Tüzük

TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

DERNEĞİN ADI :

Madde 1.

Türk Hemşireler Derneği

 

DERNEĞİN MERKEZİ :

Madde 2.

Derneğin Genel Merkezi Ankara'dadır. Derneğin Genel Merkez Adresi
Yüksel Caddesi Huzur Apartmanı No: 35 / 2 Yenişehir / ANKARA

 

DERNEĞİN AMACI:

Madde 3:

Yaşamın temel amacının üretmek olduğu ve bu nedenle üretmeye el verecek optimal düzeyde bir fiziksel, ruhsal, ve sosyal alt yapının gerekli olduğu temel ilkesini benimseyen ve bu ilkeden hareketle sağlığın korunması ve geliştirilmesi ve hastalanan bireyin sağlığına kavuşturulması için hizmet verilen tüm ortamlarda hemşirelik bakımı verilmesini sağlayan bir meslek grubunun kamu yararına bir kuruluşu olan Türk Hemşireler Derneği'nin amacı;

Hemşirelik mesleğinin toplum yararına üst düzeyde nitelikli ve güvenilir hizmet verecek özerk bir sağlık mesleği olması için çalışmaktır.

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANLARI.

Madde 4:

a)Birey, aile, gruplar ve toplumun hakkaniyet ilkeleri doğrultusunda, ihtiyacı olduğu zamanda ihtiyacı olduğu kadar nitelikli hemşirelik hizmeti almasını sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak, yapılan çalışmalara katılmak.

b) Hemşirelik hizmetlerinin öncelikli olarak sağlığın geliştirilmesi ve hastalıkların önlenmesine yönelik bir sistem içerisinde yürütülmesi için çalışmak.

c) Hemşirelik hizmetlerinin hemşireler arasında ortak bir dil ile yürütülen, görünür, dolayısı ile ölçülebilir ve değerlendirilebilir bir hizmet olduğunu ortaya koymaya yönelik çalışmalarda bulunmak ve çalışma sonuçlarını sürekli izleyerek geliştirmek.

d) Hemşirelerin hem bir birey hem de bir meslek mensubu olarak içinde yer aldığı sağlık sistemini yönlendiren politikaları izlemek, gerektiğinde ilgili karar mekanizmalarında politika oluşturulmasına ve belirlenen politikanın izlenmesine katkı vermek ve yine gerektiği zaman ve yerde görüşlerini açıklamak.

e) Bir sektör olarak farklı mesleklerden oluşan sağlık alanında hemşirelikle ilgili diğer dernekler, sivil toplum kuruluşları, sendika veya vakıflarla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere oluşturulan platformlarda yer almak, ortak bildirilere katılmak.

f) Hemşirelik bakımının verildiği her ortamda bakımın, ortamın özelliklerinden kaynaklanan bir özle verilecek şekilde yönetilmesi için çalışmak. Bu bağlamda, mevzuat değişikliği gerekiyorsa buna yönelik çalışmalar yapmak ve yapılan çalışmalara katılmak.

g) Eleştirel düşünce ve araştırmalar yoluyla temel hemşirelik eğitimi ile uygulamalarının geliştirilmesi ve meslektaşlarının mesleki kariyerlerinde ilerlemeleri için çalışmak, bu doğrultuda yapılan çalışmaları desteklemek, gerektiğinde katılmak.

h) Hemşirelikle ilgi çalışmalar yapan uluslar arası kuruluşlarla iş birliğini geliştirmek.

I) Üyeleriyle düşünce ve eylem birliği içinde olmanın koşullarını sağlamak.

i) Mesleğin onurunu korumak.

k) Mesleki uygulamayı yönlendirecek meslek ahlakı kurallarını evrensel ahlak değerlerini de dikkate alarak oluşturmak ve sürekli geliştirmek.

l) Kişi ya da kuruluşlar tarafından mesleği değer kaybına uğratabilecek sözlü ya da yazılı beyanlar karşısında girişimde bulunmak.

m)Üyeleri için kredilendirilmiş sertifika programlarını ilgili kuruluşlarla iş birliği içinde düzenlemek.

n) Hemşirelik mesleğinin toplum sağlığına getireceği katkıları toplumla iş birliği içerisinde tartışmak.

o) Derneğin amaçları ile bağlantılı, kongre, konferans, seminer, sempozyum gibi toplantılar düzenlemek.

ö) İstenen görevleri tüzüğüne aykırı olmadıkça yerine getirmek. Derneğin amacı ve çalışma konuları ile ilgili gerektiğinde her türlü hukuksal girişimde bulunmak.

ÜYELİK :

Madde 5 : Dernek asıl üyeliği için aşağıdaki şartlar aranır:

A)Genel Şartlar : Fiil ehliyetine sahip bulunan her gerçek kişi derneğe üye olabilir. Yabancıların üyeliğe kabul edilebilmeleri için Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olmaları gerekir.

B)Özel Şartlar:

-Sağlık Okulları'ndan hemşire yardımcısı olarak mezun olmak,

-Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik ve hemşireliğe eş değer Sağlık Memurluğu Programı mezunu olmak,

-Sağlık Meslek Lisesi ?Ebelik-Hemşirelik? karma programı mezunu olmak,

-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Hemşirelik programı mezunu olmak,

-Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik ve hemşireliğe eş değer Sağlık Memurluğu Programı mezunu olmak,

-Hemşirelik Yüksekokulu mezunu olmak,

-Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Programı mezunu olmak.

 

DERNEĞİN ÜYELERİ :

Madde 6 :

Derneğin 3 ayrı üyesi vardır.

A)Genel Merkez Üyesi

B)Şube Üyesi

C)Onursal Üye

A)Genel Merkez Üyesi : Dernek tüzüğünün ilgili hükümleri uyarınca Genel Merkez Yönetim Kurulu' nca üyeliğe kabul edilen gerçek kişilerdir.

B)Şube Üyesi : Tüzük uyarınca, Şube Yönetim Kurulu' nca üyeliğe kabul edilen gerçek kişilerdir.

C)Onursal Üye : Derneğe olağanüstü para, mal, emek veren veya düşünce ve çalışmaları ile büyük yararlar sağlayanlardan Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilen gerçek kişilerdir. Onursal üyeler isterlerse aidat verebilirler, Genel Kurula katılabilirler, ancak oy kullanamaz ve kurullara seçilemezler.

 

ÜYELERİN HAK VE ÖDEVLERİ :

Madde 7 :A)EŞİTLİK İLKESİ : Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Dernek üyeleri arasında, dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile zümre ve sınıf farkı gözetmeksizin; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz. Her üyenin derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Dernekten çıkan ve çıkarılan üye dernek mal varlığında hak iddia edemez.


B)ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ: Her üye; dernek düzenine uymak, derneğe sadakat göstermek, dernek amaçlarına uygun davranmak, derneğin yükselmesi için çalışmak, dernek amaçlarının gerçekleşmesini güçleştirici ve engelleyici davranışlardan kaçınmak, Genel Kurul toplantılarına katılmak, Yönetim Kurulu Kararı ile kendisine verilen ve kanunlara aykırı olmayan görevleri yapmak ve derneğin aleyhinde çalışmamakla yükümlüdürler. Dernekten çıkan veya çıkarılan her üye üyelikte bulunduğu sürenin aidat ödentisini vermekle ve kendine dernek yönetimince verilen üyelik kartını en fazla 30 gün içinde dernek yönetimine iade etmekle yükümlüdür. Onursal üyeler aidat ödentisi vermekle yükümlü değildir.

 

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ :

Madde 8 :

a)Her üye istifasını yazılı olarak bildirmek kaydı ile üyelikten ayrılabilir. İstifa, Genel Merkezde Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile Şubelerde Şube Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşir,

b)Üst üste iki yıla ait taahhüt ettiği aidatlarını ödemeyen üyelerin üyelikleri kendiliğinden sona erer,

c)Dernekler kanununa, derneğin tüzük ve amaçlarına; üyelerin yükümlülükleri maddesine aykırı tutum ve davranışlarda bulunanlardan Genel Merkez Üyesi olanlar Genel Merkez Yönetim Kurulu' nun, Şube Üyesi olanlar Şube Yönetim Kurulu' nun kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Üyelikten çıkarma kararı üyeye yazılı olarak bildirilir. Çıkarılan üye kendisine bildirilen karar karşı bildirim tarihinden başlamak üzere 15 gün içerisinde dernek yönetim kurulu aracılığı ile genel kurula itiraz edebilir. İtiraz, ilk genel kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karar bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder. Üyenin süresinde itiraz etmemesi, ya da itirazın genel kurul tarafından red edilmesi durumunda dernek yönetim kurulu tarafından üyenin kaydı silinir. Çıkarılan üyenin bu karara karşı yargı yoluna başvurma hakkı saklıdır.

d)Üyeler aidatlarının her yıl kesintisiz olarak ödemekle yükümlüdürler. Yıl atlayarak ödenen aidatlar bir yıl öncesine mahsup edilir.

