Tüzük

TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

DERNEĞİN ADI :

Madde 1.

Türk Hemşireler Derneği

 

DERNEĞİN MERKEZİ :

Madde 2.

Derneğin Genel Merkezi Ankara'dadır. Derneğin Genel Merkez Adresi
Yüksel Caddesi Huzur Apartmanı No: 35 / 2 Yenişehir / ANKARA

 

DERNEĞİN AMACI:

Madde 3:

Yaşamın temel amacının üretmek olduğu ve bu nedenle üretmeye el verecek optimal düzeyde bir fiziksel, ruhsal, ve sosyal alt yapının gerekli olduğu temel ilkesini benimseyen ve bu ilkeden hareketle sağlığın korunması ve geliştirilmesi ve hastalanan bireyin sağlığına kavuşturulması için hizmet verilen tüm ortamlarda hemşirelik bakımı verilmesini sağlayan bir meslek grubunun kamu yararına bir kuruluşu olan Türk Hemşireler Derneği'nin amacı;

Hemşirelik mesleğinin toplum yararına üst düzeyde nitelikli ve güvenilir hizmet verecek özerk bir sağlık mesleği olması için çalışmaktır.

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANLARI.

Madde 4:

a)Birey, aile, gruplar ve toplumun hakkaniyet ilkeleri doğrultusunda, ihtiyacı olduğu zamanda ihtiyacı olduğu kadar nitelikli hemşirelik hizmeti almasını sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak, yapılan çalışmalara katılmak.

b) Hemşirelik hizmetlerinin öncelikli olarak sağlığın geliştirilmesi ve hastalıkların önlenmesine yönelik bir sistem içerisinde yürütülmesi için çalışmak.

c) Hemşirelik hizmetlerinin hemşireler arasında ortak bir dil ile yürütülen, görünür, dolayısı ile ölçülebilir ve değerlendirilebilir bir hizmet olduğunu ortaya koymaya yönelik çalışmalarda bulunmak ve çalışma sonuçlarını sürekli izleyerek geliştirmek.

d) Hemşirelerin hem bir birey hem de bir meslek mensubu olarak içinde yer aldığı sağlık sistemini yönlendiren politikaları izlemek, gerektiğinde ilgili karar mekanizmalarında politika oluşturulmasına ve belirlenen politikanın izlenmesine katkı vermek ve yine gerektiği zaman ve yerde görüşlerini açıklamak.

e) Bir sektör olarak farklı mesleklerden oluşan sağlık alanında hemşirelikle ilgili diğer dernekler, sivil toplum kuruluşları, sendika veya vakıflarla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere oluşturulan platformlarda yer almak, ortak bildirilere katılmak.

f) Hemşirelik bakımının verildiği her ortamda bakımın, ortamın özelliklerinden kaynaklanan bir özle verilecek şekilde yönetilmesi için çalışmak. Bu bağlamda, mevzuat değişikliği gerekiyorsa buna yönelik çalışmalar yapmak ve yapılan çalışmalara katılmak.

g) Eleştirel düşünce ve araştırmalar yoluyla temel hemşirelik eğitimi ile uygulamalarının geliştirilmesi ve meslektaşlarının mesleki kariyerlerinde ilerlemeleri için çalışmak, bu doğrultuda yapılan çalışmaları desteklemek, gerektiğinde katılmak.

h) Hemşirelikle ilgi çalışmalar yapan uluslar arası kuruluşlarla iş birliğini geliştirmek.

I) Üyeleriyle düşünce ve eylem birliği içinde olmanın koşullarını sağlamak.

i) Mesleğin onurunu korumak.

k) Mesleki uygulamayı yönlendirecek meslek ahlakı kurallarını evrensel ahlak değerlerini de dikkate alarak oluşturmak ve sürekli geliştirmek.

l) Kişi ya da kuruluşlar tarafından mesleği değer kaybına uğratabilecek sözlü ya da yazılı beyanlar karşısında girişimde bulunmak.

m)Üyeleri için kredilendirilmiş sertifika programlarını ilgili kuruluşlarla iş birliği içinde düzenlemek.

n) Hemşirelik mesleğinin toplum sağlığına getireceği katkıları toplumla iş birliği içerisinde tartışmak.

o) Derneğin amaçları ile bağlantılı, kongre, konferans, seminer, sempozyum gibi toplantılar düzenlemek.

