ ANISINA TIPTA UYGULAMA HATALARI SEMPOZYUMU02.12.2010 17:19:5106 ARALIK 2010 HASAN ALİ YÜCEL SALONU 08.00-08.30..
EMEK SÜREÇLERİNİN TAŞERONLAŞTIRILMASI İŞÇİ SAĞLIĞI-İŞ GÜVENLİĞİ İLE TOPLUM SAĞLIĞI VE ÇEVRE SAĞLIĞIN
EMEK SÜREÇLERİNİN TAŞERONLAŞTIRILMASI İŞÇİ SAĞLIĞI-İŞ GÜVENLİĞİ İLE TOPLUM SAĞLIĞI VE ÇEVRE SAĞLIĞINA ETKİLERİ02.12.2010 17:22:31A..
ANI YARIŞMASI DUYURUSU
12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası Kutlamaları kapsamında THD Konya Şubesi olarak,hemşirelerimizin ve Hemşirelik Proğramındaokuyanöğre..
Meram Belediye Başkanı Dr.Serdar KALAYCI'ya ziyaretimiz. Meram Belediye Başkanı Sayın Dr. Serdar Kal
Meram Belediye Başkanı Dr.Serdar KALAYCI'ya ziyaretimiz.Meram Belediye Başkanı Sayın Dr. Serdar Kalaycıyı 22-11-2010 tarihinde THD..
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ' NİN ANKARA' DA BULUNAN GENEL MERKEZİ, KENDİSİNE AİT OLUP YILLARDIR OTURDUĞU AYNI APARTMANIN 2 NUMARALI DA..
MAHKEME KARARI
Değerli Meslektaşlarımız,Sağlık Sen tarafından ebelerin de tıpkı hemşireler gibi Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen yoğun bakı..
Avrupa Allerji ve Klinik İmmünoloji Akademisi (EAACI) 30. Yıllık Kongresi, 11-15 Haziran 2011, İstan
Kongrede Hemşirelere yönelik tam gün süreli kurslarda temel allerjik hastalıklar pratik yönleriyle ele alınacaktır...
HEMŞİRELİKTE ÖZEL ALAN YETKİ BELGESİ
SAĞLIK BAKANLIĞIHEMŞİRELİKTE ÖZEL ALAN YETKİ BELGESİ /SERTİFİKA VERİLMESİUSUL VE ESASLARINIBELİRLEYEN YÖNETMELİKBİRİNCİ BÖLÜMAmaç,..
THD Şubeleri ve Adresleri
http://www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/menu/subeler.aspx
3. Toplum Ruh Sağlığı Günleri
3. Toplum Ruh Sağlığı Günleri
SEVİNÇ ve HÜZÜN
Çok uzaklarda ki Şili adlı bir ülkede maden kazasından aylar sonra yer altından çıkartılan her can için çalan sirenle birlikte yür..
Sağlık Hizmeti Üretim Alanlarında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalıştayı...
İlgili belgeyi indirmek için tıklayınız.
Hemşireliğin bir hukuk zaferi daha!
İş Sağlığı Hemşireliği Derneği (İŞHEM-DER) tarafından açılan dava sonucu aynen şöyledir: İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile O..
Valimiz Sayın Aydın Nezih DOĞANa ziyaretimiz.
13 ekim 2010 Tarihinde Konya Valimiz Sayın Aydın Nezih DOĞANı ziyaret ettik.
Hasta Güvenliği ve Tıbbi Uygulama Hataları Anketi
Hasta Güvenliği ve Tıbbi Uygulama Hataları Anketi24.09.2010 15:18:30Meslektaşlarımızın http://anket.uzakyakin.net/ adresinde yer a..
Tacizci başhekim yardımcısına 12 bin TL ceza
Tacizci başhekim yardımcısına 12 bin TL ceza 24.09.2010 - 23:24 ISPARTA / AAIsparta'da görev yaptığı hastanede bir hemşireye sözlü..
Ramazan Bayramı Kutlaması
Ramazan Bayramınızı en içten duygularımızla tebrik eder; sağlıklı ve mutlu günler dileriz.THD Konya
2.Avrasya Acil Tıp Kongresi 28-31 Ekim 2010
2.Avrasya Acil Tıp Kongresi 28-31 Ekim 201020.08.2010 12:14:32
13-16 Ekim 2010, Kuşadası, Avrupa Sosyal Pediatri (EESOP) Kongresi
13-16 Ekim 2010, Kuşadası, Avrupa Sosyal Pediatri (EESOP) Kongresi01.09.2010 17:23:48I. Ulusal Sosyal Pediatri Kongresi 13-16 Ekim..
Sağlık Senin Sağlık Bakanlığı ilgili birimlerine gönderdiği, web sayfasında bir hafta kadar yer v
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI (SAĞLIK-SEN) YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINASendikanızın Sağlık Bakanlığı Personel Genel..
1. Ulusal Hematoloji ve Hematolojik Onkoloji Kemik İliği Transplantasyon Hemşireliği Kongresi
1. Ulusal Hematoloji ve Hematolojik Onkoloji Kemik İliği Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 24-26 Eylül 2010 / Barcelo-Eresin T..
2.Avrasya Acil Tıp Kongresi 28-31 Ekim 2010
2.Avrasya Acil Tıp Kongresi 28-31 Ekim 201020.08.2010 12:14:32To unsubscribe click here.