AİDAT :

Madde 9 :

Her üye derneğe yıllık 30,00 YTL aidat ödemekle yükümlüdür. Aidat miktarının tamamının Haziran ayının sonuna kadar bir defada ödenmesi zorunludur. Gerektiğinde Genel Kurul, yıllık aidatları arttırabilir ya da azaltabilir. Üyelikleri devam etse bile Genel Kurul toplantılarından otuz gün öncesine kadar o yıla ait aidatlarını ödemeyenler oy kullanamazlar, seçme ve seçilme haklarını kaybederler.

DERNEĞİN ORGANLARI :

Madde 10 :

A)GENEL MERKEZ KURULUŞU

a)Genel Kurul

b)Genel Merkez Yönetim Kurulu

c)Genel Merkez Denetleme Kurulu

 

B)ŞUBE KURULUŞLARI

a)Şube Genel Kurulu

b)Şube Yönetim Kurulu

c)Şube Denetleme Kurulu

Genel Merkez ve Şube Yönetim Kurulları sıralanan birimleri dışında başka organlarda kurabilir. Ancak bu organlara Genel Kurul ve Denetleme Kurulu' nun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

 

GENEL KURUL :

Madde 11 :

Genel Kurul, Türk Hemşireler Derneği' nin en yetkili karar organıdır. Genel Kurul ?olağan? ve ?olağanüstü? şeklinde toplanır. Olağan Genel Kurul toplantılarının 3 yılda bir Aralık ayı içinde yapılması zorunludur. Olağan Genel Kurul, Genel Merkez Yönetim ve Denetleme Kurulları ile Genel Merkez Üyeleri ve biri Şube Başkanı olmak üzere Şubelerden katılan delegeler ve onursal üyelerden oluşur. Onursal üyeler oy kullanamazlar ve kongre çoğunluk sayısına dahil edilemezler.

Genel kurulda Şubeler her yirmi (20) üyeye bir delege olmak üzere temsil edilirler.

 

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL :

Madde 12 :

Genel Kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

 

ÇAĞRI USULÜ :

Madde 13 :

Genel Kurul, toplantıya Yönetim Kurulu tarafından çağrılır. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

TOPLANTI YERİ :

Madde 14 :

Genel Merkez Genel Kurul toplantıları, Dernek Merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

 

TOPLANTI YETER SAYISI :

Madde 15 :

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ :

Madde 16 :

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

OYLAMA :

Madde 17 : Oylamalar, Genel Kurul aksine karar vermedikçe açık, ancak Yönetim ve Denetleme Kurulları seçimi gizli oyla yapılır. Kararlar, oylamaya katılanların yarısından bir fazlasının oyu ile alınır.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR :

Madde 18 :

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ :

Madde 19 : Aşağıda yazılı olan konular Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

a)Dernek organlarının seçimi,

b)Dernek Tüzüğünün kısmen ya da tamamen değiştirilmesi ve yıllık üye aidatının tespiti,

c) Yönetim, Denetleme Kurulları Raporları ile Sayman Raporunun görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibrası,

d)Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

e)Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması konularında Yönetim Kurulu' na yetki verilmesi,

f)Derneği federasyon ve konfederasyonlara katılması veya bunlardan ayrılması,

g)Derneğin uluslararası faaliyetlerde bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya üyelikten ayrılması,

h)Derneğin feshedilmesi,

i)Yönetim Kurulu tarafından verilen üyeliğe kabul veya üyelikten çıkarma hakkında yönetim kurulu kararına itiraz durumunda son kararın verilmesi,

j)Lokal, misafirhane, yardımlaşma sandığı vb. açılması konularında karar verilmesi,

k)Dernek şubelerinin açılmasına karar verilmesi.

l)Mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

YÖNETİM KURULU VE GÖREVLERİ :

Madde 20 :

Yönetim Kurulu; Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Sayman, Veznedar ve üç üye olmak üzere 9 asıl ve 9 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu en az ayda bir kez ve en az beş üyenin katılımı ile toplanır. Kararlar mevcudun çoğunluğu ile verilir. Eşitlik halinde Başkanın katılmış olduğu tarafın kararı kabul edilir. Mazeretsiz olarak arka arkaya üç toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu Üyesi istifa etmiş sayılır. Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a)Derneğin amaç ve çalışma konularının gerçekleşmesi yolunda her türlü önlemi almak,

b)Derneği temsil etmek ya da bu konuda kendi üyelerinden bir ya da birkaçına yetki vermek,

c)Genel Kurulca açılmasına karar verilen şubelerin açılmasına karar vermek, bu konuda şube açmak için başvuruda bulunan geçici kurucuları yetkili kılmak,

d)Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin incelemeleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

e) Derneğin ve özellikle çalışmalarını sağlayacak, düzenleyecek yönetmelikleri yapmak,

f)Derneğin amacını yaymak ve yaptığı hizmetleri yurdun her köşesine ulaştırabilmek için, Dernek Şubelerinin sayısının çoğaltılmasına çalışmak ve şube açmak için başvuruda bulunan il ve ilçeleri Genel Kurula sunmak,

g)Kurulmuş ve kurulacak olan şube kurullarını gerektiğinde değiştirmek ve yerlerine Şube Genel Kurullarına kadar geçici kurullar kurmak,

h)Genel Kurulun karara bağladığı konuları yerine getirmek üzere gerekli komisyonları kurmak, çalışmalarını sağlamak,

i)Şube Kurullarının görev yapmadığı, Dernek amaçlarına uygun çalışmadığı tespit edildiğinde, Şube Yönetim Kurulu' nu fesh etmek ve yeni kurucu heyeti teşkil etmek, işlevini yitiren şubelerin kapatılması konusunu Genel Kurula sunmak,

j)Bütün şubelerin ve bağlı kuruluşların çalışmalarını takip ve kontrol etmek, denetlemek ve gerektiğinde soruşturma açmak,

k)Yıllık çalışma ve hesap raporlarını, bütçe tasarısı ile tüzük değişiklik tekliflerini hazırlamak ve Genel Kurula sunmak,

l)Genel Kurulu olağan ve gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırmak,

m)Derneğin bütün personelini tayin etmek, özlük haklarını, ücretlerini, çalışma sürelerini tespit etmek,

n)Şubelerin göndereceği hesap özetlerini, çalışma raporlarını, çalışma programlarını, bütçe tasarılarını inceleyerek onaylamak,

o)Dernekle özel ve tüzel kişi arasında yapılacak sözleşmeleri düzenlemek ve uygulamak,

ö)Genel Merkez üyeliği için başvuranların taleplerini inceleyip karara bağlamak,
p)Dernek Tüzüğünün ve ilgili mevzuat hükümlerinin verdiği yetkileri kullanmak, işleri yapmak.

YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN BOŞALMASI :

Madde 21 : Yönetim Kurulu asil üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması durumunda yedek yönetim kurulu listesinde yer alan üyeleri sırasına göre asil Yönetim Kurulu üyeliği görevine çağırır.

 

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI:

Madde 22 : Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması durumunda üyelerin Sulh Hukuk Hakimi'ne başvurma hakkı vardır.

DENETLEME KURULU :

Madde 23 : Genel Kurul, üyeleri arasından iki yıllık süre için üç asıl, üç yedek olmak üzere, Genel Merkez Denetleme Kurulunu seçer. Asıl üyelikten boşalma halinde yedek üyeler aldıkları oy sayısına göre davet edilir.

 

DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ :

Madde 24 : Genel Merkez Denetleme Kurulu, Genel Merkez Yönetim Kurulu' nu mali yönden denetler. Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Genel Merkez Yönetim Kurulu' na ve toplandığında Genel Kurula sunar. Zorunluluk ve gerekli görüldüğünde Olağanüstü Genel Kurulu toplanmasını bir yazı ile Genel Merkez Yönetim Kurulu' na bildirir. Genel Merkez Yönetim Kurulu, bu isteği en geç bir ay içinde yerine getirmek zorundadır.

