Hastanelerde Bir Girişim Olarak Müziğin Kullanımı

HASTANELERDE BİR GİRİŞİM OLARAK MÜZİĞİN KULLANIMI

 

Çeviri ve uyarlama:

Sebahat GÖZÜM      

Simge ZEYNELOĞLU

 

Hazırlayan
Joanna Briggs Enstitüsü Sağlık profesyonelleri için kanıta dayalı uygulama bilgi sayfaları

Volume 5, Issue 4, 2001    ISSN 1329 - 1874
En İyi Uygulama cilt 5, sayı 4, 2001

 

 

Bu Bilgilendirme Dokümanı Aşağıdaki Kavramları Kapsamaktadır:

 •  
  • Müziğin kullanımları
  • Sistematik değerlendirme
  • Müziğin etkisi
  • Uygulamanın etkileri
  • Hastanelerde müziğin uygulanması
  • Araştırma için anlamı
  • Öneriler

 

Kanıt Düzeyleri  

Tüm çalışmalar aşağıda belirtilen sınıflandırma sistemine binaen kanıtların güçlü yanlarına göre kategorize edilmiştir.

Düzey I – Kanıt, ilgili randomize kontrollü deneysel çalışmaların hepsinin sistematik incelenmesinden sağlanır.

Düzey II – Kanıt, en az bir adet uygun tasarlanmış randomize kontrollü deneysel çalışmadan sağlanır.

Düzey III.1 – Kanıt, randomize edilmemiş ama iyi tasarlanmış kontrol gruplu deneysel çalışmalardan sağlanır.

Düzey III.2 – Kanıt, tercihen birden fazla merkez veya araştırma grubu tarafından iyi tasarlanarak yapılmış kohort veya vaka kontrol çalışmalarından sağlanır.

 

Düzey III.3 – Kanıt, müdahale edilmiş veya edilmemiş çok zamanlı serilerden elde edilir. Kontrol grubunun olmadığı deneylerdeki çarpıcı sonuçlar.

 

Düzey IV – Kanıt, alanında saygı duyulan otoritelerin görüşlerine dayanmaktadır. Bu otoritelerin görüşleri ise klinik deneyim, konuya yönelik yapılmış tanımlayıcı çalışmalar ya da çeşitli komitelerin raporlarına dayanmaktadır.

 

Bilgi Kaynağı

Bu en iyi uygulama bilgilendirme dökümanı, Adalaide Üniversitesi, Klinik Hemşireliği Bölümü Doktora öğrencisi tarafından yürütülen literatürün sistematik değerlendirilmesine dayanarak Kanıta Dayalı Hemşirelik ve Ebelik için Joanna Briggs Enstitüsü tarafından derlenmiştir. Bu Bilgilendirme Dökümanının dayandığı birincil düzey referanslar Joanna Briggs Enstitüsünden temin edilebilecek olan Sistematik Değerlendirme raporunda bulunmaktadır.

 

 

Giriş

Müzik ile törepatik tedavi girişimleri yüzyıllardır birçok kültürde farklı şekillerde var olmasına karşın, 20. yüzyılın ortalarında büyük oranda gelişmiştir. Son yıllarda, tedavi yöntemi olarak müziğin kullanımı artmıştır ve bu, bir açıdan, ücretsiz tedavilere yönelik artan ilgiyi de yansıtmaktadır. Müzik, yaşlısından, gencine, bebeğinden çocuğuna kadar tüm yaştaki hastalar için kullanılmaktadır. Müzik aynı zamanda yoğun bakım, koroner bakım, kanser bakımı, doğum salonları, geriatri klinikleri, palyatif bakım ve ayaktan bakım üniteleri gibi birçok sağlık bakım alanında kullanılmaktadır. Ayrıca, ameliyat öncesi, ameliyat esnası ve ameliyat sonrasında da bir girişim olarak kullanılmıştır. Müzik, eğitim programları, videolar ve rahatlatıcı mesajlar gibi diğer faaliyetlerle birlikte kullanılır.

 

Sistematik Değerlendirme

Sistematik değerlendirme, hastanelerde müziğin kullanımı üzerine yapılan son zamanlardaki en iyi kanıtları özetlemek için yapılmıştır.

 

Çalışma Grubu

Literatür araştırması sırasında, müziğin etkisini değerlendiren çalışmaların iki ayrı grup üzerinde yapıldığı anlaşıldı.

1-Hastane hastaları: Bu grup, yatakta veya sandalyede yatan hastane hastalarından oluşmaktadır. Bu hastalar, müzikle girişim uygulandığı sırada genellikle ameliyat prosedürleri için bekleyen veya bir ameliyat veya hastalığın iyileşme sürecinde olanlardı.

2-İşlem hastaları: Bu grup, müzik tedavisi yapılırken lokal anestezi altındaki cerrahi uygulamalar veya bronkoskopi, sigmoidoskopi gibi işlemler yapılan hastane hastalarından oluşmaktadır.

Bu iki grubun sahip olduğu şartlardaki önemli farklılıklardan dolayı, bu çalışmalar birleştirmemiş ve sonuçları da ayrı ayrı değerlendirilmiştir.

 

Müziğin Tanımı

Bu sistematik değerlendirme kapsamında müzik, tek bir bakım seansı/olayı (edizodu) sırasında, hastaya kompakt disk çalar veya kasetçalar aracılığıyla kaydedilen müziğin çalınması olarak değerlendirilmiştir. Daha uzun bir zaman diliminde, müzik oturum programlarına katılan insanlar üzerinde yapılan müzik çalışmaları sistematik değerlendirme kapsamına alınmamıştır.

 

Müzik Tipi

En yaygın yöntem, hastaların tercih edebilecekleri bir seçim sağlamak olmasına rağmen, değerlendirmeye dahil edilen 19 Randomize Kontrollü Deneysel Çalışmada (RKDÇ) geniş bir müzik yelpazesi kullanılmıştır.  Kullanılan müzik türleri, klasik, enstrümental, rahatlatıcı, piyano ve new-age stillerini içermektedir. Bir çalışma, klasik müzik veya bir doğa sesinden oluşan secenekler sunmaktadır. Sistematik değerlendirmede, belirli bir müzik tipinin diğerinden daha etkili olup olmadığı belirlenmemiştir.

Müziğin Kullanımları

Müzik yalnızca hastanelerde değil, aynı zamanda toplumda ve temel sağlık bakım alanlarında da birçok sonuç göstergesinde başarılı olmak için kullanılmıştır. Bu kullanımların (sonuç göstergelerinin) bazıları aşağıda özetlenmektedir.

 

      Anksiyeteyi azaltmak: Hastanede yatılması sırasında  ve rahatsızlık veren veya invaziv işlemler sırasında insanların anksiyetelerini en aza indirmek.

 

      Dinlenme/rahatlama:   İnsanların dinlenmelerine/rahatlamalarına yardımcı olmak. Müziğin etkileri, insanların nabzı, kan basıncı ve solunum sayılarına etkileri açısından ölçülmüştür.

 

     Ağrı azaltma: Ağrının şiddetini azaltmak veya akut veya kronik ağrısı olan insanların analjeziğe olan ihtiyaçlarını azaltmak.

 

     Bilişsel fonksiyonları arttırmak: Davranışsal bakımdan bilişsel fonksiyonları arttırmak ve Alzaymırlı kişiler için fiziksel sınırlamayı en aza indirmek.

 

     Gürültüyü tamponlamak: Ameliyathane ve yoğun bakım üniteleri gibi gürültülü ortamların hastalar üzerinde yarattığı etkileri en aza indirgemek.

 

     Memnuniyeti arttırmak: Hastalar ve ziyaretçilerinin sağlanan bakımdan memnuniyetlerini arttırmak.

 

     Ruh halini/Morali artırmak: Farklı hasta gruplarının iyi olma duyguları ve morallerini yükseltmek.