ö) İstenen görevleri tüzüğüne aykırı olmadıkça yerine getirmek. Derneğin amacı ve çalışma konuları ile ilgili gerektiğinde her türlü hukuksal girişimde bulunmak.

ÜYELİK :

Madde 5 : Dernek asıl üyeliği için aşağıdaki şartlar aranır:

A)Genel Şartlar : Fiil ehliyetine sahip bulunan her gerçek kişi derneğe üye olabilir. Yabancıların üyeliğe kabul edilebilmeleri için Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olmaları gerekir.

B)Özel Şartlar:

-Sağlık Okulları'ndan hemşire yardımcısı olarak mezun olmak,

-Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik ve hemşireliğe eş değer Sağlık Memurluğu Programı mezunu olmak,

-Sağlık Meslek Lisesi ?Ebelik-Hemşirelik? karma programı mezunu olmak,

-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Hemşirelik programı mezunu olmak,

-Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik ve hemşireliğe eş değer Sağlık Memurluğu Programı mezunu olmak,

-Hemşirelik Yüksekokulu mezunu olmak,

-Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Programı mezunu olmak.

 

DERNEĞİN ÜYELERİ :

Madde 6 :

Derneğin 3 ayrı üyesi vardır.

A)Genel Merkez Üyesi

B)Şube Üyesi

C)Onursal Üye

A)Genel Merkez Üyesi : Dernek tüzüğünün ilgili hükümleri uyarınca Genel Merkez Yönetim Kurulu' nca üyeliğe kabul edilen gerçek kişilerdir.

B)Şube Üyesi : Tüzük uyarınca, Şube Yönetim Kurulu' nca üyeliğe kabul edilen gerçek kişilerdir.

C)Onursal Üye : Derneğe olağanüstü para, mal, emek veren veya düşünce ve çalışmaları ile büyük yararlar sağlayanlardan Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilen gerçek kişilerdir. Onursal üyeler isterlerse aidat verebilirler, Genel Kurula katılabilirler, ancak oy kullanamaz ve kurullara seçilemezler.

 

ÜYELERİN HAK VE ÖDEVLERİ :

Madde 7 :A)EŞİTLİK İLKESİ : Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Dernek üyeleri arasında, dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile zümre ve sınıf farkı gözetmeksizin; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz. Her üyenin derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Dernekten çıkan ve çıkarılan üye dernek mal varlığında hak iddia edemez.


B)ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ: Her üye; dernek düzenine uymak, derneğe sadakat göstermek, dernek amaçlarına uygun davranmak, derneğin yükselmesi için çalışmak, dernek amaçlarının gerçekleşmesini güçleştirici ve engelleyici davranışlardan kaçınmak, Genel Kurul toplantılarına katılmak, Yönetim Kurulu Kararı ile kendisine verilen ve kanunlara aykırı olmayan görevleri yapmak ve derneğin aleyhinde çalışmamakla yükümlüdürler. Dernekten çıkan veya çıkarılan her üye üyelikte bulunduğu sürenin aidat ödentisini vermekle ve kendine dernek yönetimince verilen üyelik kartını en fazla 30 gün içinde dernek yönetimine iade etmekle yükümlüdür. Onursal üyeler aidat ödentisi vermekle yükümlü değildir.

 

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ :

Madde 8 :

a)Her üye istifasını yazılı olarak bildirmek kaydı ile üyelikten ayrılabilir. İstifa, Genel Merkezde Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile Şubelerde Şube Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşir,

b)Üst üste iki yıla ait taahhüt ettiği aidatlarını ödemeyen üyelerin üyelikleri kendiliğinden sona erer,

c)Dernekler kanununa, derneğin tüzük ve amaçlarına; üyelerin yükümlülükleri maddesine aykırı tutum ve davranışlarda bulunanlardan Genel Merkez Üyesi olanlar Genel Merkez Yönetim Kurulu' nun, Şube Üyesi olanlar Şube Yönetim Kurulu' nun kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Üyelikten çıkarma kararı üyeye yazılı olarak bildirilir. Çıkarılan üye kendisine bildirilen karar karşı bildirim tarihinden başlamak üzere 15 gün içerisinde dernek yönetim kurulu aracılığı ile genel kurula itiraz edebilir. İtiraz, ilk genel kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karar bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder. Üyenin süresinde itiraz etmemesi, ya da itirazın genel kurul tarafından red edilmesi durumunda dernek yönetim kurulu tarafından üyenin kaydı silinir. Çıkarılan