Genel Merkez Denetleme Kurulu yılda en az bir kez toplanarak denetleme görevlerini yerine getirir.

SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ :

Madde 25 : Genel Kurul tarafından dernek organlarına seçilen asıl ve yedek üyeler Yönetim Kurulu başkanı veya Yönetim Kurulunca yetki verilen bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak Mülki İdare Amirliği'ne bildirilir.

 

ŞUBE KURULUŞLARI : Şube Açılması

Madde 26 : Gerekli görülen yerlerde şube açılmasına Genel Kurul karar verir. Bu amaçla Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından, Genel Merkez üyesi olan ve en az 6 aydır şube açılmasına karar verilen ilde ikamet eden en az üç kişiye yetki verilerek kurucular kurulu oluşturulur.

Şube kuruluşuna ilişkin bildirim ve diğer işlemler, mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yerine getirilir.

ŞUBE GENEL KURULLARI :

Madde 27 :

Şube Genel Kurulları Şubelerin en yüksek yetki organıdır. Şube Genel Kurulları Şubede kayıtlı ve Genel Kurul toplantısından otuz gün öncesine kadar aidatlarını tüzük hükümlerine göre ödemiş şube üyelerinden oluşur. Şube Genel Kurulu üyelerinin çoğunluğu ile ve Genel Merkezin tabi olduğu hükümlere göre toplanır. Şubeler, Genel Kurul tarihlerini on beş gün önceden Genel merkeze bildirmek ve olağan genel kurul toplantılarını Eylül ayının sonuna kadar tamamlamak zorundadırlar.

ŞUBE GENEL KURULLARININ TOPLANTISI ? ÇALIŞMASI ? YÖNETİM VE SEÇİMİ :

Madde 28 : Şube Genel Kurullarının toplanması, çalışmaları, yönetimi, seçimi ve diğer konular hakkında Genel Merkez Genel Kurulu usul ve hükümleri uygulanır.

ŞUBE GENEL KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ :

Madde 29 :

a)Şube Yönetim Kurulunun iki yıllık çalışma ve hesap raporunu incelemek,

b)Yönetim Kurulunu ibra etmek,

c)Dokuz asıl ve dokuz yedek üyeden oluşan Şube Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,

d)Üç asıl ve üç yedek olmak üzere Denetleme Kurulu Üyelerini seçmek,

e)Genel Merkez Genel Kurulu'na katılacak delegeleri ve aynı sayıda yedeklerini seçmek.

ŞUBE GENEL KURULUNUN İPTALİ :

Madde 30 : Şube Genel Kurulu'nun, tüzük hükümlerine uygun olarak yapılmadığı tespit edilirse Genel Merkez Yönetim Kurulunca Genel Kurul iptal edilerek olağanüstü toplantı çağrısında bulunulur. Olağanüstü Genel Kurul, Genel Merkez Olağanüstü toplantı hükümlerine tabidir. Olağanüstü toplantı ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde yapılır.

 

ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU :

Madde 31 : Şube Yönetim Kurulları seçimden hemen sonra toplanarak bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Sekreter, bir Sekreter Yardımcısı, bir Sayman, bir Veznedar seçer.

ŞUBENİN TEMSİLİ :

Madde 32 : Şubeyi Yönetim Kurulu temsil eder. Gerektiğinde Şube Yönetim Kurulu, Üyelerinden bir ya da bir kaçına temsil yetkisi verir.

 

ŞUBE YÖNETİM KURULU' NUN ÇALIŞMASI :

Madde 33 : Şube Yönetim Kurulu çalışmalarında, Genel Merkez Yönetim Kurulu' na uygulanan hükümlere tabidir ve çalışmalarını Genel Merkezin tespit ettiği ilkelere göre düzenler.

ŞUBE YÖNETİM KURULLARININ FESHİ :

Madde 34 : Tüzük hükümlerine, Genel Merkez Yönetim Kurulu' nun Yönetmelik, Genelge ve Kararlarına uymayan Şube Yönetim Kurulları Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir. Bu kurul yerine Şube Genel Kurulu toplanıncaya kadar geçici bir Yönetim Kurulu atanır. Şubenin tüm mal ve nakit varlığı Geçici Kurula teslim edilir.

 

ŞUBE DENETLEME KURULLARI :

Madde 35 : Şube Denetleme Kurulu, Şube Genel kurulu tarafından seçildikten sonra en geç beş gün içinde toplanarak, aralarında bir Başkan ve bir raportör seçerler. Şube Denetleme Kurulu, Şube Yönetim Kurulu' nu Mali yönden denetler ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Şube Yönetim Kurulu'na ve toplandığında Genel Kurula sunar. Raporun bir örneğini Genel Merkez Yönetim Kurulu'na gönderir. Şube Denetleme Kurulu, yılda en az bir kez toplanarak denetleme görevini yerine getirir. Zorunlu ve gerekli gördüğü durumlarda, Olağanüstü Şube Genel Kurulu'nun toplanmasını bir yazı ile Şube Yönetim Kurulu'na bildirir. Şube Yönetim Kurulu bu isteği en geç otuz gün içinde yerine getirmek zorundadır. Şube Denetleme Kurulu Üyeliği boşalırsa, alınan en çok oy sayısına göre yedek üyeler göreve çağrılır.

ŞUBELERLE İLGİLİ DİĞER HÜKÜMLER :

Madde 36 :

a)Her yıl hazırlanan Şube Bütçeleri Genel Merkez tarafından onaylanır,

b)Şubeler net gelirlerinin % 10' unu her yıl Eylül ayının; ICN üye aidatını ICN' in o yıl için İsviçre frangı cinsinden belirlediği, aktif üye başına düşen ödentiyi Aralık ayının sonuna kadar Genel Merkeze göndermekle yükümlüdür,

c)Genel Merkez gerektiğinde Şubeleri teftiş ve murakabe eder,

d) Genel Merkezin talebi üzerine şubeler üye kayıtlarına ilişkin bilgileri yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler.

YASAK VEYA İZNE BAĞLI FAALİYETLER :

Madde 37 : Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek üzere, tüzükte belirtilen çalışma konuları ve biçimleri doğrultusunda faaliyette bulunur.

Yasaklanan veya izne bağlı faaliyetlerle ilgili kamu hukuku nitelikli özel kanun hükümleri saklıdır.

Madde 38 :Bu tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, Dernekler Kanunu'nun ilgili maddesinde sayılan tesislerin kurulması ve işletilmesi için ilgili merciden izin alınması zorunludur.

YABANCI DERNEK VE KURULUŞLARLA İLİŞKİ :

Madde 39 : Dernek, Uluslar arası Hemşireler Konseyi ( International Council Of Nurses ICN )' in asıl ve faal üyesidir. Dernek bu kuruluşla olan ilişkilerini ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen usul ve esaslara göre yürütür.

BİLDİRİ YAYINLANMASI :

Madde 40 : Bildiri, beyanname ve benzeri yayınların, yayınlanıp dağıtılmasında ilgili mevzuat hükümlerine uyulması zorunludur.

MALİ HÜKÜMLER : GENEL MERKEZ GELİRLERİ :

Madde 41

a)Üye aidatları,

b)Dernekçe çıkarılan dergi ve diğer yayınlar ile reklam gelirleri, düzenlenen piyango, balo, gösteri, eğlence, konser, spor yarışması, konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

c)Dernek mal varlığından elde edilen gelirler,

d)Bağış ve yardımlar,

e)Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

f)Şube paylarından oluşur,

Yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alınabilmesi için ilgili mevzuat kurallarında öngörülen şartların yerine getirilmesi zorunludur.

ŞUBELERİN GELİRLERİ :

Madde 42 :

a)Üye aidatları,

b)Hibe ve yardımlar,

c)Balo, eğlence, piyango, konser, vb. gelirler,

d)Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır.

 

GENEL MERKEZ GİDERLERİ :

Madde 43 : Harcamalar Genel Kurul' da kabul edilen bütçeye uygun olarak yapılır. Gerekli durumlarda Yönetim Kurulu, bütçesi dışında harcama yapabileceği gibi madde ve fasıllar arasında da aktarma yapabilir. Bu taktirde durum yıllık raporda belirtilir ve Genel Kurula sunulur.

 

ŞUBELERİN GİDERLERİ :

Madde 44 : Şubeler Genel Kurullarında kabul edilen bütçeye göre harcama yaparlar. Maddeler içindeki fasıllar arasında aktarma yapmaya yetkilidirler. Ancak maddeler arasında aktarma yapabilmeleri Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun iznine bağlıdır. Şubelerin faaliyet ve harcamaları, Genel Merkez Yönetim Kurulunca takip ve murakabe edilir.