 

     Egzersize tolerans: Sağlıklı ve kronik hastalığı olan insanlardaki egzersiz performansı ve toleransını arttırmak.

 

    İşlemlere tolerans/dayanma gücü: Damar yolu açma, cerrahi işlemler, yanık pansumanları ve kemoterapi gibi rahatsızlık veren ve invaziv işlemlere karşı insanların toleranslarını arttırmak.

 

Sonuçlar/çıktılar

Müziğin etkinliğini değerlendirmek için pek çok sonuç göstergesi/çıktı kullanılmaktadır, bunlar;

·                     anksiyete

·                     ağrı

·                     ağrının şiddeti

·                     analjezik kullanımı

·                     sedatif kullanımı

·                     memnuniyet

·                     tolerans

·                     ruh hali/moral

 

Literatür Araştırması

Eloktronik veritabanı ve referans liste araştırmaları sonucunda, hastane ortamındaki yetişkinler üzerinde müziğin etkisini değerlendiren yirmi-dokuz Randomize Kontrollü Deneysel Çalışma (RKDÇ) belirlenmiştir. Bunlardan 10 tanesi, kullandıkları yöntemlerle ilgili eleştirel değerlendirmeleri takiben değerlendirmeden çıkarılmıştır.

 

Müziğin Etkililiği

Anksiyete: Altı RKDÇ Hastane Hastalarının ve diğer 6 RKDÇ İşlem Hastalarının anksiyeteleri üzerine müziğin etkisini değerlendirmiştir. Bu çalışmalarda, anksiyete; ya durumluk sürekli anksiyete ölçeği ya da görsel analog skalası kullanılarak ölçülmüştür.  Hastane hastaları grubunda,  müziğin etkisi ameliyat öncesi dönemde, kalp krizi sonrasına, solunum cihazına bağlı olan ve ameliyat sonrası dönemdeki özel hasta gruplarında değerlendirilmiştir. Bu çalışmalar, hiç müzik dinlemeyen gruplarla kıyaslandığında müzik dinleyen grupların anksiyetelerinde önemli bir azalma olduğunu göstermektedir. İşlem hastaları grubunda, bronkoskopi, lokal anesteziyle yapılan cerrahi işlemler ve sigmoidoskopi uygulanan hastalarda müziğin etkisi değerlendirilmiştir. Sadece iki çalışma gruplar arasındaki anksiyetede hiçbir farklılık göstermeyen meta-analizinde birleştirilebilir. Meta-analizine dahil edilmeyen çalışmaların sonuçları çelişkilidir. İki çalışma, gruplar arasında anksiyetede hiçbir fark bulamamıştır; birisi müzik grubunda anksiyetenin azaldığını gösterirken diğeri müzik verilen grubun anksiyetesinin arttığını bulmuştur.

Özet olarak, müzik hastane hastalarının anksiyetelerini etkin olarak azaltmaktadır. Sonuçlar çelişkiliyken, rahatsızlık veren bir müdahale yapılan işlem hastalarında anksiyeteyi azaltmak için müzik dinletilmesi uygun görünmemektedir.  

 

Kalp Atışı/Nabız: Onbir RKDÇ’da müziğin kalp atışları üzerine etkisini değerlenmiş, maalesef sadece altı çalışma bir meta-analizine dahil edilebilecek yeterli bilgiyi sağlamıştır. Hastane hastaları için, meta-analiz,  müzik dinleyen ve dinlemeyen gruplar arasında kalp atışlarında hiçbir fark olmadığını göstermiştir. Bu bulgu, eksik bilgilerden dolayı meta-analizine dahil edilemeyen RKDÇ’ lerin 3 te 2 si tarafından da desteklenmiştir.

İşlem hastalarında, beş RKDÇ, müziğin ürolojik işlemler, renal lithotripsy, göğüs tüpü çıkarma, katarakt ameliyatı ve sigmoidoskopi müdahaleleri süresince değerlendirmiştir.  Bu çalışmalardan üçü, bir meta-analizde birleştirilebilir ve birkez daha, işlem hastalarında müzik dinleyen ve dinlemeyen gruplar arasında kalp atımında farklılık olmadığı saptanmıştır.

Bazı sonuçlar çelişkili olmasına karşın, eldeki kanıtlardan, müziğin Hastane Hastaları ve İşlem Hastalarının kalp hızları üzerine hiçbir etkisinin olmadığı görülebilir.

 

Kan Basıncı: Randomize kontrollü deneysel çalışmalarda, müziğin, kan basıncı üzerine olan etkisi de değerlendirilmiştir. Hastane Hastalarının dahil olduğu dört RKDÇ’nin sadece ikisi meta-analizinde kullanılabilecek yeterli bilgiyi sağlamıştır. Bu analizler, müzik dinleyen ve dinlemeyen grupların sistolik kan basıncında herhangi bir fark olmadığını göstermiştir. Meta-analizde değerlendirilemeyen diğer iki RKDÇ, bu bulguyu desteklemiştir. Rahatsızlık veren işlem yapılan hastaların dahil olduğu dört RKDÇ’de müziğin sistolik kan basıncı üzerine hiçbir etkisinin olmadığı bulmuştur.

Halihazırdaki kanıt açıkça göstermektedir ki; Hastane Hastaları veya İşem Hastaları için müzik dinlemek onların kan basınçlarını düşürmemektedir.

 

Solunum sayısı: Hastane hastalarının dahil olduğu dört RKDÇ, kontrol grubundaki hastaların solunum sayıları ile karşılaştırıldığında müzik dinleyen grupların solunum sayılarında bir azalma görülmüştür. Bununla birlikte bu çalışmalardaki azalan solunum sayısı her bir dakika için 3 nefesten sadece 2 dir, ve bu yüzden bu azalmanın klinik anlamı açık değildir.  

Intra-operatif hastalarının dahil olduğu tek bir RKDÇ, müzik dinleyen ve dinlemeyen gruplarda solunum sayısında herhangi bir fark bulamamıştır.

Özet olarak; müzik hastane hastalarında dakikada 3 nefesin 2 sinde solunum sayısında küçük bir azalmaya neden olmaktadır ve tek bir çalışmaya dayanarak da rahatsızlık veren işlem uygulanan hastaların solunum sayılarında herhangi bir etkisi olduğu söylenemez.

 

Ağrı: Hastalar tarafından gereksinim duyulan analjezik miktarı ve ağrının şiddeti bakımından, ağrı üzerine müziğin etkilerini değerlendiren çalışmaların sayısı azdır. Hastane hastalarının dahil olduğu bir RKDÇ’de müziğin ameliyat sonrası ağrının şiddeti üzerine etkisinin olmadığı bulunmuşur. İki RKDÇ’de müziğin, rahatsızlık verici veya invaziv işlemler sırasında, hastanın, ağrının şiddetini nasıl puanladığına etkisinin olmadığı bulunmuştur. Sonuçları çelişkili olmasına karşın, bu iki RKDÇ’de müziğin lithotripsi ve intraoperatif kardiak cerrahi esnasında kullanılan analjezinin miktarına etkisi de değerlendirilmiştir.  Bu RKDÇ ‘nın birisi müzik uygulanan grupta, işlem esnasında hastanın kendisi tarafından kontrol edilen bir bir araçla kullanılan narkotik analjezi miktarında anlamlı bir azalma bulurken, diğer RKDÇ ‘de müzik dinleyen ve dinlemeyen gruplar arasında kullanılan analjezi miktarında bir fark olmadığı bulunmuştur.

Sınırlı kanıtlara dayanan bu bulgular, hastalara ne düşündükleri sorulduğunda, müziğin, ağrılarının hızı ve şiddetine etkisi olmadığını göstermektedir. Kanıt hem sınırlı hem de çelişkiliyken müziğin rahatsızlık veren işlemler sırasında hastanın analjezi miktarında azalma yapabileceğine ilişkin bir öneri vardır.