Hemşirelikte Uzmanlık Diplomalarının Onaylanması Hakkında
Hemşirelikte Uzmanlık Diplomalarının Onaylanması Hakkında18.08.2010 20:02:30Mesleğimiz için çok önemli olan bir başka aşamaya ulaş..
Haber Türk Karşıt Görüş Programı - Tam Gün Yasa Tasarısı
http://www.thdkonya.org.tr/Balcicek_Pamirle_Karsit_Gorus_Programi_-Tam_Gun_Yasa_Tasarisi_haber38.htmlhttp://www.turkhemsirelerdern..
THD KONYA ŞUBESİ YÖNETİM KURULU
THD KONYA ŞUBESİ YÖNETİM KURULUBaşkan:Canan GÜNGÖRBşk.yard.:Merve ERDOĞANSekreter:Havva Gül TOPÇUSekreter Yrd.:Fatma TEKELİSayman:..
I.Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi
I.Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi25.06.2010 15:45:07I.Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi 21-23 Ekim 2010 -Ilıca Hotel / Çeşme İZMİR..
TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ KONYA ŞUBESİ 1. OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURULU
TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ KONYA ŞUBESİ 1. OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURULUTürk Hemşireler DerneğiKonya Şubesi'nin 1. Olağan Seçimli Genel..
Böbrek Naklinde Hemşirelik
"Böbrek Naklinde Hemşirelik" Sempozyumu 05 Haziran 2010, Medicana International Istanbul Hastanesi http://www.turkhemsirelerderneg..
BASIN AÇIKLAMASI
TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİGENEL MERKEZİ TURKISH NURSES ASSOCIATION Yüksel Caddesi No: 35/2 06420 Kızılay - ANKARA Tel : +90 312 431 8..
KAMUOYUNA DUYURU
KAMUOYUNA DUYURUŞiddetin yaşam şansı bulduğu ortamlarda nefes alıyor olmaktan utanıyoruz.Bu utancı bizimle paylaşanları, şiddeti ü..
Kutlama Mesajı
16.04.2009 10:50:34Türk Hemşireler Derneğinin şubeleri yeni kurulan Konya ve Mersin şubeleri ile 16'ya çıkmıştır. Her iki şubemize..
12 Mayıs Hemşirler Günü Tv Programları
12.05.2010 16:29:14TRT Ankara Radyosu 105.6 11 Mayıs 2010 Salı Saat: 13:00-14:00 Programın Adı: Şehrin Nabzı Konuk: Hatice Uçak Ka..
''Hemşireler Gecesi''ne Davet
Hemşirelik Haftası Faaliyetleri
Üniversitemiz Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından "Hemşirelik Haftası" nedeni..
Anıta Çelenk Sunma
Saygıdeğer Meslektaşlarım 12 Mayıs'ta Anıta çelenk sunulacaktır.Katılımlarınız bizi memnun edecektirTarih: 12 Mayıs 2010 ÇarşambaS..
Hemşirelik Haftası Panele Davet
Hemşirelik Haftası Etkinlikleri çerçevesinde düzenlemiş olduğumuz "Hemşirelikte Güç Kavramı ve Yasal Boyut" konulu panelimizde siz..
Hemşireler Gecesine Davet
 Anket
Kamu Hastane Birlikleri Tasarısının Yasalaşmasını uygun buluyor musunuz?
Hayır
Evet
     Diğer Anketler
Hava Durumu
KONYA
 • ADANA
 • ADIYAMAN
 • AFYON
 • AĞRI
 • AKSARAY
 • AMASYA
 • ANKARA
 • ANTALYA
 • ARDAHAN
 • ARTVİN
 • AYDIN
 • BALIKESİR
 • BARTIN
 • BATMAN
 • BAYBURT
 • BİLECİK
 • BİNGÖL
 • BİTLİS
 • BOLU
 • BURDUR
 • BURSA
 • ÇANAKKALE
 • ÇANKIRI
 • ÇORUM
 • DENİZLİ
 • DİYARBAKIR
 • DÜZCE
 • EDİRNE
 • ELAZIĞ
 • ERZİNCAN
 • ERZURUM
 • ESKİŞEHİR
 • GAZİANTEP
 • GİRESUN
 • GÜMÜŞHANE
 • HAKKARİ
 • HATAY
 • IĞDIR
 • ISPARTA
 • İÇEL
 • İSTANBUL
 • İZMİR
 • KAHRAMANMARAŞ
 • KARABÜK
 • KARAMAN
 • KARS
 • KASTAMONU
 • KAYSERİ
 • KIRIKKALE
 • KIRKLARELİ
 • KIRŞEHİR
 • KİLİS
 • KOCAELİ
 • KONYA
 • KÜTAHYA
 • MALATYA
 • MANİSA
 • MARDİN
 • MUĞLA
 • MUŞ
 • NEVŞEHİR
 • NİĞDE
 • ORDU
 • OSMANİYE
 • RİZE
 • SAKARYA
 • SAMSUN
 • SİİRT
 • SİNOP
 • SİVAS
 • ŞANLIURFA
 • ŞIRNAK
 • TEKİRDAĞ
 • TOKAT
 • TRABZON
 • TUNCELİ
 • UŞAK
 • VAN
 • YALOVA
 • YOZGAT
 • ZONGULDAK
oC
Cumartesi Pazar Pazartesi Salı
HER İNSAN ONURUYLA ÖLEMEZ…


HER İNSAN ONURUYLA ÖLEMEZ…

Hiç kimse yanlış olanı yaparak onura ulaşamaz.

Thomas JeffersonOnurlu Ve İlkeli OlmakHepimizin çok sık olarak atıfta bulunduğu insanlık açısın..
Devamı...Canan Güngör
Foto Galeri Video Galeri