TAŞINMAZ MAL EDİNME VE SATMA :

Madde 45 : Dernek edindiği taşınmazları mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak Mülki İdare Amirliği'ne bildirir.

ŞUBELERİN SATIŞ YETKİSİ :

Madde 46 : Şubeler edindikleri her türlü mal ve kıymetleri Genel Merkez Yönetim Kurulu' nun yazılı izni olmadıkça satamazlar. Genel Merkez ve Şubelerde mevcut bütün taşınır ve taşınmaz mallar Türk Hemşireler Derneği tüzel kişiliğine aittir.

SENDİKALAR VE MESLEKİ KURULUŞLARLA KAMU TÜZEL KİŞİLİKLERİ İLE YARDIMLAŞMA:

Madde 47: Dernek amaçlarını geliştirmek üzere benzer amaçlı derneklerden, İşçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve adı geçen kuruluşlara maddi yardımda bulunabilir.

DEFTER VE KAYITLAR :

Madde 48 :

İlgili mevzuat kurallarında belirtilen defter ve kayıtlar usulüne uygun olarak tutulur. Dernek tarafından tutulması zorunlu defterler, notere veya ilgili dernekler birimine onaylatılır.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER :

 

ŞUBELERİN VE DERNEK ÜYELERİNİN YASAKLILIKLARI :

Madde 49 : Şubeler ve Dernek Üyeleri, Genel Merkez Yönetim Kurulu' nun onayı olmadan, Derneğin üyesi bulunduğu Ulusal ve Uluslar arası veya aynı amaçla çalışan kuruluşlarla dahi doğrudan ilişki kuramayacakları gibi bunlardan bağış alamazlar ve bağışta bulunamazlar.

 

TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ :

Madde 50 : Tüzükte değişiklik yapılması; Genel Merkez Yönetim Kurulu' nun veya Genel Kurul Üyeleri' nin onda birinin imzalı önergesi üzerine, yapılacak Genel Kurul oylanmasında üyelerin üçte ikisinin oyu ile mümkündür.

Bu değişiklik, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu tarafından yetki verilen bir Yönetim Kurulu Üyesi tarafından mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak Mülki idare Amirliği'ne bildirilir.

TASFİYE :

Madde 51 : Dernek Genel Kurulu, her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun, Derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan Dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, üyeler ilgili maddeye göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıda katılan üye sayısı ne olursa olsun fesh konusunu görüşebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içerisinde , mahallin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir. Dernek feshi halinde mal varlığını aynı amaçla çalışan başka bir Derneğe veya Vakfa devreder.

 

DERNEKLER KANUNA ATIF :

Madde 52 : Tüzükte açıklık bulunmayan hallerde Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

KAMU YARARINA ÇALIŞMA NİTELİĞİ :

Madde 53 : TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ; İçişleri Bakanlığı' nın 13.05.1966 gün 81103/251 sayılı yazısı ve Danıştay Genel Kurulu' nun 16.06.1966 tarih ve 1966/182-194 sayılı kararı üzerine Bakanlıklar Kurulu' nca 21.07.1966 tarihinde 6/6800 sayı ile Kamu Yararına çalışan derneklerden sayılmasına karar verilmiş olmakla Kamu Yararına Çalışan Bir Dernektir.

Madde 54 : Türk Hemşireler Derneği, 488 sayılı damga vergisi kanununun 2 sayılı tablonun v/17. Fıkrası gereğince damga vergisinden muaftır.

 