 

Sedasyon: İki RKDÇ’da rahatsızlık veren işlemler esnasında müziğin sedatif kullanımı uzerine etkisi değerlendirilmiştir. Çalışmanın birinde, müzik dinleyen grubun dinlemeyen gruba göre hastanın kendisi tarafından kontrol edilen bir araçla daha az sedatif kullandığı bulunmuştur. İkinci diğer çalışmada,  müzik dinleyen grupta dinlemeyen gruba göre daha az hastanın sedatif istediği bulunmuştur.  Bu ikinci çalışmada, müzik dinleyen gruptaki hastaların büyük çoğunluğu cerrahi işlem esnasında müzik dinlemeyen gruptan daha anksiyeteli olmalarına karşın daha az sedatif istemiştir.

Rahatsızlık veren işlemler esnasında sedatif kullanımı üzerine müziğin etkisine ilişkin kanıt sınırlı olmasına karşın, bu işlemler esnasında müzik dinletilmesi sedatiflere olan gereksinimi azaltabilir.

.

Tolerans/dayanma gücü: Üst gastrointestinal sistem incelemeleri sırasında müziğin hastanın dayanma gücüne etkisi olup olmadığını tek bir çalışma değerlendirmiş ve müzik dinleyen ve dinlemeyen grup arasında fark olmadığı bulunmuştur. Bununla birlikte, yapılan işlemleri orta derecede rahatsızlık verici veya kötü olarak değerlendiren hastaların sayısı müzik dinlemeyen grupta dinleyen gruba göre daha fazla olduğu için bu bulgu çelişkilidir. Rahatsızlık veren işlemler esnasında hastanın dayanma gücüne müziğin etkisine ilişkin halehazırda yalnızca sınırlı kanıt vardır.

 

Ruh Hali/ moral: Ameliyat sonrası kardiyak hastalar ve mekanik ventilasyondaki hastaları kapsayan iki RKDÇ’de hastaların ruh hali üzerine müziğin etkisi değerlendirilmiştir. Her iki çalışmada da çalınan müziğin hastaların ruh halinde olumlu bir yükselme gösterdiğini saptanmıştır. Bu sınırlı kanıt, çalınan müziğin hastane hastalarında ruh halini yükselttiğini göstermektedir.

 

Memnuniyet: Hiçbir çalışma hastane hastalarının menuniyeti üzerine müziğin etkisini değerlendirmemiştir. İki RKDÇ’da işlem hastalarında bir sonuç göstergesi olarak memnuniyet değerlendirilmiş olmakla birlikte bu çalışmaların sonuçları çelişkilidir.  Halehazırda, işlem hastalarında rahatsızlık veren işlemler esnasında hastanın doyumu üzerine müziğin etkisini değerlendirmek için yetersiz kanıt vardır ve hastane hastalarında müziğin memnuniyeti artırıp artırmadığına ilişkin kanıt yoktur. 

 

Kanıtların Özeti

Hastane Hastaları

Sistematik değerlendirme bulgularına dayanarak; hastane hastalarında müzik kullanımı;

·                     anksiyetelerini azaltacak,

·                     solunum sayılarında küçük oranda azalma yapacak,

·                     Ruh hallerini/morallerini iyileştirecektir.

·                     Müziğin hastaların kalp hızları ve sistolik kan basınçları üzerine herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

 

İşlem Hastaları

Sistematik değerlendirmedeki bulgulara dayanarak, rahatsızlık veren veya zorlu müdahaleler sırasında müziğin kullanımının şunlara etkisi bulunmamaktadır;

·         Hasta anksiyetesi,

·         Kalp atışı/nabız veya sistolik kan basıncı,

·         Ağrının şiddeti,

Sınırlı ve çelişkili kanıtlara dayanarak; rahatsızlık veren işemler için bazı öneriler bulunmaktadır, müzik;

·         Sedatif veya ağrı kesici ihtiyacını azaltabilir.

 

Araştırma İçin Öneriler 

Bu sistematik değerlendirmeye alınan birçok çalışmada katılımcıların (örnek) sayısının az olduğu ve bu nedenle müziğin bir tedavi olarak tüm yönlerini yeterince değerlendirecek gücünün sınırlı olduğu dikkate alınmalıdır. Bu yüzden, bu değerlendirmenin bazı alanlarında yararlı çıktılar göstermedeki başarısızlık, etkinin azlığından çok kanıtların azlığının bir sonucu olabilir. Bu durum, hastane ortamında müziğin kullanımının tam anlamıyla değerlendirilebilmesi için daha ileri düzeyde araştırma yapmaya ihtiyaç olduğunun altını çizmektedir.  Buna ilaveten; müziğin etkisini belirlemedeki zorluklar çelişkili bulgular nedeniyle artmıştır. Örneğin, rahatsızlık veren işlem yapılan hastalardaki müziğin etkisinin sonuçları, nabız sayısı, analjezik kullanımı, anksiyete ve memnuniyet konuları için çelişkiliydi. Daha İleri seviyede araştırma gereken alanlar şu konuları kapsamaktadır:

 

·                     ağrının şiddeti üzerine müziğin etkisi

·                     sedatif ve analjezik kullanımı üzerine müziğin etkisi

·                     rahatsızlık veren işlemler sırasında anksiyeteyi azaltmada müziğin etkililiği

·                     rahatsızlık veren işlemlere karşı hastanın toleransını arttırmada müziğin etkililiği

·                     hasta memnuniyeti üzerine müziğin etkisi

·                     hastaların ruh hali üzerine müziğin etkisi

·                     bu sistematik incelemede değerlendirilen tüm sonuç göstergeleri için, peri-operatif, kanser ve kardiyak hastalar gibi spesifik gruplarda müziğin etkililiği

 

Bu sistematik inceleme bakımın tek bir olayında müzik dinletilmesi üzerine odaklandığı için, bir günlük veya sürekli bakımda müziğin etkisini çok sınırlı bir şekilde değerlendirdiği anlaşılmaktadır. Hastanede yatış sürecinde müziğin potansiyel kümülatif etkileri için başka araştırmalar yapılması önerilmektedir.

 

Uygulama İçin Öneriler:  Bu sistematik inceleme çalışması, anksiyeteyi azaltmak için hastanede yatış sürecinde erişkinler için müziğin kullanımını destekleyen dikkate değer sayıda kanıtın olduğunu açığa çıkarmakla birlikte, kan basıncı ve nabız gibi fizyolojik sonuçlar üzerine çok az etkiye sahiptir. Bu kanıt, müziğin anksiyetenin azaltılması için etkili bir girişim olarak hastanede yatış sürecinde hastaların bakımında yer alabileceğini ileri sürmektedir. Rahatsızlık veren işlemler sırasında müziğin etkisine ilişkin kanıtlar çok net değildir ve müzik sedasyon ve analjezi için hastanın gereksinimini azaltabilmekle birlikte ek araştırmalar yapılması gerekir.

 

Hastanede müzik kullanılması: Müziğin zararlı yan etkisi olmadığı için hastalarda müziğin kullanılmasıyla ilgili çok az engel vardır. Bununla birlikte, bir girişim olarak müziğin kullanılmasının bazen kuşkuyla karşılanacağına ilişkin birkaç uyarı vardır. Ekipman ve müziğin başlangıçta alınmasından sonra, oldukça ucuz bir girişimdir. Müzik genellikle taşınabilir teyp veya kulaklıklı CD çalarla dinletilebilir. Kulaklık diğer hastalar için gürültü rahatsızlığını en aza indirmek ve müziği dinleyen için çevresel gürültüleri engellemek amacıyla kullanılır. Literatür, hastaların istediği müzik türlerinden birini seçmesini önermektedir.    İnfeksiyon kontrolü kulaklıkların ortak kullanımıyla ilişkilidir. Literatür kulaklıkların silinerek temizlenmesini ya da bir kullanımlık (dispozıbl) kulak pedlerinin kullanılmasını önermektedir.  