İçerik Ağacı

Hakkımızda     Tüzük     Kanunu     Yonetmelik     Yönetim Kurulu

HEMŞİRE GİBİ BAKMAK, ÇALIŞMAK, KORUMAK, SAVUNMAK İÇİN ÇOK ERGEN
HEMŞİRE GİBİ BAKMAK, ÇALIŞMAK, KORUMAK, SAVUNMAK İÇİN ÇOK ERGENHEMŞİRE GİBİ BAKMAK, ÇALIŞMAK, KORUMAK, SAVUNMAK İÇİN ÇOK ERGEN
SAĞLIK (SIZLIK) YILLIĞI 2013 Sağlıkta Yıkımın Güncesi
SAĞLIK (SIZLIK) YILLIĞI 2013 Sağlıkta Yıkımın GüncesiDeğerli Meslektaşlarımız, Ankara Tabip Odasının Sağlık (sızlık) Yıllığı 2013...
Savaşlardan Modern Hastanelere Türkiye de Hemşirelik Tarihi
Savaşlardan Modern Hastanelere Türkiye de Hemşirelik TarihiSavaşlardan Modern Hastanelere Türkiye de Hemşirelik Tarihi adlı Mayıs ..
1.ULUSAL SAĞLIK HUKUKU KONGRESİ
http://www.adlibilimcilerdernegisaglikhukukukongresi.org/?page_id=5040DAVET1.ULUSALSAĞLIKHUKUKUKONGRESİHak; hukukî ilişkinin birin..
Acil Tıp Hemşireliği Sempozyumu 08-09 Mart 2014 Bornova /İZMİR
Acil Tıp Hemşireliği Sempozyumu 08-09 Mart 2014 Bornova /İZMİR11.02.2014 11:28:05Sempozyum web sitesi adresi aşağıdadır. Program, ..
10. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, 4-8 Nisan 2014 Beldibi Antalya
10. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, 4-8 Nisan 2014 Beldibi Antalya14.01.2014 17:06:59http://2014.tndkongresi.info/
7. TSK Ulusal Hemşirelik Kongresi, 13-15 Mayıs 2014 / Ankara
7. TSK Ulusal Hemşirelik Kongresi, 13-15 Mayıs 2014 / Ankara07.01.2014 14:15:487. TSK Ulusal Hemşirelik Kongresi, 13-15 Mayıs 2014..
"3 EKİM TEZKERESİNE HAYIR!"
"3 EKİM TEZKERESİNE HAYIR!"TTB, TDB, SES, Dev Sağlık İş, THD, TED, SHUD, Türk Psikologlar Derneği, TMRT DER ve SÖZSEN tarafından y..
Değerli Meslektaşlarımız,
Değerli Meslektaşlarımız,16 Ağustos 2013günü Sağlık Bakanımız Dr. Mehmet MüezzinoğlununHaber Türk Kanalındaki söyleşisinde değindi..
Başsağlığı
Başsağlığı Van'ın Saray İlçesi'ndeAile Sağlığı Merkezinde görev yapan Hemşire Tuğçe Killi ile Aile Hekimi Sezer Yunus Kaya'nın sağ..
MESLEKTAŞLARIMIZA VE HALKIMIZA DUYURUMUZDUR!
MESLEKTAŞLARIMIZA VE HALKIMIZA DUYURUMUZDUR!HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ ŞİMDİ DE, BİR BAŞKA ÜLKENİN İÇ İŞLERİNE MÜDAHALE ETMEYİ HEDEFLEY..
Hemşirelik Hizmetlerinin Yönetimi ve Organizasyonu
Değerli Meslektaşlarımız, 8 Mart 2010 gün ve 27515 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hemşirelik Yönetmeliğinin pek çok hükmünün yan..
1. Türk Romatoloji Hemşireliği Sempozyumu, 12-13 Nisan 2013 / Dalaman
1. Türk Romatoloji Hemşireliği Sempozyumu, 12-13 Nisan 2013 / DalamanAyrıntılı bilgi için: http://www.turkrom2013.org
V. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 3-6 Ekim 2013 / Antalya
V. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 3-6 Ekim 2013 / Antalyahttp://www.tyhbd2013kongre.org/
Şiddetle Başa Çıkmak 2013 (Broşür)
Şiddetle Başa Çıkmak 2013 (Broşür)16.01.2013 14:10:01
HEMŞİRE GİBİ BAKMAK, ÇALIŞMAK, KORUMAK, SAVUNMAK İÇİN ÇOK ERGEN
HEMŞİRE GİBİ BAKMAK, ÇALIŞMAK, KORUMAK, SAVUNMAK İÇİN ÇOK ERGENHEMŞİRE GİBİ BAKMAK, ÇALIŞMAK, KORUMAK, SAVUNMAK İÇİN ÇOK ERGEN
Hasta Güvenliği ve Tıbbi Uygulama Hataları Anketi
Hasta Güvenliği ve Tıbbi Uygulama Hataları Anketi24.09.2010 15:18:30Meslektaşlarımızın http://anket.uzakyakin.net/ adresinde yer a..
Şiddetle Başa Çıkmak 2013
Şiddetle Başa Çıkmak 2013 (Broşür)16.01.2013 14:10:01
Doğru Kan Kültürü Alma Teknikleri
Doğru Kan Kültürü Alma Teknikleri10.01.2013 16:46:19https://webform.bd.com/Diagnostic-Systems-Turkey/
YÖK Yasa Taslağı' na Hayır!
YÖK Yasa Taslağı' na Hayır!08.01.2013 11:44:55
VII. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 15-19 Mayıs 2013 / Antalya
VII. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 15-19 Mayıs 2013 / Antalya07.01.2013 10:33:21Ayrıntılı bilgi için: http://tkrcd2013...
Uluslararası Spinal Kord Cemiyetinin (International Spinal Cord Society-ISCoS) 52. Yıllık Bilimsel
Uluslararası Spinal Kord Cemiyetinin (International Spinal Cord Society-ISCoS) 52. Yıllık Bilimsel Toplantısı 27-30 Ekim 2013 / İs..
2. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi, 19-21 Nisan 2013 / Kuşadası
2. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi, 19-21 Nisan 2013 / Kuşadası 18.12.2012 12:40:45www.ahemkon2013.orgDavet MektubuDeğerli Meslek..
Hemşirelikte Ağrı Yönetimi Kursu, 21-22 Ocak 2013 / Ankara
Hemşirelikte Ağrı Yönetimi Kursu, 21-22 Ocak 2013 / Ankara17.12.2012 12:02:41
Hasta Güvenliği ve Tıbbi Uygulama Hataları Anketi
Hasta Güvenliği ve Tıbbi Uygulama Hataları Anketi24.09.2010 15:18:30Meslektaşlarımızın http://anket.uzakyakin.net/ adresinde yer a..
"Temel İstatistik Kursu" 18-20 Ocak 2013 / Ankara
"Temel İstatistik Kursu" 18-20 Ocak 2013 / Ankara08.11.2012 09:36:54http://www.hemarge.org.tr/ckfinder/userfiles/files/brosur_son...
Aile Danışmanlığı Sertifika Programı
Aile Danışmanlığı Sertifika Programı05.11.2012 16:41:24
2. Akdeniz Hemşirelik Günleri ''Yoğun Bakım Hemşireliği'' 22-24 Kasım 2012 / Antalya
2. Akdeniz Hemşirelik Günleri ''Yoğun Bakım Hemşireliği'' 22-24 Kasım 2012 / Antalya30.10.2012 08:54:212. Akdeniz Hemşirelik Günle..
Hemşirelikte Temel Araştırma Kursu, 25 Şubat 2013 - 1 Mart 2013, Ankara
Hemşirelikte Temel Araştırma Kursu, 25 Şubat 2013 - 1 Mart 2013, Ankara18.10.2012 15:35:52Hemşirelikte Temel Araştırma Kursu, 25 Ş..
II. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, 3-5 Haziran 2013, Antalya
II. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, 3-5 Haziran 2013, Antalya 15.10.2012 09:45:54http://kulturlerarasihemsirelikkongres..
Romatoloji Bilimsel Etkinliği, 1 Kasım 2012, Ankara
Romatoloji Bilimsel Etkinliği, 1 Kasım 2012, Ankara15.10.2012 09:39:47
Değerli Meslektaşlarımız,
Değerli Meslektaşlarımız,Bir kuruluşta avukat olarak çalışan Sanem Güven imzalı bazı yazıları sizlerle zaman zaman paylaşmak istiy..
1.OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU
Değerli Meslektaşlarımız,Türk Hemşireler Derneği Konya Şubesinin Seçimli 1.Olagan Genel Kurulu aşağıda belirtilen tarihlerde Hamid..
VII. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hemşireliği Kurultayı 31 Ekim2 Kasım 2012 / Antaly
VII. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hemşireliği Kurultayı 31 Ekim2 Kasım 2012 / Antalya02.08.2012 14:46:51Detaylar için..
1. ULUSAL HEMŞİRELİKTE YENİLİKLER KONGRESİ, Uluslararası Katılımlı. 11 - 13 EKİM 2012 - ANKARA
1. ULUSAL HEMŞİRELİKTE YENİLİKLER KONGRESİ, Uluslararası Katılımlı. 11 - 13 EKİM 2012 - ANKARA02.08.2012 14:44:34http://www.hemsir..
1.Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi Hemşirelik Sempozyumu - 18 Ekim 2012 / İstanbul
1.Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi Hemşirelik Sempozyumu - 18 Ekim 2012 / İstanbul01.08.2012 16:33:271.Kartal Yavuz Selim Devle..
Hemşire Eğiticiler İçin Fiziksel Muayene Yöntemleri Kursu
HEMŞİRE EĞİTİCİLER İÇİN FİZİKSEL MUAYENE YÖNTEMLERİ KURSUSelçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik BölümüVeTürk Hem..
Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu tarafından 13-14 Haziran 2012 tarihler
Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu tarafından 13-14 Haziran 2012 tarihlerinde "Hemşirelikte Liderlik" k..
14 Mayıs 2012 Dünya Hemşireler Günü Programı
Değerli Meslektaşlarımızın Dikkatine!17.04.2012 18:09:29Temel mesleki eğitimimiz, hem eğitim düzeylerinin farklılığı hem de farklı..
Sağlık Hakkı Meclisi
Sağlık Hakkı Meclisi
01.03.2012(YARIN),saat 15:00 te Kayalı Parkta Basın Açıklaması yapacağız
Değerli Meslektaşlarım,Türkiyede hemşireler ve hemşire öğrenciler şiddetin muhtelif biçimlerine maruz kalmaktadırlar.Bu maruziyet,..
Hastalar Tazminat Davalarını Hemşirelere Değil, Kamu Kurumuna Karşı, İdare Mahkemesinde Açacak.
Hastalar Tazminat Davalarını Hemşirelere Değil, Kamu Kurumuna Karşı, İdare Mahkemesinde Açacak.Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay taraf..
Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği 8.Ulusal Kongresi 11-14 Ekim 2012 / İstanbul
Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği 8.Ulusal Kongresi 11-14 Ekim 2012 / İstanbul15.02.2012 15:41:31Kongre web sites..
Cerrahi Bakım ve Yaşam Kalitesi Sempozyumu, 03-04 Mayıs 2012 / Manisa
Cerrahi Bakım ve Yaşam Kalitesi Sempozyumu, 03-04 Mayıs 2012 / Manisa14.02.2012 10:33:19İlgili döküman için tıklayınız
THD KONYA ŞUBESİ AKŞAM KON TV HABER BÜLTENİNDE
DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM,THD KONYA ŞUBESİ KURULDUĞU GÜNDEN BU GÜNE KADAR,YAKLAŞIK 2 YIL İÇİNDE ÇOK GÜZEL ÇALIŞMALAR YÜRÜTTÜ,YÜRÜTMEY..
1.Onkoloji Hemşireliği Sempozyumu 1-3 Mart 2012 Ankara
1.Onkoloji Hemşireliği Sempozyumu 1-3 Mart 2012 Ankara07.02.2012 11:14:42*Sempozyum Duyurusu için tıklayınız*Bilimsel Program için..
13. Uluslararası Hemşirelikte Etik Kongresi 04-06 Ekim 2012 / İzmir
13. Uluslararası Hemşirelikte Etik Kongresi 04-06 Ekim 2012 / İzmir07.02.2012 09:02:24İlgili döküman için tıklayınız
I. Türk Romatoloji Hemşireliği Kongresi, 29 Mart 2012
I. Türk Romatoloji Hemşireliği Kongresi, 29 Mart 2012 26.01.2012 15:30:24http://www.turkrom2012.org/?page=rhk_davet
Uluslararası Katılımlı 1. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, 21-23 Eylül 2012 Çeşme, İ
Uluslararası Katılımlı 1. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, 21-23 Eylül 2012 Çeşme, İzmir19.01.2012 16:12:15http://..
Ulusal Evde Sağlık ve Bakım Kongresi, 12-14 Nisan 2012 Kuşadası / Aydın
Ulusal Evde Sağlık ve Bakım Kongresi, 12-14 Nisan 2012 Kuşadası / Aydın19.01.2012 16:11:35http://www.evdesaglikbakim2012.com/
11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 26-28 Nisan 2012, Bursa
11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 26-28 Nisan 2012, Bursa12.01.2012 10:25:36http://www.uhok2012.org/
THDnin yabancı hemşire çalıştırılması hakkında açıklaması var.
03 Ocak2012 Flash TV saat 19:30 haberini dinleyiniz. THDnin yabancı hemşire çalıştırılması hakkında açıklaması var.03 Ocak 2012 Fl..
Değerli Meslektaşlarımız,
Değerli Meslektaşlarımız,Türk Hemşireler Derneğinin Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük..
Tüik Araştırma
http://www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/Tüik AraştırmaDeğerli Meslektaşlarımız, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yaptığı araştı..
Yoğun Bakım Hastalarında Enfeksiyonu Önlemek İçin Kanıt Temelli Yoğun Kurs
Yoğun Bakım Hastalarında Enfeksiyonu Önlemek İçin Kanıt Temelli Yoğun Kurs13.12.2011 15:50:19WEB tabanlı Yoğun Bakım Hastalarında ..
Acil Bakım Hemşireliği Kursu
T.CSAĞLIK BAKANLIĞITedavi Hizmetleri Genel MüdürlüğüSayı : B.10.0.THG.0.84.00.02-216.99/ 12.12.2011 49620Konu : Acil Bakım Hemşire..
Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği
Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği EğitimiT.C.SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.12.00.02-774/03/0..
Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu
T.CSAĞLIK BAKANLIĞITedavi Hizmetleri Genel MüdürlüğüSayı : B.10.0.THG.0.84.00.02-216.99/ 12.12.2011 49621Konu : Yoğun Bakım Hemşir..
Fakültemiz Hemşirelik Bölümü araştırma görevlisi Alime Selçuk Paris de Dünya Jinekoloj, Obsteteri ve
Fakültemiz Hemşirelik Bölümü araştırma görevlisi Alime Selçuk Paris de Dünya Jinekoloj, Obsteteri ve İnfertilite Kongresinde "Genç..
Temel İstatistik Kursu
Temel İstatistik Kursu 12.12.2011 16:26:0613-15 Ocak 2011 / Ankara http://www.hemarge.org.tr/haberdetay.asp?h_sira=47
Sağlığın Geliştirilmesi ve Hemşirelik Sempozyumu, 12-13 Ocak 2012 / İstanbul
Sağlığın Geliştirilmesi ve Hemşirelik Sempozyumu, 12-13 Ocak 2012 / İstanbul07.11.2011 20:44:26Sempozyum ProgramıSempozyum Duyurus..
AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI
AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMIEğitim Başlama Tarihi : 17.12.2011Eğitim Toplam Süre : 100 + 20 (uygulama)Eğitim Yeri : Mevlan..
Afet 11 Sempozyumu, 23 - 25 Aralık 2011, Büyükçekmece / İstanbul
Afet 11 Sempozyumu, 23 - 25 Aralık 2011, Büyükçekmece / İstanbul 26.10.2011 15:53:01Acil ve Afet Tıbbı Derneği (ACAT) ve Fatih Üni..
I. Ulusal İletişim Sempozyumu; Ben, Sen ve Biz: İlişkilerimiz
I. Ulusal İletişim Sempozyumu; Ben, Sen ve Biz: İlişkilerimiz27.10.2011 11:32:37I. Ulusal İletişim Sempozyumu; Ben, Sen ve Biz: İl..
Uluslararası Sağlık Politikaları Birliği Avrupa Birimi
Uluslararası Sağlık Politikaları Birliği Avrupa Birimi XVI. Konferansı, Kapitalizmin Krizi ve Sağlık, 29 Eylül-2 Ekim 2011 / Ankar..
Niteliksel Araştırma ve Evde Bakım Kursları
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 3-5 Ekim 2011, İzmir Niteliksel Araştırma ve Evde Bakım KurslarıDokuz Eylül Üniversi..
Transplantasyon 2011 Kongresi
Transplantasyon 2011 KongresiTransplantasyon 2011 Kongresi, 12-16 Ekim 2011 / Antalya http://www.tx2011.org/tr/
2. Ulusal Hematoloji ve Hematolojik Onkoloji Kemik İliği Transplantasyon Hemşireliği Kongresi
15-17 Eylül 2011/ İstanbul Borüşürü indirmek için tıklayınız
Ücretsiz, İşyerlerinde Sağlık Gözetimi Eğitimi Başvuru
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün yararlanıcısı olduğu, AB Katılım Öncesi Mali..
Türk Hemşireler Derneğine Ödül
http://www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/anasayfa-icerik/turk-hemsireler-dernegine-odul.aspx
SÖZLEŞMELİ ÇALIŞAN MESLEKTAŞLARIMIZA memurluğa geçiş hakkında ÇOK ÖNEMLİ BİR DUYURU VE DİLEKÇE ÖRNEĞ
SÖZLEŞMELİ ÇALIŞAN MESLEKTAŞLARIMIZA memurluğa geçiş hakkında ÇOK ÖNEMLİ BİR DUYURU VE DİLEKÇE ÖRNEĞİ4924 VE 657 4/B KAPSAMINDASÖZ..
BASIN AÇIKLAMASI
12 Mayıs 2011 Dünya Hemşireler Günü AÇIK DAVETOLAĞANÜSTÜ BİR MESLEĞİN SORUNLARI VE NEDENLERİ ÜZERİNE TARTIŞMATürk Hemşireler Derne..
ŞİDDET HATTI
TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ ŞİDDET HATTI0 533 620 49 86
Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 3. Ulusal Kongresi, 18-20 Kasım 2011 / Ankara
Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 3. Ulusal Kongresi, 18-20 Kasım 2011 / Ankara
MÜJDE!
MÜJDE!19 Nisan 2011 Resmi Gazete, Sayı: 27910HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANMIŞTIR... tı..
Sağlık Kuruluşlarında Kurumsallaşma ve Kurum Kültürü" Sempozyumu,
Sağlık Kuruluşlarında Kurumsallaşma ve Kurum Kültürü" Sempozyumu, 14.05.2011 / İstanbul21.04.2011 10:03:17Uz.Hem. Ayşe Mutlu Hemşi..
SAYIN PERSONEL SAĞLIK NET İLGİLİLERİNE,
SAYINPERSONEL SAĞLIK NET İLGİLİLERİNE,06.04.2011 günü sayfanızda yer alan açıklama ve talebinize (http://www.personelsaglik.net/gu..
TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİNDEN ÖNEMLİ BİR AÇIKLAMA
TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİNDEN ÖNEMLİ BİRAÇIKLAMAYETER ARTIK!İSTANBUL ÖZEL KARTAL HASTANESİNDE CEREYEN EDEN OLAYLA İLGİLİ OLARAK İSTA..
DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ,
DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ,13 Mart 2011 günü Ankara'da yapılan "Çok Ses, Tek Yürek" mitingine THD olarak katıldık. Mesleğimiz adına ..
TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİNDEN BASIN DUYURUSU
TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİNDEN BASIN DUYURUSUGEÇEN HAFTA SONU İSTANBUL ÖZEL KARTAL HASTANESİNİN YENİDOĞAN BEBEK ÜNİTESİNDE CEREYAN ED..
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI ARANIYOR!
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI ARANIYOR!Türk Hemşireler Derneğine bir meslektaşımız tarafından gönderilen ve aşağıda yer alan ilanı sizlerle..
13. IPOS Dünya Psikoonkoloji Kongresi
13. IPOS Dünya Psikoonkoloji Kongresi13. IPOS Dünya Psikoonkoloji Kongresi: Antalya, Türkiye, 16 - 20 Ekim 2011 www.ipos2011.org
İl Sağlık Müdürü Sayın Hasan Küçükkendirci'yi ziyaret ettik.
İl Sağlık Müdürü Sayın Hasan Küçükkendirci'yi ziyaret ettik.11 Mart 2011 Cuma 00:25İl Sağlık Müdürü olarak tüm hemşireleri bir ara..
I. Uluslararası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 22-24 Eylül 2011 / İstanbul
I. Uluslararası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 22-24 Eylül 2011 / İstanbulİlgili dosyaya erişmek için tıklayınız. Psik..
''YAŞAM BOYU SAĞLIK İÇİN EVDE BAKIM OKULU''
TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ KONYA ŞUBESİ'NİN ''YAŞAM BOYU SAĞLIK İÇİN EVDE BAKIM OKULU''744 SIRA NUMARALI PROJESİ 'MEVLANA KALKINMA AJ..
TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ'NDEN SESLENİŞ..
Herkesle Paylaşın Lütfen HARİKA BİR VİDEO OLMUŞ.TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ'NDEN SESLENİŞ..http://www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/
II. Mobbing Türkiye Zirvesi, 20 Mart 2011, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği Konferans Salonu
II. Mobbing Türkiye Zirvesi, 20 Mart 2011, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği Konferans Salonu04.03.2011 15:55:53II. Mobbing T..
Türk Hemşireler Derneği Sesleniyor
http://www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/
ÇOK SES, TEK YÜREK MİTİNGİ
TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ KATILIYORÇOK SES, TEK YÜREK MİTİNGİ13 Mart 2011Afişler, davet yazısı ve Tıp Dünyasında Meslek Örgütlerinin..
1.Mersin Yenidoğan Hemşireliği Günleri, 23-25 Mart 2011 / MERSİN
1.Mersin Yenidoğan Hemşireliği Günleri, 23-25 Mart 2011 / MERSİN22.02.2011 15:23:551.Mersin Yenidoğan Hemşireliği Günleri, 23-25 M..
02 Mart 2011 Çarşamba Günü (Bugün) saat 21:05 te Habertürk TV Kanalı Karşıt Görüş Programında Balçi
02 Mart 2011 Çarşamba Günü (Bugün) saat 21:05 te Habertürk TV Kanalı Karşıt Görüş Programında Balçiçek İlterin Konuğu Sağlık Bakan..
7.Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 22-25 Nisan 2011 / Ankara
7.Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 22-25 Nisan 2011 / Ankara "7. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi" 22-26 Nisan 20..
http://www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/menu/duyurular/kongre-sempozyum-egitim/v-ulusal-hemsirelik-a
V.Ulusal Hemşirelik Araştırma Sempozyumu 15-16 Nisan 2011 / Ankara 09.02.2011 15:50:01V.Ulusal Hemşirelik Araştırma Sempozyumu 15-..
www.saglikajansi.com tarafından Türk Hemşireler Derneği'ne Gönderilen Metin Hakkında Türk Hemşireler
www.saglikajansi.com tarafından Türk Hemşireler Derneği'ne Gönderilen Metin Hakkında Türk Hemşireler Derneği'nin GörüşüSayın Fatih..
Patagonya sağlık işleri (Kadrolaşmanın Boyutları)
Patagonya sağlık işleri (Kadrolaşmanın Boyutları)2011-10-2020 Eylülde yayınlanan Pamuk Prenses ve 7 Cüceler!
Değerli Meslektaşlarımız
Değerli Meslektaşlarımız20 Eylül 2010 günü Konya Yeni Meram Gazetesinde yayımlanan Oğuz Akçakoca imzalı yazıyı, yazı sahibinin izn..
Değerli Meslektaşlarımız
Değerli MeslektaşlarımızSağlık Meslek Liseleri Hemşirelik Programına öğrenci alınmaması ve Hemşirelik Kanununda ilgili hükmün ipta..
HEMŞİRELİK ALANINDA YÜKSEK LİSANSI (UZMANLIĞI) OLAN MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNE
HEMŞİRELİK ALANINDA YÜKSEK LİSANSI (UZMANLIĞI) OLAN MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNEHemşirelik alanında sahip olduğunuz yüksek lisans ..
"7. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi" 22-26 Nisan 2011, Belek/Antalya
"7. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi" 22-26 Nisan 2011, Belek/Antalya09.02.2011 15:57:22"7. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi" 22-2..
V.Ulusal Hemşirelik Araştırma Sempozyumu 15-16 Nisan 2011 / Ankara
http://www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/menu/duyurular/kongre-sempozyum-egitim/v-ulusal-hemsirelik-arastirma-sempozyumu-15-16-nisa..
Türk Hemşireler Derneği'nden Açıklama!
Türk Hemşireler Derneği'nden Açıklama!Değerli Meslektaşlarımız,30 Ocak 2010 tarih ve 27801 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Aile ..
Türk Hemşireler Derneği'nden Önemli Açıklama!
Türk Hemşireler Derneği'nden Önemli Açıklama!HABERTÜRK' te 11 Ocak 2011 günü yer alan, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanes..
Avrupa Doktora Eğitimi Kongresi (6. ORPHEUS Conference)
Avrupa Doktora Eğitimi Kongresi (6. ORPHEUS Conference) 27-30 Nisan 201119.01.2011 15:26:43Avrupa Doktora Eğitimi Kongresi (6. ORP..
2010 YILI ve TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ
2010 YILI ve TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ15.10.2009 08:16:11THD bu yazıda mesleğin toplum yararına daha güçlü ve güvenilir bir meslek h..
HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ VE HEMŞİRELİK AÇISINDAN YORUMU
HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ VE HEMŞİRELİK AÇISINDAN YORUMU24.06.2010 10:16:54Prof. Dr. Aytolan Yıldırım Türk Hemşireler Derneği İstanbu..
Sağlığın Sesi, Aralık 2010 - Meslek Örgütleri 2011 Yılından Neler Bekliyorlar?
Sağlığın Sesi, Aralık 2010 - Meslek Örgütleri 2011 Yılından Neler Bekliyorlar?30.12.2010 15:26:34Güvencesiz koşullarda çalışan hem..
10. ULUSLARARASI KATILIMLI ULUSAL ÖĞRENCİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ
10. ULUSLARARASI KATILIMLI ULUSAL ÖĞRENCİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ14.12.2010 14:31:3128-30 Nisan 2011 Şato Kongre Merkezi /Gaziantep B..
STOMA EĞİTİM ETKİNLİĞİ
STOMA EĞİTİM ETKİNLİĞİ10.12.2010 10:26:1415 ARALIK 2010, ANKARA http://www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/menu/duyurular/kongre-semp..
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİİstanbul Üniversitesine bağlı olarak açılan Hemşirelik Fakültesinin, mesleğimizin gerek temel eğitim ve gereks..
PROF.DR. ÖZER KENDİ ANISINA TIPTA UYGULAMA HATALARI SEMPOZYUMU
PROF.DR. ÖZER KENDİ ANISINA TIPTA UYGULAMA HATALARI SEMPOZYUMU02.12.2010 17:19:5106 ARALIK 2010 HASAN ALİ YÜCEL SALONU 08.00-08.30..
EMEK SÜREÇLERİNİN TAŞERONLAŞTIRILMASI İŞÇİ SAĞLIĞI-İŞ GÜVENLİĞİ İLE TOPLUM SAĞLIĞI VE ÇEVRE SAĞLIĞIN
EMEK SÜREÇLERİNİN TAŞERONLAŞTIRILMASI İŞÇİ SAĞLIĞI-İŞ GÜVENLİĞİ İLE TOPLUM SAĞLIĞI VE ÇEVRE SAĞLIĞINA ETKİLERİ02.12.2010 17:22:31A..