 

 

Öneriler

Düzey 1 kanıtlara dayanarak, aşağıdaki öneri yapılabilir.

Hastalara yatakta veya sandalyede dinlenirlerken kayıt edilmiş müzikler dinletmek anksiyetelerini azaltmakta ve ruh hallerini arttırmaktadır.

 

Kaynak

(1)      Evans,D. Music as an Intervention for Hospital Patients. A Systematic Review No. 15 The Joanna Briggs Institute for Evidence Based Nursing and Midwiferyİçerik Ağacı

Yayınlar     Prenatal Emzirme     Hastanelerde Bir Girişim Olarak Müziğin Kullanımı     Depresyon Tedavisinde Bireysel ve Grup Terapisi     Kontrollu Çalışma

HEMŞİRE GİBİ BAKMAK, ÇALIŞMAK, KORUMAK, SAVUNMAK İÇİN ÇOK ERGEN
HEMŞİRE GİBİ BAKMAK, ÇALIŞMAK, KORUMAK, SAVUNMAK İÇİN ÇOK ERGENHEMŞİRE GİBİ BAKMAK, ÇALIŞMAK, KORUMAK, SAVUNMAK İÇİN ÇOK ERGEN
SAĞLIK (SIZLIK) YILLIĞI 2013 Sağlıkta Yıkımın Güncesi
SAĞLIK (SIZLIK) YILLIĞI 2013 Sağlıkta Yıkımın GüncesiDeğerli Meslektaşlarımız, Ankara Tabip Odasının Sağlık (sızlık) Yıllığı 2013...
Savaşlardan Modern Hastanelere Türkiye de Hemşirelik Tarihi
Savaşlardan Modern Hastanelere Türkiye de Hemşirelik TarihiSavaşlardan Modern Hastanelere Türkiye de Hemşirelik Tarihi adlı Mayıs ..
1.ULUSAL SAĞLIK HUKUKU KONGRESİ
http://www.adlibilimcilerdernegisaglikhukukukongresi.org/?page_id=5040DAVET1.ULUSALSAĞLIKHUKUKUKONGRESİHak; hukukî ilişkinin birin..
Acil Tıp Hemşireliği Sempozyumu 08-09 Mart 2014 Bornova /İZMİR
Acil Tıp Hemşireliği Sempozyumu 08-09 Mart 2014 Bornova /İZMİR11.02.2014 11:28:05Sempozyum web sitesi adresi aşağıdadır. Program, ..
10. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, 4-8 Nisan 2014 Beldibi Antalya
10. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, 4-8 Nisan 2014 Beldibi Antalya14.01.2014 17:06:59http://2014.tndkongresi.info/
7. TSK Ulusal Hemşirelik Kongresi, 13-15 Mayıs 2014 / Ankara
7. TSK Ulusal Hemşirelik Kongresi, 13-15 Mayıs 2014 / Ankara07.01.2014 14:15:487. TSK Ulusal Hemşirelik Kongresi, 13-15 Mayıs 2014..
"3 EKİM TEZKERESİNE HAYIR!"
"3 EKİM TEZKERESİNE HAYIR!"TTB, TDB, SES, Dev Sağlık İş, THD, TED, SHUD, Türk Psikologlar Derneği, TMRT DER ve SÖZSEN tarafından y..
Değerli Meslektaşlarımız,
Değerli Meslektaşlarımız,16 Ağustos 2013günü Sağlık Bakanımız Dr. Mehmet MüezzinoğlununHaber Türk Kanalındaki söyleşisinde değindi..
Başsağlığı
Başsağlığı Van'ın Saray İlçesi'ndeAile Sağlığı Merkezinde görev yapan Hemşire Tuğçe Killi ile Aile Hekimi Sezer Yunus Kaya'nın sağ..
MESLEKTAŞLARIMIZA VE HALKIMIZA DUYURUMUZDUR!
MESLEKTAŞLARIMIZA VE HALKIMIZA DUYURUMUZDUR!HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ ŞİMDİ DE, BİR BAŞKA ÜLKENİN İÇ İŞLERİNE MÜDAHALE ETMEYİ HEDEFLEY..
Hemşirelik Hizmetlerinin Yönetimi ve Organizasyonu
Değerli Meslektaşlarımız, 8 Mart 2010 gün ve 27515 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hemşirelik Yönetmeliğinin pek çok hükmünün yan..
1. Türk Romatoloji Hemşireliği Sempozyumu, 12-13 Nisan 2013 / Dalaman
1. Türk Romatoloji Hemşireliği Sempozyumu, 12-13 Nisan 2013 / DalamanAyrıntılı bilgi için: http://www.turkrom2013.org
V. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 3-6 Ekim 2013 / Antalya
V. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 3-6 Ekim 2013 / Antalyahttp://www.tyhbd2013kongre.org/
Şiddetle Başa Çıkmak 2013 (Broşür)
Şiddetle Başa Çıkmak 2013 (Broşür)16.01.2013 14:10:01
HEMŞİRE GİBİ BAKMAK, ÇALIŞMAK, KORUMAK, SAVUNMAK İÇİN ÇOK ERGEN
HEMŞİRE GİBİ BAKMAK, ÇALIŞMAK, KORUMAK, SAVUNMAK İÇİN ÇOK ERGENHEMŞİRE GİBİ BAKMAK, ÇALIŞMAK, KORUMAK, SAVUNMAK İÇİN ÇOK ERGEN
Hasta Güvenliği ve Tıbbi Uygulama Hataları Anketi
Hasta Güvenliği ve Tıbbi Uygulama Hataları Anketi24.09.2010 15:18:30Meslektaşlarımızın http://anket.uzakyakin.net/ adresinde yer a..
Şiddetle Başa Çıkmak 2013
Şiddetle Başa Çıkmak 2013 (Broşür)16.01.2013 14:10:01
Doğru Kan Kültürü Alma Teknikleri
Doğru Kan Kültürü Alma Teknikleri10.01.2013 16:46:19https://webform.bd.com/Diagnostic-Systems-Turkey/
YÖK Yasa Taslağı' na Hayır!
YÖK Yasa Taslağı' na Hayır!08.01.2013 11:44:55
VII. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 15-19 Mayıs 2013 / Antalya
VII. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 15-19 Mayıs 2013 / Antalya07.01.2013 10:33:21Ayrıntılı bilgi için: http://tkrcd2013...
Uluslararası Spinal Kord Cemiyetinin (International Spinal Cord Society-ISCoS) 52. Yıllık Bilimsel
Uluslararası Spinal Kord Cemiyetinin (International Spinal Cord Society-ISCoS) 52. Yıllık Bilimsel Toplantısı 27-30 Ekim 2013 / İs..
2. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi, 19-21 Nisan 2013 / Kuşadası
2. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi, 19-21 Nisan 2013 / Kuşadası 18.12.2012 12:40:45www.ahemkon2013.orgDavet MektubuDeğerli Meslek..
Hemşirelikte Ağrı Yönetimi Kursu, 21-22 Ocak 2013 / Ankara
Hemşirelikte Ağrı Yönetimi Kursu, 21-22 Ocak 2013 / Ankara17.12.2012 12:02:41
Hasta Güvenliği ve Tıbbi Uygulama Hataları Anketi
Hasta Güvenliği ve Tıbbi Uygulama Hataları Anketi24.09.2010 15:18:30Meslektaşlarımızın http://anket.uzakyakin.net/ adresinde yer a..
"Temel İstatistik Kursu" 18-20 Ocak 2013 / Ankara
"Temel İstatistik Kursu" 18-20 Ocak 2013 / Ankara08.11.2012 09:36:54http://www.hemarge.org.tr/ckfinder/userfiles/files/brosur_son...
Aile Danışmanlığı Sertifika Programı
Aile Danışmanlığı Sertifika Programı05.11.2012 16:41:24
2. Akdeniz Hemşirelik Günleri ''Yoğun Bakım Hemşireliği'' 22-24 Kasım 2012 / Antalya
2. Akdeniz Hemşirelik Günleri ''Yoğun Bakım Hemşireliği'' 22-24 Kasım 2012 / Antalya30.10.2012 08:54:212. Akdeniz Hemşirelik Günle..
Hemşirelikte Temel Araştırma Kursu, 25 Şubat 2013 - 1 Mart 2013, Ankara
Hemşirelikte Temel Araştırma Kursu, 25 Şubat 2013 - 1 Mart 2013, Ankara18.10.2012 15:35:52Hemşirelikte Temel Araştırma Kursu, 25 Ş..
II. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, 3-5 Haziran 2013, Antalya
II. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, 3-5 Haziran 2013, Antalya 15.10.2012 09:45:54http://kulturlerarasihemsirelikkongres..
Romatoloji Bilimsel Etkinliği, 1 Kasım 2012, Ankara
Romatoloji Bilimsel Etkinliği, 1 Kasım 2012, Ankara15.10.2012 09:39:47
Değerli Meslektaşlarımız,
Değerli Meslektaşlarımız,Bir kuruluşta avukat olarak çalışan Sanem Güven imzalı bazı yazıları sizlerle zaman zaman paylaşmak istiy..
1.OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU
Değerli Meslektaşlarımız,Türk Hemşireler Derneği Konya Şubesinin Seçimli 1.Olagan Genel Kurulu aşağıda belirtilen tarihlerde Hamid..
VII. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hemşireliği Kurultayı 31 Ekim2 Kasım 2012 / Antaly
VII. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hemşireliği Kurultayı 31 Ekim2 Kasım 2012 / Antalya02.08.2012 14:46:51Detaylar için..
1. ULUSAL HEMŞİRELİKTE YENİLİKLER KONGRESİ, Uluslararası Katılımlı. 11 - 13 EKİM 2012 - ANKARA
1. ULUSAL HEMŞİRELİKTE YENİLİKLER KONGRESİ, Uluslararası Katılımlı. 11 - 13 EKİM 2012 - ANKARA02.08.2012 14:44:34http://www.hemsir..
1.Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi Hemşirelik Sempozyumu - 18 Ekim 2012 / İstanbul
1.Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi Hemşirelik Sempozyumu - 18 Ekim 2012 / İstanbul01.08.2012 16:33:271.Kartal Yavuz Selim Devle..
Hemşire Eğiticiler İçin Fiziksel Muayene Yöntemleri Kursu
HEMŞİRE EĞİTİCİLER İÇİN FİZİKSEL MUAYENE YÖNTEMLERİ KURSUSelçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik BölümüVeTürk Hem..
Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu tarafından 13-14 Haziran 2012 tarihler
Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu tarafından 13-14 Haziran 2012 tarihlerinde "Hemşirelikte Liderlik" k..
14 Mayıs 2012 Dünya Hemşireler Günü Programı
Değerli Meslektaşlarımızın Dikkatine!17.04.2012 18:09:29Temel mesleki eğitimimiz, hem eğitim düzeylerinin farklılığı hem de farklı..
Sağlık Hakkı Meclisi
Sağlık Hakkı Meclisi
01.03.2012(YARIN),saat 15:00 te Kayalı Parkta Basın Açıklaması yapacağız
Değerli Meslektaşlarım,Türkiyede hemşireler ve hemşire öğrenciler şiddetin muhtelif biçimlerine maruz kalmaktadırlar.Bu maruziyet,..
Hastalar Tazminat Davalarını Hemşirelere Değil, Kamu Kurumuna Karşı, İdare Mahkemesinde Açacak.
Hastalar Tazminat Davalarını Hemşirelere Değil, Kamu Kurumuna Karşı, İdare Mahkemesinde Açacak.Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay taraf..
Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği 8.Ulusal Kongresi 11-14 Ekim 2012 / İstanbul
Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği 8.Ulusal Kongresi 11-14 Ekim 2012 / İstanbul15.02.2012 15:41:31Kongre web sites..
Cerrahi Bakım ve Yaşam Kalitesi Sempozyumu, 03-04 Mayıs 2012 / Manisa
Cerrahi Bakım ve Yaşam Kalitesi Sempozyumu, 03-04 Mayıs 2012 / Manisa14.02.2012 10:33:19İlgili döküman için tıklayınız
THD KONYA ŞUBESİ AKŞAM KON TV HABER BÜLTENİNDE
DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM,THD KONYA ŞUBESİ KURULDUĞU GÜNDEN BU GÜNE KADAR,YAKLAŞIK 2 YIL İÇİNDE ÇOK GÜZEL ÇALIŞMALAR YÜRÜTTÜ,YÜRÜTMEY..
1.Onkoloji Hemşireliği Sempozyumu 1-3 Mart 2012 Ankara
1.Onkoloji Hemşireliği Sempozyumu 1-3 Mart 2012 Ankara07.02.2012 11:14:42*Sempozyum Duyurusu için tıklayınız*Bilimsel Program için..
13. Uluslararası Hemşirelikte Etik Kongresi 04-06 Ekim 2012 / İzmir
13. Uluslararası Hemşirelikte Etik Kongresi 04-06 Ekim 2012 / İzmir07.02.2012 09:02:24İlgili döküman için tıklayınız
I. Türk Romatoloji Hemşireliği Kongresi, 29 Mart 2012
I. Türk Romatoloji Hemşireliği Kongresi, 29 Mart 2012 26.01.2012 15:30:24http://www.turkrom2012.org/?page=rhk_davet
Uluslararası Katılımlı 1. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, 21-23 Eylül 2012 Çeşme, İ
Uluslararası Katılımlı 1. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, 21-23 Eylül 2012 Çeşme, İzmir19.01.2012 16:12:15http://..
Ulusal Evde Sağlık ve Bakım Kongresi, 12-14 Nisan 2012 Kuşadası / Aydın
Ulusal Evde Sağlık ve Bakım Kongresi, 12-14 Nisan 2012 Kuşadası / Aydın19.01.2012 16:11:35http://www.evdesaglikbakim2012.com/
11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 26-28 Nisan 2012, Bursa
11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 26-28 Nisan 2012, Bursa12.01.2012 10:25:36http://www.uhok2012.org/
THDnin yabancı hemşire çalıştırılması hakkında açıklaması var.
03 Ocak2012 Flash TV saat 19:30 haberini dinleyiniz. THDnin yabancı hemşire çalıştırılması hakkında açıklaması var.03 Ocak 2012 Fl..
Değerli Meslektaşlarımız,
Değerli Meslektaşlarımız,Türk Hemşireler Derneğinin Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük..
Tüik Araştırma
http://www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/Tüik AraştırmaDeğerli Meslektaşlarımız, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yaptığı araştı..
Yoğun Bakım Hastalarında Enfeksiyonu Önlemek İçin Kanıt Temelli Yoğun Kurs
Yoğun Bakım Hastalarında Enfeksiyonu Önlemek İçin Kanıt Temelli Yoğun Kurs13.12.2011 15:50:19WEB tabanlı Yoğun Bakım Hastalarında ..
Acil Bakım Hemşireliği Kursu
T.CSAĞLIK BAKANLIĞITedavi Hizmetleri Genel MüdürlüğüSayı : B.10.0.THG.0.84.00.02-216.99/ 12.12.2011 49620Konu : Acil Bakım Hemşire..
Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği
Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği EğitimiT.C.SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.12.00.02-774/03/0..
Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu
T.CSAĞLIK BAKANLIĞITedavi Hizmetleri Genel MüdürlüğüSayı : B.10.0.THG.0.84.00.02-216.99/ 12.12.2011 49621Konu : Yoğun Bakım Hemşir..
Fakültemiz Hemşirelik Bölümü araştırma görevlisi Alime Selçuk Paris de Dünya Jinekoloj, Obsteteri ve
Fakültemiz Hemşirelik Bölümü araştırma görevlisi Alime Selçuk Paris de Dünya Jinekoloj, Obsteteri ve İnfertilite Kongresinde "Genç..
Temel İstatistik Kursu
Temel İstatistik Kursu 12.12.2011 16:26:0613-15 Ocak 2011 / Ankara http://www.hemarge.org.tr/haberdetay.asp?h_sira=47
Sağlığın Geliştirilmesi ve Hemşirelik Sempozyumu, 12-13 Ocak 2012 / İstanbul
Sağlığın Geliştirilmesi ve Hemşirelik Sempozyumu, 12-13 Ocak 2012 / İstanbul07.11.2011 20:44:26Sempozyum ProgramıSempozyum Duyurus..
AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI
AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMIEğitim Başlama Tarihi : 17.12.2011Eğitim Toplam Süre : 100 + 20 (uygulama)Eğitim Yeri : Mevlan..
Afet 11 Sempozyumu, 23 - 25 Aralık 2011, Büyükçekmece / İstanbul
Afet 11 Sempozyumu, 23 - 25 Aralık 2011, Büyükçekmece / İstanbul 26.10.2011 15:53:01Acil ve Afet Tıbbı Derneği (ACAT) ve Fatih Üni..
I. Ulusal İletişim Sempozyumu; Ben, Sen ve Biz: İlişkilerimiz
I. Ulusal İletişim Sempozyumu; Ben, Sen ve Biz: İlişkilerimiz27.10.2011 11:32:37I. Ulusal İletişim Sempozyumu; Ben, Sen ve Biz: İl..
Uluslararası Sağlık Politikaları Birliği Avrupa Birimi
Uluslararası Sağlık Politikaları Birliği Avrupa Birimi XVI. Konferansı, Kapitalizmin Krizi ve Sağlık, 29 Eylül-2 Ekim 2011 / Ankar..
Niteliksel Araştırma ve Evde Bakım Kursları
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 3-5 Ekim 2011, İzmir Niteliksel Araştırma ve Evde Bakım KurslarıDokuz Eylül Üniversi..
Transplantasyon 2011 Kongresi
Transplantasyon 2011 KongresiTransplantasyon 2011 Kongresi, 12-16 Ekim 2011 / Antalya http://www.tx2011.org/tr/
2. Ulusal Hematoloji ve Hematolojik Onkoloji Kemik İliği Transplantasyon Hemşireliği Kongresi
15-17 Eylül 2011/ İstanbul Borüşürü indirmek için tıklayınız
Ücretsiz, İşyerlerinde Sağlık Gözetimi Eğitimi Başvuru
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün yararlanıcısı olduğu, AB Katılım Öncesi Mali..
Türk Hemşireler Derneğine Ödül
http://www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/anasayfa-icerik/turk-hemsireler-dernegine-odul.aspx
SÖZLEŞMELİ ÇALIŞAN MESLEKTAŞLARIMIZA memurluğa geçiş hakkında ÇOK ÖNEMLİ BİR DUYURU VE DİLEKÇE ÖRNEĞ
SÖZLEŞMELİ ÇALIŞAN MESLEKTAŞLARIMIZA memurluğa geçiş hakkında ÇOK ÖNEMLİ BİR DUYURU VE DİLEKÇE ÖRNEĞİ4924 VE 657 4/B KAPSAMINDASÖZ..
BASIN AÇIKLAMASI
12 Mayıs 2011 Dünya Hemşireler Günü AÇIK DAVETOLAĞANÜSTÜ BİR MESLEĞİN SORUNLARI VE NEDENLERİ ÜZERİNE TARTIŞMATürk Hemşireler Derne..
ŞİDDET HATTI
TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ ŞİDDET HATTI0 533 620 49 86
Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 3. Ulusal Kongresi, 18-20 Kasım 2011 / Ankara
Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 3. Ulusal Kongresi, 18-20 Kasım 2011 / Ankara
MÜJDE!
MÜJDE!19 Nisan 2011 Resmi Gazete, Sayı: 27910HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANMIŞTIR... tı..
Sağlık Kuruluşlarında Kurumsallaşma ve Kurum Kültürü" Sempozyumu,
Sağlık Kuruluşlarında Kurumsallaşma ve Kurum Kültürü" Sempozyumu, 14.05.2011 / İstanbul21.04.2011 10:03:17Uz.Hem. Ayşe Mutlu Hemşi..
SAYIN PERSONEL SAĞLIK NET İLGİLİLERİNE,
SAYINPERSONEL SAĞLIK NET İLGİLİLERİNE,06.04.2011 günü sayfanızda yer alan açıklama ve talebinize (http://www.personelsaglik.net/gu..
TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİNDEN ÖNEMLİ BİR AÇIKLAMA
TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİNDEN ÖNEMLİ BİRAÇIKLAMAYETER ARTIK!İSTANBUL ÖZEL KARTAL HASTANESİNDE CEREYEN EDEN OLAYLA İLGİLİ OLARAK İSTA..
DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ,
DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ,13 Mart 2011 günü Ankara'da yapılan "Çok Ses, Tek Yürek" mitingine THD olarak katıldık. Mesleğimiz adına ..
TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİNDEN BASIN DUYURUSU
TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİNDEN BASIN DUYURUSUGEÇEN HAFTA SONU İSTANBUL ÖZEL KARTAL HASTANESİNİN YENİDOĞAN BEBEK ÜNİTESİNDE CEREYAN ED..
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI ARANIYOR!
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI ARANIYOR!Türk Hemşireler Derneğine bir meslektaşımız tarafından gönderilen ve aşağıda yer alan ilanı sizlerle..
13. IPOS Dünya Psikoonkoloji Kongresi
13. IPOS Dünya Psikoonkoloji Kongresi13. IPOS Dünya Psikoonkoloji Kongresi: Antalya, Türkiye, 16 - 20 Ekim 2011 www.ipos2011.org
İl Sağlık Müdürü Sayın Hasan Küçükkendirci'yi ziyaret ettik.
İl Sağlık Müdürü Sayın Hasan Küçükkendirci'yi ziyaret ettik.11 Mart 2011 Cuma 00:25İl Sağlık Müdürü olarak tüm hemşireleri bir ara..
I. Uluslararası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 22-24 Eylül 2011 / İstanbul
I. Uluslararası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 22-24 Eylül 2011 / İstanbulİlgili dosyaya erişmek için tıklayınız. Psik..
''YAŞAM BOYU SAĞLIK İÇİN EVDE BAKIM OKULU''
TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ KONYA ŞUBESİ'NİN ''YAŞAM BOYU SAĞLIK İÇİN EVDE BAKIM OKULU''744 SIRA NUMARALI PROJESİ 'MEVLANA KALKINMA AJ..
TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ'NDEN SESLENİŞ..
Herkesle Paylaşın Lütfen HARİKA BİR VİDEO OLMUŞ.TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ'NDEN SESLENİŞ..http://www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/
II. Mobbing Türkiye Zirvesi, 20 Mart 2011, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği Konferans Salonu
II. Mobbing Türkiye Zirvesi, 20 Mart 2011, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği Konferans Salonu04.03.2011 15:55:53II. Mobbing T..
Türk Hemşireler Derneği Sesleniyor
http://www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/
ÇOK SES, TEK YÜREK MİTİNGİ
TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ KATILIYORÇOK SES, TEK YÜREK MİTİNGİ13 Mart 2011Afişler, davet yazısı ve Tıp Dünyasında Meslek Örgütlerinin..
1.Mersin Yenidoğan Hemşireliği Günleri, 23-25 Mart 2011 / MERSİN
1.Mersin Yenidoğan Hemşireliği Günleri, 23-25 Mart 2011 / MERSİN22.02.2011 15:23:551.Mersin Yenidoğan Hemşireliği Günleri, 23-25 M..