ANI YARIŞMASI DUYURUSU
12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası Kutlamaları kapsamında THD Konya Şubesi olarak,hemşirelerimizin ve Hemşirelik Proğramındaokuyanöğre..
Meram Belediye Başkanı Dr.Serdar KALAYCI'ya ziyaretimiz. Meram Belediye Başkanı Sayın Dr. Serdar Kal
Meram Belediye Başkanı Dr.Serdar KALAYCI'ya ziyaretimiz.Meram Belediye Başkanı Sayın Dr. Serdar Kalaycıyı 22-11-2010 tarihinde THD..
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ' NİN ANKARA' DA BULUNAN GENEL MERKEZİ, KENDİSİNE AİT OLUP YILLARDIR OTURDUĞU AYNI APARTMANIN 2 NUMARALI DA..
MAHKEME KARARI
Değerli Meslektaşlarımız,Sağlık Sen tarafından ebelerin de tıpkı hemşireler gibi Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen yoğun bakı..
Avrupa Allerji ve Klinik İmmünoloji Akademisi (EAACI) 30. Yıllık Kongresi, 11-15 Haziran 2011, İstan
Kongrede Hemşirelere yönelik tam gün süreli kurslarda temel allerjik hastalıklar pratik yönleriyle ele alınacaktır...
HEMŞİRELİKTE ÖZEL ALAN YETKİ BELGESİ
SAĞLIK BAKANLIĞIHEMŞİRELİKTE ÖZEL ALAN YETKİ BELGESİ /SERTİFİKA VERİLMESİUSUL VE ESASLARINIBELİRLEYEN YÖNETMELİKBİRİNCİ BÖLÜMAmaç,..
THD Şubeleri ve Adresleri
http://www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/menu/subeler.aspx
3. Toplum Ruh Sağlığı Günleri
3. Toplum Ruh Sağlığı Günleri
SEVİNÇ ve HÜZÜN
Çok uzaklarda ki Şili adlı bir ülkede maden kazasından aylar sonra yer altından çıkartılan her can için çalan sirenle birlikte yür..
Sağlık Hizmeti Üretim Alanlarında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalıştayı...
İlgili belgeyi indirmek için tıklayınız.
Hemşireliğin bir hukuk zaferi daha!
İş Sağlığı Hemşireliği Derneği (İŞHEM-DER) tarafından açılan dava sonucu aynen şöyledir: İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile O..
Valimiz Sayın Aydın Nezih DOĞANa ziyaretimiz.
13 ekim 2010 Tarihinde Konya Valimiz Sayın Aydın Nezih DOĞANı ziyaret ettik.
Hasta Güvenliği ve Tıbbi Uygulama Hataları Anketi
Hasta Güvenliği ve Tıbbi Uygulama Hataları Anketi24.09.2010 15:18:30Meslektaşlarımızın http://anket.uzakyakin.net/ adresinde yer a..
Tacizci başhekim yardımcısına 12 bin TL ceza
Tacizci başhekim yardımcısına 12 bin TL ceza 24.09.2010 - 23:24 ISPARTA / AAIsparta'da görev yaptığı hastanede bir hemşireye sözlü..
Ramazan Bayramı Kutlaması
Ramazan Bayramınızı en içten duygularımızla tebrik eder; sağlıklı ve mutlu günler dileriz.THD Konya
2.Avrasya Acil Tıp Kongresi 28-31 Ekim 2010
2.Avrasya Acil Tıp Kongresi 28-31 Ekim 201020.08.2010 12:14:32
13-16 Ekim 2010, Kuşadası, Avrupa Sosyal Pediatri (EESOP) Kongresi
13-16 Ekim 2010, Kuşadası, Avrupa Sosyal Pediatri (EESOP) Kongresi01.09.2010 17:23:48I. Ulusal Sosyal Pediatri Kongresi 13-16 Ekim..
Sağlık Senin Sağlık Bakanlığı ilgili birimlerine gönderdiği, web sayfasında bir hafta kadar yer v
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI (SAĞLIK-SEN) YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINASendikanızın Sağlık Bakanlığı Personel Genel..
1. Ulusal Hematoloji ve Hematolojik Onkoloji Kemik İliği Transplantasyon Hemşireliği Kongresi
1. Ulusal Hematoloji ve Hematolojik Onkoloji Kemik İliği Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 24-26 Eylül 2010 / Barcelo-Eresin T..
2.Avrasya Acil Tıp Kongresi 28-31 Ekim 2010
2.Avrasya Acil Tıp Kongresi 28-31 Ekim 201020.08.2010 12:14:32To unsubscribe click here.
Hemşirelikte Uzmanlık Diplomalarının Onaylanması Hakkında
Hemşirelikte Uzmanlık Diplomalarının Onaylanması Hakkında18.08.2010 20:02:30Mesleğimiz için çok önemli olan bir başka aşamaya ulaş..
Haber Türk Karşıt Görüş Programı - Tam Gün Yasa Tasarısı
http://www.thdkonya.org.tr/Balcicek_Pamirle_Karsit_Gorus_Programi_-Tam_Gun_Yasa_Tasarisi_haber38.htmlhttp://www.turkhemsirelerdern..
THD KONYA ŞUBESİ YÖNETİM KURULU
THD KONYA ŞUBESİ YÖNETİM KURULUBaşkan:Canan GÜNGÖRBşk.yard.:Merve ERDOĞANSekreter:Havva Gül TOPÇUSekreter Yrd.:Fatma TEKELİSayman:..
I.Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi
I.Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi25.06.2010 15:45:07I.Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi 21-23 Ekim 2010 -Ilıca Hotel / Çeşme İZMİR..
TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ KONYA ŞUBESİ 1. OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURULU
TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ KONYA ŞUBESİ 1. OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURULUTürk Hemşireler DerneğiKonya Şubesi'nin 1. Olağan Seçimli Genel..
Böbrek Naklinde Hemşirelik
"Böbrek Naklinde Hemşirelik" Sempozyumu 05 Haziran 2010, Medicana International Istanbul Hastanesi http://www.turkhemsirelerderneg..
BASIN AÇIKLAMASI
TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİGENEL MERKEZİ TURKISH NURSES ASSOCIATION Yüksel Caddesi No: 35/2 06420 Kızılay - ANKARA Tel : +90 312 431 8..
KAMUOYUNA DUYURU
KAMUOYUNA DUYURUŞiddetin yaşam şansı bulduğu ortamlarda nefes alıyor olmaktan utanıyoruz.Bu utancı bizimle paylaşanları, şiddeti ü..
Kutlama Mesajı
16.04.2009 10:50:34Türk Hemşireler Derneğinin şubeleri yeni kurulan Konya ve Mersin şubeleri ile 16'ya çıkmıştır. Her iki şubemize..
12 Mayıs Hemşirler Günü Tv Programları
12.05.2010 16:29:14TRT Ankara Radyosu 105.6 11 Mayıs 2010 Salı Saat: 13:00-14:00 Programın Adı: Şehrin Nabzı Konuk: Hatice Uçak Ka..
''Hemşireler Gecesi''ne Davet
Hemşirelik Haftası Faaliyetleri
Üniversitemiz Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından "Hemşirelik Haftası" nedeni..
Anıta Çelenk Sunma
Saygıdeğer Meslektaşlarım 12 Mayıs'ta Anıta çelenk sunulacaktır.Katılımlarınız bizi memnun edecektirTarih: 12 Mayıs 2010 ÇarşambaS..
Hemşirelik Haftası Panele Davet
Hemşirelik Haftası Etkinlikleri çerçevesinde düzenlemiş olduğumuz "Hemşirelikte Güç Kavramı ve Yasal Boyut" konulu panelimizde siz..
Hemşireler Gecesine Davet
 Anket
Kamu Hastane Birlikleri Tasarısının Yasalaşmasını uygun buluyor musunuz?
Hayır
Evet
     Diğer Anketler
Hava Durumu
KONYA
 • ADANA
 • ADIYAMAN
 • AFYON
 • AĞRI
 • AKSARAY
 • AMASYA
 • ANKARA
 • ANTALYA
 • ARDAHAN
 • ARTVİN
 • AYDIN
 • BALIKESİR
 • BARTIN
 • BATMAN
 • BAYBURT
 • BİLECİK
 • BİNGÖL
 • BİTLİS
 • BOLU
 • BURDUR
 • BURSA
 • ÇANAKKALE
 • ÇANKIRI
 • ÇORUM
 • DENİZLİ
 • DİYARBAKIR
 • DÜZCE
 • EDİRNE
 • ELAZIĞ
 • ERZİNCAN
 • ERZURUM
 • ESKİŞEHİR
 • GAZİANTEP
 • GİRESUN
 • GÜMÜŞHANE
 • HAKKARİ
 • HATAY
 • IĞDIR
 • ISPARTA
 • İÇEL
 • İSTANBUL
 • İZMİR
 • KAHRAMANMARAŞ
 • KARABÜK
 • KARAMAN
 • KARS
 • KASTAMONU
 • KAYSERİ
 • KIRIKKALE
 • KIRKLARELİ
 • KIRŞEHİR
 • KİLİS
 • KOCAELİ
 • KONYA
 • KÜTAHYA
 • MALATYA
 • MANİSA
 • MARDİN
 • MUĞLA
 • MUŞ
 • NEVŞEHİR
 • NİĞDE
 • ORDU
 • OSMANİYE
 • RİZE
 • SAKARYA
 • SAMSUN
 • SİİRT
 • SİNOP
 • SİVAS
 • ŞANLIURFA
 • ŞIRNAK
 • TEKİRDAĞ
 • TOKAT
 • TRABZON
 • TUNCELİ
 • UŞAK
 • VAN
 • YALOVA
 • YOZGAT
 • ZONGULDAK
oC
Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe
HER İNSAN ONURUYLA ÖLEMEZ…


HER İNSAN ONURUYLA ÖLEMEZ…

Hiç kimse yanlış olanı yaparak onura ulaşamaz.

Thomas JeffersonOnurlu Ve İlkeli OlmakHepimizin çok sık olarak atıfta bulunduğu insanlık açısın..
Devamı...Canan Güngör
Foto Galeri Video Galeri