02 Mart 2011 Çarşamba Günü (Bugün) saat 21:05 te Habertürk TV Kanalı Karşıt Görüş Programında Balçi
02 Mart 2011 Çarşamba Günü (Bugün) saat 21:05 te Habertürk TV Kanalı Karşıt Görüş Programında Balçiçek İlterin Konuğu Sağlık Bakan..
7.Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 22-25 Nisan 2011 / Ankara
7.Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 22-25 Nisan 2011 / Ankara "7. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi" 22-26 Nisan 20..
http://www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/menu/duyurular/kongre-sempozyum-egitim/v-ulusal-hemsirelik-a
V.Ulusal Hemşirelik Araştırma Sempozyumu 15-16 Nisan 2011 / Ankara 09.02.2011 15:50:01V.Ulusal Hemşirelik Araştırma Sempozyumu 15-..
www.saglikajansi.com tarafından Türk Hemşireler Derneği'ne Gönderilen Metin Hakkında Türk Hemşireler
www.saglikajansi.com tarafından Türk Hemşireler Derneği'ne Gönderilen Metin Hakkında Türk Hemşireler Derneği'nin GörüşüSayın Fatih..
Patagonya sağlık işleri (Kadrolaşmanın Boyutları)
Patagonya sağlık işleri (Kadrolaşmanın Boyutları)2011-10-2020 Eylülde yayınlanan Pamuk Prenses ve 7 Cüceler!
Değerli Meslektaşlarımız
Değerli Meslektaşlarımız20 Eylül 2010 günü Konya Yeni Meram Gazetesinde yayımlanan Oğuz Akçakoca imzalı yazıyı, yazı sahibinin izn..
Değerli Meslektaşlarımız
Değerli MeslektaşlarımızSağlık Meslek Liseleri Hemşirelik Programına öğrenci alınmaması ve Hemşirelik Kanununda ilgili hükmün ipta..
HEMŞİRELİK ALANINDA YÜKSEK LİSANSI (UZMANLIĞI) OLAN MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNE
HEMŞİRELİK ALANINDA YÜKSEK LİSANSI (UZMANLIĞI) OLAN MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNEHemşirelik alanında sahip olduğunuz yüksek lisans ..
"7. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi" 22-26 Nisan 2011, Belek/Antalya
"7. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi" 22-26 Nisan 2011, Belek/Antalya09.02.2011 15:57:22"7. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi" 22-2..
V.Ulusal Hemşirelik Araştırma Sempozyumu 15-16 Nisan 2011 / Ankara
http://www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/menu/duyurular/kongre-sempozyum-egitim/v-ulusal-hemsirelik-arastirma-sempozyumu-15-16-nisa..
Türk Hemşireler Derneği'nden Açıklama!
Türk Hemşireler Derneği'nden Açıklama!Değerli Meslektaşlarımız,30 Ocak 2010 tarih ve 27801 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Aile ..
Türk Hemşireler Derneği'nden Önemli Açıklama!
Türk Hemşireler Derneği'nden Önemli Açıklama!HABERTÜRK' te 11 Ocak 2011 günü yer alan, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanes..
Avrupa Doktora Eğitimi Kongresi (6. ORPHEUS Conference)
Avrupa Doktora Eğitimi Kongresi (6. ORPHEUS Conference) 27-30 Nisan 201119.01.2011 15:26:43Avrupa Doktora Eğitimi Kongresi (6. ORP..
2010 YILI ve TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ
2010 YILI ve TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ15.10.2009 08:16:11THD bu yazıda mesleğin toplum yararına daha güçlü ve güvenilir bir meslek h..
HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ VE HEMŞİRELİK AÇISINDAN YORUMU
HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ VE HEMŞİRELİK AÇISINDAN YORUMU24.06.2010 10:16:54Prof. Dr. Aytolan Yıldırım Türk Hemşireler Derneği İstanbu..
Sağlığın Sesi, Aralık 2010 - Meslek Örgütleri 2011 Yılından Neler Bekliyorlar?
Sağlığın Sesi, Aralık 2010 - Meslek Örgütleri 2011 Yılından Neler Bekliyorlar?30.12.2010 15:26:34Güvencesiz koşullarda çalışan hem..
10. ULUSLARARASI KATILIMLI ULUSAL ÖĞRENCİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ
10. ULUSLARARASI KATILIMLI ULUSAL ÖĞRENCİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ14.12.2010 14:31:3128-30 Nisan 2011 Şato Kongre Merkezi /Gaziantep B..
STOMA EĞİTİM ETKİNLİĞİ
STOMA EĞİTİM ETKİNLİĞİ10.12.2010 10:26:1415 ARALIK 2010, ANKARA http://www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/menu/duyurular/kongre-semp..
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİİstanbul Üniversitesine bağlı olarak açılan Hemşirelik Fakültesinin, mesleğimizin gerek temel eğitim ve gereks..
PROF.DR. ÖZER KENDİ ANISINA TIPTA UYGULAMA HATALARI SEMPOZYUMU
PROF.DR. ÖZER KENDİ ANISINA TIPTA UYGULAMA HATALARI SEMPOZYUMU02.12.2010 17:19:5106 ARALIK 2010 HASAN ALİ YÜCEL SALONU 08.00-08.30..
EMEK SÜREÇLERİNİN TAŞERONLAŞTIRILMASI İŞÇİ SAĞLIĞI-İŞ GÜVENLİĞİ İLE TOPLUM SAĞLIĞI VE ÇEVRE SAĞLIĞIN
EMEK SÜREÇLERİNİN TAŞERONLAŞTIRILMASI İŞÇİ SAĞLIĞI-İŞ GÜVENLİĞİ İLE TOPLUM SAĞLIĞI VE ÇEVRE SAĞLIĞINA ETKİLERİ02.12.2010 17:22:31A..
ANI YARIŞMASI DUYURUSU
12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası Kutlamaları kapsamında THD Konya Şubesi olarak,hemşirelerimizin ve Hemşirelik Proğramındaokuyanöğre..
Meram Belediye Başkanı Dr.Serdar KALAYCI'ya ziyaretimiz. Meram Belediye Başkanı Sayın Dr. Serdar Kal
Meram Belediye Başkanı Dr.Serdar KALAYCI'ya ziyaretimiz.Meram Belediye Başkanı Sayın Dr. Serdar Kalaycıyı 22-11-2010 tarihinde THD..
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ' NİN ANKARA' DA BULUNAN GENEL MERKEZİ, KENDİSİNE AİT OLUP YILLARDIR OTURDUĞU AYNI APARTMANIN 2 NUMARALI DA..
MAHKEME KARARI
Değerli Meslektaşlarımız,Sağlık Sen tarafından ebelerin de tıpkı hemşireler gibi Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen yoğun bakı..
Avrupa Allerji ve Klinik İmmünoloji Akademisi (EAACI) 30. Yıllık Kongresi, 11-15 Haziran 2011, İstan
Kongrede Hemşirelere yönelik tam gün süreli kurslarda temel allerjik hastalıklar pratik yönleriyle ele alınacaktır...
HEMŞİRELİKTE ÖZEL ALAN YETKİ BELGESİ
SAĞLIK BAKANLIĞIHEMŞİRELİKTE ÖZEL ALAN YETKİ BELGESİ /SERTİFİKA VERİLMESİUSUL VE ESASLARINIBELİRLEYEN YÖNETMELİKBİRİNCİ BÖLÜMAmaç,..
THD Şubeleri ve Adresleri
http://www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/menu/subeler.aspx
3. Toplum Ruh Sağlığı Günleri
3. Toplum Ruh Sağlığı Günleri
SEVİNÇ ve HÜZÜN
Çok uzaklarda ki Şili adlı bir ülkede maden kazasından aylar sonra yer altından çıkartılan her can için çalan sirenle birlikte yür..
Sağlık Hizmeti Üretim Alanlarında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalıştayı...
İlgili belgeyi indirmek için tıklayınız.
Hemşireliğin bir hukuk zaferi daha!
İş Sağlığı Hemşireliği Derneği (İŞHEM-DER) tarafından açılan dava sonucu aynen şöyledir: İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile O..
Valimiz Sayın Aydın Nezih DOĞANa ziyaretimiz.
13 ekim 2010 Tarihinde Konya Valimiz Sayın Aydın Nezih DOĞANı ziyaret ettik.
Hasta Güvenliği ve Tıbbi Uygulama Hataları Anketi
Hasta Güvenliği ve Tıbbi Uygulama Hataları Anketi24.09.2010 15:18:30Meslektaşlarımızın http://anket.uzakyakin.net/ adresinde yer a..
Tacizci başhekim yardımcısına 12 bin TL ceza
Tacizci başhekim yardımcısına 12 bin TL ceza 24.09.2010 - 23:24 ISPARTA / AAIsparta'da görev yaptığı hastanede bir hemşireye sözlü..
Ramazan Bayramı Kutlaması
Ramazan Bayramınızı en içten duygularımızla tebrik eder; sağlıklı ve mutlu günler dileriz.THD Konya
2.Avrasya Acil Tıp Kongresi 28-31 Ekim 2010
2.Avrasya Acil Tıp Kongresi 28-31 Ekim 201020.08.2010 12:14:32
13-16 Ekim 2010, Kuşadası, Avrupa Sosyal Pediatri (EESOP) Kongresi
13-16 Ekim 2010, Kuşadası, Avrupa Sosyal Pediatri (EESOP) Kongresi01.09.2010 17:23:48I. Ulusal Sosyal Pediatri Kongresi 13-16 Ekim..
Sağlık Senin Sağlık Bakanlığı ilgili birimlerine gönderdiği, web sayfasında bir hafta kadar yer v
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI (SAĞLIK-SEN) YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINASendikanızın Sağlık Bakanlığı Personel Genel..
1. Ulusal Hematoloji ve Hematolojik Onkoloji Kemik İliği Transplantasyon Hemşireliği Kongresi
1. Ulusal Hematoloji ve Hematolojik Onkoloji Kemik İliği Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 24-26 Eylül 2010 / Barcelo-Eresin T..
2.Avrasya Acil Tıp Kongresi 28-31 Ekim 2010
2.Avrasya Acil Tıp Kongresi 28-31 Ekim 201020.08.2010 12:14:32To unsubscribe click here.
Hemşirelikte Uzmanlık Diplomalarının Onaylanması Hakkında
Hemşirelikte Uzmanlık Diplomalarının Onaylanması Hakkında18.08.2010 20:02:30Mesleğimiz için çok önemli olan bir başka aşamaya ulaş..
Haber Türk Karşıt Görüş Programı - Tam Gün Yasa Tasarısı
http://www.thdkonya.org.tr/Balcicek_Pamirle_Karsit_Gorus_Programi_-Tam_Gun_Yasa_Tasarisi_haber38.htmlhttp://www.turkhemsirelerdern..
THD KONYA ŞUBESİ YÖNETİM KURULU
THD KONYA ŞUBESİ YÖNETİM KURULUBaşkan:Canan GÜNGÖRBşk.yard.:Merve ERDOĞANSekreter:Havva Gül TOPÇUSekreter Yrd.:Fatma TEKELİSayman:..
I.Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi
I.Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi25.06.2010 15:45:07I.Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi 21-23 Ekim 2010 -Ilıca Hotel / Çeşme İZMİR..
TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ KONYA ŞUBESİ 1. OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURULU
TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ KONYA ŞUBESİ 1. OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURULUTürk Hemşireler DerneğiKonya Şubesi'nin 1. Olağan Seçimli Genel..
Böbrek Naklinde Hemşirelik
"Böbrek Naklinde Hemşirelik" Sempozyumu 05 Haziran 2010, Medicana International Istanbul Hastanesi http://www.turkhemsirelerderneg..
BASIN AÇIKLAMASI
TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİGENEL MERKEZİ TURKISH NURSES ASSOCIATION Yüksel Caddesi No: 35/2 06420 Kızılay - ANKARA Tel : +90 312 431 8..
KAMUOYUNA DUYURU
KAMUOYUNA DUYURUŞiddetin yaşam şansı bulduğu ortamlarda nefes alıyor olmaktan utanıyoruz.Bu utancı bizimle paylaşanları, şiddeti ü..
Kutlama Mesajı
16.04.2009 10:50:34Türk Hemşireler Derneğinin şubeleri yeni kurulan Konya ve Mersin şubeleri ile 16'ya çıkmıştır. Her iki şubemize..
12 Mayıs Hemşirler Günü Tv Programları
12.05.2010 16:29:14TRT Ankara Radyosu 105.6 11 Mayıs 2010 Salı Saat: 13:00-14:00 Programın Adı: Şehrin Nabzı Konuk: Hatice Uçak Ka..
''Hemşireler Gecesi''ne Davet
Hemşirelik Haftası Faaliyetleri
Üniversitemiz Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından "Hemşirelik Haftası" nedeni..
Anıta Çelenk Sunma
Saygıdeğer Meslektaşlarım 12 Mayıs'ta Anıta çelenk sunulacaktır.Katılımlarınız bizi memnun edecektirTarih: 12 Mayıs 2010 ÇarşambaS..
Hemşirelik Haftası Panele Davet
Hemşirelik Haftası Etkinlikleri çerçevesinde düzenlemiş olduğumuz "Hemşirelikte Güç Kavramı ve Yasal Boyut" konulu panelimizde siz..
Hemşireler Gecesine Davet
 Anket
Kamu Hastane Birlikleri Tasarısının Yasalaşmasını uygun buluyor musunuz?
Hayır
Evet
     Diğer Anketler
Hava Durumu
KONYA
 • ADANA
 • ADIYAMAN
 • AFYON
 • AĞRI
 • AKSARAY
 • AMASYA
 • ANKARA
 • ANTALYA
 • ARDAHAN
 • ARTVİN
 • AYDIN
 • BALIKESİR
 • BARTIN
 • BATMAN
 • BAYBURT
 • BİLECİK
 • BİNGÖL
 • BİTLİS
 • BOLU
 • BURDUR
 • BURSA
 • ÇANAKKALE
 • ÇANKIRI
 • ÇORUM
 • DENİZLİ
 • DİYARBAKIR
 • DÜZCE
 • EDİRNE
 • ELAZIĞ
 • ERZİNCAN
 • ERZURUM
 • ESKİŞEHİR
 • GAZİANTEP
 • GİRESUN
 • GÜMÜŞHANE
 • HAKKARİ
 • HATAY
 • IĞDIR
 • ISPARTA
 • İÇEL
 • İSTANBUL
 • İZMİR
 • KAHRAMANMARAŞ
 • KARABÜK
 • KARAMAN
 • KARS
 • KASTAMONU
 • KAYSERİ
 • KIRIKKALE
 • KIRKLARELİ
 • KIRŞEHİR
 • KİLİS
 • KOCAELİ
 • KONYA
 • KÜTAHYA
 • MALATYA
 • MANİSA
 • MARDİN
 • MUĞLA
 • MUŞ
 • NEVŞEHİR
 • NİĞDE
 • ORDU
 • OSMANİYE
 • RİZE
 • SAKARYA
 • SAMSUN
 • SİİRT
 • SİNOP
 • SİVAS
 • ŞANLIURFA
 • ŞIRNAK
 • TEKİRDAĞ
 • TOKAT
 • TRABZON
 • TUNCELİ
 • UŞAK
 • VAN
 • YALOVA
 • YOZGAT
 • ZONGULDAK
oC
Cumartesi Pazar Pazartesi Salı
HER İNSAN ONURUYLA ÖLEMEZ…


HER İNSAN ONURUYLA ÖLEMEZ…

Hiç kimse yanlış olanı yaparak onura ulaşamaz.

Thomas JeffersonOnurlu Ve İlkeli OlmakHepimizin çok sık olarak atıfta bulunduğu insanlık açısın..
Devamı...Canan Güngör
Foto Galeri Video Galeri